Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 31.05.2022 r.

Pekao Tygodnik 31.05.2022 r.

Komentarze

Tygodnik poświęcony poszukiwaniu szczytu inflacji oraz jego potencjalnych skutków na giełdach i rynku długu.

Pobierz

Maj kończymy z nadzieją na rynkach oraz zagwozdką – czy właśnie oglądamy szczyt inflacji? Być może brzmi to ironicznie po tym jak wzrost cen w ujęciu rocznym przyspieszył w Polsce w maju do 13,9%. Jednakże, przynajmniej jeśli chodzi o dynamikę cen w USA to rzeczywiście pojawia się wiele sygnałów, że może ona zacząć stygnąć. To niestety nie znaczy, że ceny miałyby spadać, ale po prostu wolniej rosnąć. Z punktu widzenia oczekiwań inwestorów, a więc i zachowania rynków finansowych, tempo zmian ma często dużo większe znaczenie niż sam kierunek tych zmian. 

Co przemawia za tezą, że właśnie mijamy górkę inflacji? Po pierwsze, ogromne wzrosty cen surowców są już za nami i bez kolejnych szoków podażowych ciężko spodziewać się nowych rekordów cen ropy czy metali przemysłowych w najbliższych miesiącach. Po drugie, gospodarka światowa hamuje. Wciąż szukając oznak spowalniającego wzrostu musimy bazować głównie na danych anegdotycznych lub ankietowych. Nic w tym dziwnego, wystarczy sięgnąć pamięcią do 2008 roku. Twarde dane potwierdziły wystąpienie recesji dopiero gdy właściwie się ona kończyła. Mniejsza o technikalia – naszym zdaniem gospodarka szybko się wychładza, a wraz z nią osłabnie wg nas popyt. Ostatnie dane z USA o konsumentach pokazują, że wydatki mają się nieźle, ale rosły ostatnio istotnie wolniej niż w trakcie zakupowego zrywu po pandemii w 2021 r. Boom konsumpcyjny zdaje się wygasać. Tym bardziej, że obliczany przez Uniwersytet Michigan wskaźnik nastrojów zakupowych wśród amerykańskich konsumentów zanurkował na nowe minima. Poziom 50-ciu kilku punktów tego wskaźnika notowany był tylko w 4 przejściowych okresach od początku publikacji tego wskaźnika w latach 50-tych XX wieku. Przejściowość szoków surowcowych, „słabnący konsument” to dwa silne argumenty wspierające tezę o zbliżającym się wielkimi krokami spadku inflacji. Jednak jeszcze ciekawszy jest trzeci argument za spowolnieniem wzrostu cen – spadek oczekiwań inflacyjnych. Uniwersytet Michigan bada także, jakiej inflacji w przyszłości oczekują gospodarstwa domowe. Ostatni odczyt wskazuje na pierwszy w tym roku spadek krótkoterminowych oczekiwań inflacyjnych. Do tego bez zauważalnych zmian pozostaje poziom, na jakim gospodarstwa domowe widzą inflację długoterminowo – jest to stabilne 3%. Podobne wnioski - o spadku oczekiwanej inflacji – dostarcza ankieta nowojorskiego FED oraz same notowania amerykańskich obligacji indeksowanych inflacją (TIPS). Wreszcie, czwartą przesłankę za hamowaniem inflacji widać choćby w dzisiejszych danych o PKB z Polski. Bardzo solidny pierwszy kwartał wzrostu zawdzięczamy w dużej mierze gromadzeniu zapasów przez firmy. Tendencja ta jest powszechna też w USA, gdzie gigantyczni operatorzy sieci handlowych, np. Walmart, Target czy Amazon wskazują, że mają bardzo wysoki poziom zapasów. Przyznają, że wręcz może zbyt wysoki. Podobnie oceniają też, że mogły zagalopować się z zatrudnianiem nowych pracowników. Obrazuje to wrażliwość wzrostu gospodarczego – zapasy w krótkim czasie mogą zmienić kierunek oddziaływania z dodatniego na ujemny, a przy słabnącej gospodarce równie szybko może słabnąć rynek pracy. 

W Europie, w tym w Polsce, wydaje nam się, że niestety inflacja może okazać się bardziej uporczywa. U nas szczyt inflacji może naszym zdaniem nastąpić później niż w USA. Dodatkowo, zależność energetyczna od Rosji oraz żywnościowa od Ukrainy (od Rosji właściwie też za sprawą nawozów) sprawi naszym zdaniem, że inflacja na Starym Kontynencie może powolniej schodzić ze szczytów. Po stronie pozytywów odnotujmy jednak znaczne umocnienie polskiego złotego w maju. Aprecjacja waluty przeciwdziała drożyźnie i ciekawi jesteśmy jak wpłynie na odczyt inflacji za czerwiec. 

Całe te rozważania o inflacji są kluczowe z punktu widzenia kosztu pieniądza. Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć kiedy i na jakim poziomie banki centralne zakończą podwyżki stóp procentowych. Ostatni tydzień dostarczył kolejnych argumentów, że tak jak blisko może być już szczyt inflacji, tak również wcale nieodległy może być moment, gdy włodarze polityki pieniężnej znów zaczną priorytetyzować wspieranie gospodarki zamiast walki z inflacją. Dlatego też utwierdzamy się w sygnalizowanym od kilku tygodni naszym przeczuciu, że do obligacji zmiennokuponowych w portfelu warto już zacząć dokładać obligacje stałokuponowe. W związku z tym np. rozwiązania dłużne krótkoterminowe (reprezentanci to #PekaoKonserwatywnyPlus oraz #PekaoObligacjiSamorządowych) wg nas warto uzupełniać o strategie obligacyjne (reprezentant to #PekaoDłużnyAktywny). Co więcej na polu rozwiązań dłużnych zwracamy też uwagę na dwa rozwiązania ukierunkowane na zagranicę - #PekaoObligacjiStrategicznych oraz #PekaoDochoduUSD. Obydwa koncentrują się na instrumentach dłużnych z USA o wysokiej jakości kredytowej. Pierwszy stawia na bardzo silnie zdywersyfikowany koszyk średnio - i długoterminowych obligacji przeróżnych emitentów – korporacyjnych, skarbowych, municypalnych, agencyjnych. Drugi koncentruje się natomiast na amerykańskich, krótkoterminowych obligacjach skarbowych. Pekao Obligacji Strategicznych stosuje hedging walutowy, czyli zabezpieczenie ryzyka walutowego, przez co zmiany kursu USD do PLN nie mają wpływu na wynik funduszu. Ponadto występująca teraz duża różnica stóp procentowych pomiędzy Polską a USA sprawia, że hedging walutowy powiększa wynik funduszu (obecnie o ok. 5% w skali roku), poprzez dodatkowy zysk generowany przez instrumenty stosowane do zabezpieczenia kursu walutowego. Pekao Obligacji Strategicznych może być wykorzystywany jako sposób na uzyskanie ekspozycji na amerykańskie obligacje, silnie powiązane z tamtejszym rynkiem skarbowym, ale oferujące jednak trochę wyższą od niego rentowność. Z kolei Pekao Dochodu USD nie zabezpiecza ryzyka walutowego, a więc wahania USD i PLN mają duży wpływ na wynik rozwiązania podawany w złotych. Rozwiązanie to pozwala więc nie tylko sięgnąć po krótkoterminowe obligacje skarbowe w USA, ale także ułatwia wprowadzenie dywersyfikacji walutowej do portfela. Naszym zdaniem warto wykorzystywać okresy dynamicznej aprecjacji PLN do „gromadzenia” dolarowej części w swoim portfelu inwestycyjnym. 

Silne odbicie na giełdach traktujemy jako odreagowanie w bessie i na tę chwilę pozostajemy sceptyczni odnośnie zwiększania ryzyka inwestycyjnego. Uważamy, że okres zieleni w notowaniach warto wykorzystać do przemodelowania części akcyjnej na bardziej defensywną, lepiej spozycjonowaną na ewentualną recesję czy ryzyko uporczywej inflacji. Szukamy jednak złotego środka i nie chcemy stronić od firm o bardziej wzrostowym charakterze. Znajdujemy dziś wiele przecenionych spółek o bardzo solidnym biznesie, wysokiej jakości zyskach i niezachwianych w naszej ocenie perspektywach rozwoju. Dlatego sięgamy po walory zarówno z grupy spółek, które w ostatnich latach potocznie mówiąc „szorowały po dnie”, ale także z drugiego bieguna, tj. nie boimy się obstawiać kontynuacji świetnej passy wyselekcjonowanych spółek technologicznych czy komunikacyjnych. Takie podejście ma szanse przynieść tym lepsze rezultaty, im więcej swobody ma dana strategia w doborze walorów. Dlatego obstajemy przy preferencji do niebenchmarkowo zarządzanych portfeli akcyjnych, obecnych w #PekaoMegatrendy¸ #PekaoEkologiczny, #PekaoKompas czy #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Czerwcowa przerwa w Tygodniku! 

Z naszym podcastem wracamy w lipcu!

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu prze-pisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.