Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 29.02.2024 r.

Pekao Tygodnik 29.02.2024 r.

Komentarze

Co z tym światem? O globalnych scenariuszach i prognozach międzynarodowych instytucji oraz dlaczego to ważne dla inwestorów funduszowych.

Pobierz

Jakie szanse i ryzyka dla światowej gospodarki? I dlaczego to takie ważne dla inwestorów – także tych funduszowych? O globalnych prognozach renomowanych instytucji międzynarodowych – w tym wydaniu Tygodnika.   

Globalna gospodarka ma szansę na „miękkie lądowanie” – ocenia grupa G-20 we wstępnym projekcie wspólnego komunikatu szczytu w Brazylii – wynikało z niedawnej depeszy serwisu Bloomberg.com (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-27/world-economy-has-growing-shot-at-soft-landing-g-20-draft-says?srnd=phoenix-europe). To dobra okazja by rzucić okiem na najświeższe, niedawno opublikowane prognozy renomowanych instytucji międzynarodowych. I pomyśleć, dlaczego właściwie mamy się tym interesować także my – drobni, polscy inwestorzy funduszowi.   

Tradycyjnie, sporym zainteresowaniem cieszą się analizy i prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW/IMF). Na koniec stycznia opublikowano „update” prognoz MFW (źródło: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/01/30/world-economic-outlook-update-january-2024). A co wynika z tej aktualizacji prognoz makroekonomicznych dla świata, regionów i państw? Warto zwrócić uwagę na co najmniej kilka tematów: 

• Wzrost światowego PKB: o 3,1% w 2024 i o 3,2% w 2025 – to zaktualizowane prognozy. Oznacza to podniesienie prognozy na 2024 (o 0,2 pkt proc w stosunku do prognoz z października). Ale – jak zaznaczali analitycy MFW/IMF – prognozy na lata 24 – 25 są nadal niższe od historycznej średniej z lat 2000 – 2019, która wynosiła 3,8%. To efekt podwyższonych stóp (walki z inflacją), zmniejszania wsparcia fiskalnego (rządowego) jako efektu wysokiego zadłużenia i niskiego wzrostu produktywności. Inflacja, wg MFW / IMF, spada na świecie szybciej niż się spodziewano w efekcie m.in. restrykcyjnej polityki monetarnej.

• Dezinflacja i stabilny wzrost gospodarczy zmniejszają ryzyko twardego lądowania gospodarek (hard landing) – ocenia MFW/IMF. Niższa inflacja może sprzyjać szybszemu poluzowaniu polityki monetarnej. Ale ewentualne zwyżki cen surowców – jako efektu szoków geopolitycznych (vide: ograniczenia możliwości transportu przez Morze Czerwone) i zakłócenia dostaw mogą przedłużyć okres zaostrzonej polityki pieniężnej. Pogłębienie problemów sektora nieruchomości w Chinach albo w innych regionach, ewentualne zwyżki podatków i cięcia wydatków mogą prowadzić do rozczarowań co do tempa wzrostu – ostrzegają analitycy.

• Polska gospodarka urośnie o 2,8% w 2024 i o 3,2% w 2025 – prognozuje w tym raporcie MFW/IMF. To bardzo wyraźne podniesienie prognoz na 2024 (o 0,5 pkt proc. w porównaniu z prognozami z października ) ale jednocześnie lekkie obniżenie prognozy na 2025 (o 0,2 pkt proc w porównaniu ze wspomnianym październikiem).  Mimo obniżenia prognozy na 2025, ta prognoza nadal wygląda bardzo dobrze na tle europejskim – więc to obiecujący news dla Polski – taki wzrost powinien być korzystny także dla polskich spółek. 

Interesujący opis i komentarz do nowych prognoz na blogu MFW zamieścił Pierre – Olivier Gourinchas - https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/01/30/global-economy-approaches-soft-landing-but-risks-remain. Jak obrazowo pisał, chmury zaczynają się rozstępować. Globalna gospodarka robi ostateczne podejście do miękkiego lądowania, ze spokojnie spadającą inflacją i rosnącym tempem wzrostu. Ale tempo rozwoju gospodarczego pozostaje wolne a przed nami możliwe turbulencje. Jednak, jak zauważa autor tego wpisu na blogu MFW, w tym obrazie widać spore rozbieżności. Analitycy IMF oczekują wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego w USA, gdzie swoje robi restrykcyjna polityka monetarna. Słabsze mogą być także Chiny, gdzie problemem pozostaje słabsza konsumpcja i inwestycje. W strefie euro, po trudnym roku 2023, oczekiwane jest umiarkowane ożywienie. Ale w niektórych innych gospodarkach – jak np. Brazylii, Indiach czy państwach południowo-wschodniej Azji - oczekiwane jest przyspieszenie wzrostu.    

Także niedawno swoje prognozy makroekonomiczne zaktualizowali analitycy OECD   https://www.oecd.org/economic-outlook/february-2024/. Podnieśli prognozy wzrostu PKB w 2024 dla USA, a obniżyli – dla Niemiec. Jeśli zbierzemy te wszystkie przemyślenia – G-20, MFW i OECD to, przy świadomości ryzyk i wspomnianych już możliwych turbulencji, wygląda na to, że – mimo kalendarzowej zimy – gdzieś na horyzoncie widać makroekonomiczną wiosnę. Jest jednak kilka zasadniczych „ale”…  

Scenariusze i prognozy makroekonomiczne mają olbrzymie znaczenie dla rynków finansowych i kapitałowych na całym świecie. A tym samym – dla inwestorów, oczywiście także tych funduszowych. Zmiany inflacji wywołują reakcje banków centralnych. Wzrost lub spadek stóp procentowych rzutuje na rynki obligacji i koszty finansowania biznesu. To, czy gospodarki będą się rozwijały i w jakim tempie decyduje o szansach na zyski dla spółek giełdowych. To z kolei przekłada się na możliwość wypłaty dywidend i wzrosty kursów akcji. Wszystko znajduje – prędzej czy później – odzwierciedlenie w śledzonych przez inwestorów wycenach rozmaitych funduszy inwestycyjnych. W ten sposób, te z pozoru czasem abstrakcyjne zagadnienia decydują, czy w portfelach inwestorów przybywa czy ubywa. I na tym wcale się nie kończy – bo to poczucie sukcesu inwestycyjnego i wzrostu majątku (jakikolwiek on by nie był!) może zachęcać do większej konsumpcji lub nowych inwestycji. Co podkręca koniunkturę. Z kolei brak owego wzrostu poczucia zamożności może podcinać skrzydła inwestorom i konsumentom. I osłabiać koniunkturę. Co – w efekcie – znowu przełoży się na to, czy inwestorzy i ich fundusze zarobią czy nie. I także dlatego warto – przynajmniej od czasu do czasu – rzucić okiem na globalne prognozy makro. Przy czym, oczywiście, musimy zawsze pamiętać, że wszelkie scenariusze i prognozy, nawet te najbardziej dopracowane i renomowane, są tylko scenariuszami i prognozami. Rzeczywisty rozwój wydarzeń potrafi zgruchotać przewidywania nawet najbardziej pracowitych czy genialnych analityków. Pandemia COVID, szok inflacyjny czy barbarzyńska wojna Rosji przeciw Ukrainie przypominają o konieczności zachowania dystansu do wszelkich prognoz czy scenariuszy. Czasem dosłownie w kilka godzin, starannie opracowywane przez lata prognozy okazują się niczym więcej niż zbiorem pobożnych życzeń. Na razie jednak, trzymajmy kciuki za przejaśnienie w nadal zachmurzonym pejzażu makroekonomicznym  i przegonienie ciężkich, gradowych chmur ze wschodu. 

A skoro o scenariuszach makroekonomicznych mowa, to przypominamy, że – na naszej stronie internetowej – www.pekaotfi.pl – możecie zobaczyć Państwo kilkuminutowe podsumowanie naszych opinii o perspektywach na pierwsze półrocze tego roku – w formie klipu video. W rolach głównych – nasi Zarządzający. 

Zwracamy także uwagę, że – od początku tego tj. 2024 roku – zasadniczo zmieniły się zasady rozliczania podatków od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne! To naprawdę bardzo duże zmiany! Dlatego zachęcamy do lektury specjalnej informacji dla Państwa dostępnej na naszej stronie internetowej: www.pekaotfi.pl – pod linkiem  https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:

•    Miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 
•    Materiał w formie pytań i odpowiedzi „Zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych niebędących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Dochodu USD, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%, Pekao Dochodu USD do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych  może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.