Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 28.02.2023 r.

Pekao Tygodnik 28.02.2023 r.

Komentarze

Tygodnik poświęcony wydarzeniom geopolitycznym oraz danym z rynku, które coraz bardziej potwierdzają tezy postawione w ostatnim czasie przez inwestorów.

Pobierz

➔ Ostatni tydzień był szczególnie bogaty w wydarzenia natury geopolitycznej. Wypełniały one przestrzeń medialną, pozostawiając mało miejsca dla kolejnych danych jakie napływały z rynku.

➔ Oczywiście numerem jeden była transmitowana na cały świat informacja o niespodziewanej oraz zdecydowanie symbolicznej 10-godzinnej podróży pociągiem prezydenta USA do Kijowa. Sposób zorganizowania oraz przeprowadzenia tego wydarzenia w tajemnicy przed światem pewnie kiedyś posłuży scenarzystom do napisania ciekawej fabuły sensacyjnej, jednak dziś ważniejsze było przesłanie wizyty Joe Bidena w Kijowie. W ten, bez wątpienia, spektakularny sposób zostało okazane wsparcie USA dla Ukrainy, której wielkiej odwagi i waleczności jesteśmy świadkami już od ponad roku. Twardą deklaracją potwierdzone zostało „niezachwiane i niesłabnące zaangażowanie we wsparcie obrony demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy”. Podczas wizyty zostały również ogłoszone kolejne pakiety pomocy wojskowej, niezbędnej dla walki Dawida z Goliatem, który być może stoi na glinianych nogach, ale te nogi wciąż mocno tupią. Wizyta w Warszawie naszym zdaniem wcale nie stała się tłem, jak niektórzy uważają, a nazwa naszego kraju i stolicy odmieniana była we wszystkich mediach światowych. W przemówieniu Bidena znalazły się mocno zaakcentowane partnerstwo i bezpieczeństwo. Wciąż tli się nadzieja na zakończenie wojny w tym roku. 

➔ Tymczasem na dalekim wschodzie, na posiedzeniu biura politycznego w Chinach Xi Jinping raz po raz uderzał słowami w USA. Prezydent Chin zaapelował o położenie większego nacisku na rozwój, aby jak najszybciej uniezależnić się od technologii importowanych z krajów rozwiniętych. Chiny wyraźnie szukają swojego interesu. Z pewnością chcą wykorzystać optymalnie dla siebie całą sytuację bez względu na koszty ponoszone przez inne kraje. Ich brak obiektywizmu z pewnością nie dziwi. Bez wątpienia mogą mieć ogromny wpływ na dalszy los wojny w Ukrainie. Na dziś wydają się nam być naturalnym kandydatem na negocjatora miedzy Ukrainą a Rosją, ale czy zechcą na poważnie się tego podjąć? Czas pokaże. Chiński plan pokojowy na razie zostaje jedynie apelem podbitym interesami gospodarczymi. Można powiedzieć, że dobre i to.  Miejmy nadzieję, że sytuacja będzie się rozwijać ku pokojowi na świecie a Chiny nie zdecydują się na tragiczny pomysł dozbrajania Rosji. To wykluczyłoby ich z pozycji negocjatora, a co gorsze pogrzebałoby wszelkie nadzieje na szybkie zakończenie konfliktu, który by znów eskalował.

➔ I na koniec rzut okiem na wydarzenia w Rosji. Putin zawiesił działanie ostatniego traktatu nuklearnego ze Stanami Zjednoczonymi. Traktat New START, bo o nim mowa, miał na celu redukcję arsenałów nuklearnych. Decyzja ta spotkała się z jednoznacznym komentarzem ONZ wskazującym na pilną potrzebę podjęcia wszelkich wysiłków prowadzących do dialogu w tym zakresie. Sprawa jest niepokojąca. 

➔ Inwestorzy w środę oczekiwali opublikowania protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC w dniach 31 stycznia - 1 lutego. W protokole znajdziemy potwierdzenie, że nadal obawy o inflację są wysokie. Przedstawiciele Rezerwy Federalnej wskazali, że istnieją oznaki spadku inflacji, ale nie na zadawalającym poziomie. Kolejne dane do strawienia przez optymistów to odczyt inflacji bazowej PCE, kluczowej dla polityki monetarnej Fed. Inflacja bazowa PCE wzrosła o 4,7% i przekroczyła oczekiwania rynkowe na poziomie 4,3%. Jest to wg nas wyraźny sygnał, że stopy procentowe prawdopodobnie będą musiały być wyższe przez dłuższy czas. Pisaliśmy o tym tydzień temu.

➔ Sentyment na rynku osłabiły jeszcze komentarze członków Fed, Philipa Jeffersona i Loretty Mester, która wskazała, że przy ekstremalnie napiętym rynku pracy ryzyko zrobienia zbyt mało przez bank centralny przewyższa aktualnie ryzyko zrobienia zbyt dużo. Poziomy kontraktów futures na stopę funduszy federalnych (główna stopa Fed) wzrosły w piątek po publikacji raportu o PCE, wyceniając koniec cyklu podwyżek stóp procentowych w przedziale 5,25%-5,50%. Za nami również comiesięczny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan, który urósł do poziomu 67 pkt. z 64,9 pkt. w styczniu. Oczekiwano 66,4 pkt. Przypomnijmy, że indeks ten powstaje na bazie ankiety skierowanej do około 500 obywateli USA. Wynik wskazuje na nastroje konsumenckie w oparciu o 5 prostych pytań. Efektem tych informacji był umacniający się dolar, który skorzystał również na wstępnych odczytach indeksu koniunktury PMI. Zarówno usługi, jak i przemysł w Stanach Zjednoczonych radziły sobie lepiej od oczekiwań. Mamy wrażenie, że na dobre rozpoczęła się gra o podwyżkę stóp w marcu na poziomie 50 punktów bazowych.

➔ Sytuacja na naszym rodzimym parkiecie robi się również ciekawsza. Po mocnym odbiciu z przełomu roku w zasadzie nie ma już śladu. W ciągu ostatniego miesiąca spadki się powiększyły, spychając WIG20 w okolice 1800 pkt. W naszej ocenie kierunek zmiany wynika bardziej z korelacji z rynkami bazowymi niż z danych makroekonomicznych w kraju. W ostatnim tygodniu zostały opublikowane dane polskiej gospodarki, w których  wyraźnie widać hamowanie koniunktury. Najpierw rozczarował polski przemysł - w styczniu produkcja w sektorze przyspieszyła, ale nie tak mocno, jak prognozowano. Produkcja wzrosła z 1 do 2,6 proc. w ujęciu rocznym, jednak konsensus prognoz rynkowych zakładał odczyt na poziomie aż 4,2 proc. r/r. W styczniu okazało się także, że po raz pierwszy od lutego 2021 r. spadła w Polsce sprzedaż detaliczna. Spadek wyniósł 0,3 proc. w ujęciu rocznym i aż 23,1 proc. w skali miesiąca. Konsensus prognoz ekonomistów zakładał wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 0,8 proc. r/r i spadek o 22,3 proc. m/m. Niewiele lepiej wypadł sektor budowlany, gdzie produkcja w skali roku wzrosła o 2,4 proc., ale skurczyła się aż o 55,1 proc. w skali miesiąca. Ekonomiści oczekiwali spadku na poziomie 3,2 proc. r/r oraz 57,3 proc. m/m.

➔ W czasach dużej niepewności geopolitycznej oraz wysokiej inflacji bardziej niż kiedykolwiek trzeba pamiętać o szerokiej dywersyfikacji portfela. W pierwszej kolejności warto zadbać o globalny zasięg swoich inwestycji. Można to uzyskać wykorzystując całą gamę produktów inwestujących na świecie. 

➔ Flagowym rozwiązaniem tego typu jest choćby #PekaoStrategiiGlobalnejkonserwatywny. Trzeba jednak być świadomym, że inwestowanie ma szanse spełnić swoją rolę tylko, jeśli dobrze zarządzamy swoimi emocjami jako inwestorzy. Trzymanie się założonego horyzontu inwestycyjnego, cierpliwość, konsekwencja i wytrwałość poparta systematycznością inwestowania nawet przy przejściowych stratach, są niezbędnymi elementami skutecznej inwestycyjnej strategii. 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitało-wych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.