Materiał reklamowy
Perspektywy rynkowe - scenariusze dla rynków na 2022 r.

Perspektywy rynkowe - scenariusze dla rynków na 2022 r.

Komentarze

Grudzień 2021 r. Perspektywy rynkowe - scenariusze dla rynków na 2022 r. - zobacz pdf

Jacek Babiński, CFA, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami:

Głównym tematem przewijającym się przez tegoroczne wydanie naszych Perspektyw Rynkowych jest temat rosnącej inflacji. Nic dziwnego, gdyż ma ona wpływ praktycznie na każdą klasę aktywów, a także na codzienne życie każdego z nas. Nasza podstawowa teza inwestycyjna zakłada, iż skoordynowana reakcja monetarno-fiskalna głównych rządów i banków centralnych w reakcji na pandemię Covid-19 legła u podstaw nowego paradygmatu dla rynków finansowych i po dekadach deflacji, weszliśmy w długotrwały okres podwyższonej inflacji manifestującej się spadkiem siły nabywczej pieniądza.

Wydarzenia z drugiej połowy 2021 r. zdają się potwierdzać tę tezę. Niemniej jednak w perspektywie rozpoczynającego się właśnie 2022 roku wydaje się, że średnioterminowo procesy te mogły zajść zbyt daleko. Tak nagły i silny wzrost inflacji wziął się w dużej mierze ze skokowego wzrostu popytu na dobra trwałe. Zamknięci w domach ludzie, nie mogąc wydawać pieniędzy na usługi i rozrywkę, wsparci bezpośrednimi transferami „finansowanymi” przez banki centralne, wydali dodatkowe środki właśnie na dobra trwałe (takie jak samochody, czy nowe komputery). To spowodowało skokowy popyt na te towary i wzrost ich cen, a jednocześnie wzrost cen wykorzystywanych do ich produkcji surowców. Historia uczy nas jednak, że taki wzrost cen, nawet jeśli bardzo intensywny, nie jest z reguły trwały (przede wszystkim na skutek wzrostu podaży tych dóbr, której spodziewamy się już w 2022 roku). Do utrwalenia się inflacji niezbędny jest wzrost płac, który przyspiesza już w niektórych krajach. Jednak skala tego zjawiska nie jest wystarczająca, by uzasadnić obecne poziomy inflacji w światowej gospodarce, zwłaszcza jeżeli ceny dóbr trwałych i surowców będą spadać. 

Taki scenariusz opadającej powoli inflacji byłby pozytywny dla rynków finansowych. Trudno być też specjalnie negatywnym w odniesieniu do ryzykownych klas aktywów, takich jak akcje, czy obligacje korporacyjne, nie zakładając rychłego nadejścia recesji. W naszym scenariuszu bazowym nie zakładamy jej nadejścia w 2022 roku. Niemniej ze względu na już bardzo duże wzrosty cen tych klas aktywów w poprzednich dwóch latach oraz rosnące nierównowagi i ryzyka uważamy, że potencjał do ich dalszego wzrostu jest bardzo ograniczony (jednocyfrowy w skali całego roku dla akcji). To cały czas więcej niż oczekiwana przez nas stopa zwrotu dla obligacji skarbowych, dla których po rekordowo słabym 2021 roku, zakładamy powrót do (niskich) dodatnich stóp zwrotu. W konsekwencji biorąc pod uwagę skalę ryzyk i pozycjonowania się inwestorów (optymistyczna dla akcji, pesymistyczny dla obligacji skarbowych) werdykt na korzyść którejś z tych klas aktywów nie jest oczywisty. Ogółem zakładamy trudny dla inwestorów rok oraz dużą zmienność na rynkach finansowych. W tym też kontekście szczególnie zwracamy uwagę na potrzebę odpowiedniej dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych.

Podstawowym ryzykiem dla naszego umiarkowanie optymistycznego scenariusza jest oczywiście wymknięcie się inflacji spod kontroli i dalsze przyspieszenie zacieśnienia monetarnego na świecie. To zaś w połączeniu ze słabnącą gospodarką oraz wyczerpaniem zasobów mogących wspierać gospodarkę przez główne banki centralne oraz rządy - i rynki - może sprawić, że znaleźlibyśmy się w 2022 roku w bardzo trudnym otoczeniu inwestycyjnym. Dodatkowo tzw. „czarnym łabędziem” może okazać się eskalacja narastających napięć geopolitycznych na Ukrainie oraz wokół Tajwanu.

Perspektywy rynkowe - scenariusze dla rynków na 2022 r.- CZYTAJ CAŁOŚĆ

{category}

{title}

{author}
{content}