Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 28.03.2023 r.

Pekao Tygodnik 28.03.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku m.in: informacje banków centralnych o podwyżkach stóp procentowych oraz marcowe odczyty PMI.

Pobierz
 • Niestety to nie pierwszy dzień wiosny był najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu ubiegłego tygodnia. Rynki kapitałowe kolejny raz przypomniały nam, że nie da się ich zapisać wzorem matematycznym, potwierdzając jednocześnie, że dominującą cechą ciągle pozostaje zmienność. W ostatnim tygodniu byliśmy świadkami podejmowania decyzji przez wiele banków centralnych, ze szczególnym zainteresowaniem inwestorów dotyczących decyzji Fed a konkretniej Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku w skrócie FOMC. Naszą uwagę przykuły również publikacje wstępnych odczytów PMI za marzec z Europy oraz Stanów Zjednoczonych.
   
 • Inwestorzy tydzień temu wyczekiwali na decyzje banków centralnych. Bank Rezerwy Federalnej podniósł stopy procentowe o 25pb. do poziomu 4,75 - 5,0%. Była to decyzja zgodna z ostatnimi oczekiwaniami, trzeba jednak pamiętać, jak bardzo się one zmieniały w ostatnim miesiącu. Warto podkreślić, że w komunikacie można odnaleźć gołębie akcenty, chociażby w postaci usunięcia frazy, że „dalsze podwyżki stóp procentowych są konieczne do sprowadzenia inflacji do celu”. Fed wyklucza jednak obniżki stóp procentowych w tym roku, co również wcześniej pojawiało się na giełdzie oczekiwań inwestorów.
   
 • Oczekiwania członków FOMC względem przyszłej ścieżki stóp procentowej praktycznie się nie zmieniły, uwzględniają one jeszcze jedną podwyżkę o 25 pb. a następnie w 2024 i 2025 po 100 pb. obniżek. Na reakcję inwestorów wpłynęła dość nieoczekiwanie Janet Yellen – sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, która powiedziała, że Departament Skarbu nie zamierza dostarczyć szerokich gwarancji dla wszystkich niezabezpieczonych depozytów, psując trochę nastroje inwestorów.
   
 • Pozostałe banki centralne również były aktywne. Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 25 pb. – do 4,25%, co było zgodne z oczekiwaniami. Dzień wcześniej została opublikowana informacja nt. inflacji w lutym; wyniosła ona w ujęciu rocznym 10,4%, co oznacza przyspieszenie wzrostu cen z 10,1% w styczniu, zamiast oczekiwanego wyhamowania do 9,9%. Po reakcji funta, który się lekko umocnił, można wnioskować, że rynek jednak wyceniał wcześniej możliwość przerwy w zacieśnianiu polityki pieniężnej wynikającej z ostatnich problemów w sektorze bankowym.
   
 • Szwajcarski Bank Narodowy podjął decyzję o podniesieniu stopy z 1,00% do 1,50% po danych, jakie napłynęły o inflacji za luty (3,4% rdr wobec prognozowanych 3,1%). To druga z rzędu podwyżka w tej skali.
   
 • W Norwegii stopy wzrosły o 25 pb. do 3,00%. Bank poinformował, że nie można wykluczyć na majowym posiedzeniu kolejnej podwyżki. Na rynku pojawiła się również informacja, że Bank centralny Turcji zrobił przerwę, pozostawiając stopy bez zmian, dokonując pauzy w cyklu obniżek o łącznie 500 pb., który trwa od ubiegłego roku.
   
 • Pomimo wielu danych i decyzji zaplanowanych w kalendarzu makroekonomicznym, początek i koniec tygodnia należał do informacji płynących z sektora bankowego. Na początku dotarła do nas dość zaskakująca informacja o przejęciu CS przez UBS za kwotę 3 mld CHF. Nie tylko sama decyzja była zaskakująca dla inwestorów, ale również forma przejęcia, która może być źródłem dalszych dyskusji. Bez wątpienia sama decyzja miała wpłynąć na uspokojenie nastrojów w sektorze bankowym, szczególnie w Europie, jednak względna cisza trwała tylko kilka dni. W piątek znowu przestrzeń zdominowała informacja, tym razem o borykającym się z trudnościami Deutsche Banku, którego akcje mocno potaniały. W piątek taniały nie tylko akcje DB, ale również innych dużych banków w Europie, np. niemieckiego Commerzbanku czy francuskiego Société Générale. 
   
 • Na rynek napływały również wstępne marcowe odczyty PMI, które pogłębiły jeszcze bardziej brak zgodności między sektorem usług a przemysłem. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, wyniósł w marcu 47,1 pkt. wobec 48,5 pkt. w poprzednim miesiącu, na rynku szacowano, że indeks wyniesie 49 pkt. Pozytywną niespodzianką był natomiast sektor usług, dla którego PMI podniósł się z 52,7 pkt. do 55,6 pkt., osiągając najwyższy poziom od 10 miesięcy. Ekonomiści spodziewali się spadku tego wskaźnika do 52,5 pkt. Przemysł zaskoczył negatywnie, natomiast usługi pozytywnie, jednak warto pamiętać, że wzrost aktywności w usługach nie jest dobrym sygnałem w kwestii spadku presji inflacyjnej.
   
 • Według nas PMI przemysłu odzwierciedla konserwatywne  podejście przedsiębiorców w kontekście postrzegania spowolnienia koniunktury gospodarczej w najbliższych miesiącach, natomiast PMI usług wskazuje „nadal” na dobre nastroje wśród konsumentów. Aktualne pytanie brzmi, który odczyt PMI będzie miał rację.
   
 • Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym USA, wyniósł w marcu 49,3 pkt. wobec 47,3 pkt. w poprzednim miesiącu, rynek szacował, że indeks wyniesie 47 pkt. Indeks PMI z sektora usług wzrósł w marcu do 53,8 pkt. z 50,6 pkt. w poprzednim miesiącu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 50,3 pkt.
   
 • Uzupełnieniem tych danych był opublikowany właśnie Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w marcu 93,3 pkt. wobec 91,1 pkt. miesiąc wcześniej – podał instytut Ifo w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 91,0 pkt.
   
 • Od 23 marca br. subfundusz Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu nosi nazwę #Pekao Akcji Dywidendowych, a jego strategia inwestycyjna koncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego z akcji spółek głównie zagranicznych z wg nas przewidywalną i stabilną polityką realizacji wypłat z zysków (dywidendy). Fundusz będzie kupował akcje głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i ugruntowanej pozycji na rynku (znane światowe marki, liderzy lub czołowe firmy w swoich branżach, z długoletnią historią, generujące zyski).
   
 • Na koniec miło jest nam poinformować, że Pekao TFI z Żubrem zostało nominowane przez kapitułę redakcji Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” w kategorii „TFI roku”. Laureata nagrody poznamy na gali 30 marca. Dziękujemy za nominację oraz Państwu za zaufanie.
  Tymi informacjami żegnam się, życząc miłego tygodnia. Do usłyszenia

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.