Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 25.07.2023 r.

Pekao Tygodnik 25.07.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku: Na Zachodzie – Europy – słabo gospodarczo. Na Dalekim Wschodzie – w Chinach – pojawiły się ogólnikowe „newsy” o możliwych działaniach interwencyjnych w gospodarce.

Pobierz

Na Zachodzie – Europy – słabo gospodarczo. Na Dalekim Wschodzie – w Chinach – pojawiły się ogólnikowe „newsy” o możliwych działaniach interwencyjnych w gospodarce. Przed nami  kolejne decyzje kluczowych banków centralnych świata. O tym – w nowym Tygodniku!

Nowy tydzień, 24 lipca, rozpoczął się od bardzo słabych sygnałów z gospodarek zachodnioeuropejskich. Wskaźniki aktywności PMI w przemyśle wypadły fatalnie, w usługach pogorszyły się. Negatywne wrażenie zrobiły oczywiście zwłaszcza dane z najważniejszej gospodarki – Niemiec. Na dodatek, dzień później, we wtorek 25 lipca, niemiecki instytut ifo, poinformował o kolejnym pogorszeniu nastrojów w tamtejszych firmach. Tak więc, średnio to wszystko wygląda, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że możliwe jest, że nie wszystkie efekty podwyższanych stóp procentowych są już skonsumowane przez gospodarkę realną… W tym kontekście ktoś złośliwy mógłby zapytać, co tak mocno fetował niemiecki rynek akcji w tym roku? Wszak od początku 2023 do 25 lipca flagowy indeks DAX zyskał ok. 16%. 

Nowa porcja emocji – dla rynków i inwestorów - przed nami, bo już w środę 26 lipca oczekiwana jest decyzja o stopach procentowych amerykańskiego banku centralnego (Fed), a w czwartek 27 lipca – Europejskiego Banku Centralnego (EBC). W obu przypadkach na rynku rozważane były wcześniej małe podwyżki (po 25 bps), które być może mogłyby się okazać nawet schyłkowymi akcentami gwałtownej serii zwyżek z lat 2022 – 2023. Ale oczywiście trzeba poczekać i na decyzje, i na komentarze decydentów potem. Decyzje te i komentarze ważne będą dla wszystkich – zwłaszcza zaś dla walut i funduszy papierów dłużnych.

Trwa sezon publikacji raportów kwartalnych spółek amerykańskich. Na początku zdecydowana większość tych najwcześniej raportujących okazywała się lepsza od oczekiwań. Tu jednak trzeba mieć świadomość, że oczekiwania nie były ustawione wysoko. Według agencji Bloomberga, oczekiwany był bowiem spadek zysku netto firm amerykańskich o 9% w tych raportach za drugi kwartał. Większego, bo 12-procentowego spadku oczekiwano w Europie. Można zażartować, że to, że poprzeczka ustawiona była nisko, dawało szansę pozytywnych zaskoczeń. Nastroje popsuły kiepskie informacje od Tesli i Netflixa (przy czym chodziło bardziej o ostrzeżenie co do przyszłości). Na razie nie zmieniło to jednak tego, iż dotychczasowy przebieg roku 2023 był bardzo dobrym czasem dla rynków akcji. Na zwyżkach na giełdach bardzo dobrze zarabiały fundusze akcji. Dość powiedzieć, że np. nasz Pekao Megatrendy od początku roku do 21 lipca zyskał ponad 29%, a Pekao Ekologiczny ok. 16%.

Rynki to oczywiście nie tylko Europa i USA. Co z tym chińskim wzrostem gospodarczym? - pytają od wielu miesięcy inwestorzy, zaniepokojeni słabszymi od oczekiwań danymi z tamtejszej gospodarki. Chińskie PKB w drugim kwartale wzrosło w tempie rocznym +6,3%. To szybciej niż w pierwszym kwartale (wtedy było to +4,5% rocznie) i generalnie – na tle globalnym i biorąc pod uwagę skalę tej gospodarki – szybko. ALE – wolniej od oczekiwań, bo te mówiły o wzroście rocznym +7,1% (według serwisu Bloomberga). I choć, w samym czerwcu produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła r/r szybciej od oczekiwań, to wspomniane dane o PKB stały się znów pożywką do kolejnych dyskusji o  tym czy i ewentualnie kiedy będzie jakiś „stymulus”  - tj. wsparcie ze strony rządu i/lub banku centralnego dla koniunktury. Na razie, na początku nowego tygodnia, z Chin, po spotkaniu tamtejszych decydentów z partii komunistycznej, nadeszły bardzo ogólne zapowiedzi wsparcia dla rynku nieruchomości. We wtorek 25 lipca wypchnęło to w górę – o kilka procent – niektóre indeksy tamtejszych rynków akcji. Oczywiście, wiosny to nie czyni, a do informacji trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. W ofercie Pekao TFI możliwość inwestowania w spółki chińskie zapewniają subfundusze: Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu oraz – częściowo – Pekao Akcji Rynków Wschodzących. Subfundusze te są aktywnie zarządzanymi tzw. „fund of funds” - inwestują w bardzo starannie wybierane i monitorowane globalne fundusze, lokujące głównie w akcje spółek – właśnie m.in. z Chin i Hongkongu. W benchmarkach (czyli indeksach, wobec których porównywane są wyniki subfunduszy) zastosowaliśmy renomowane światowe indeksy MSCI (Morgan Stanley Capital Index) dedykowane regionom takim jak właśnie Chiny (MSCI China), Azja poza Japonią (MSCI Asia ex Japan) czy szeroko rozumiane Rynki Wschodzące (MSCI Emerging Markets – indeks grupujący 24 kraje – rynki wschodzące, gdzie Chiny stanowią aż ok. 30% całego indeksu).  Portfele naszych funduszy mogą istotnie odchylać się od składu portfeli benchmarków. Warto zwrócić uwagę, że subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego łączy strategię inwestowania w akcje (fundusze akcji) z inwestowaniem w obligacje globalne (globalne fundusze długu). Alokacja, tj. podział między częścią akcyjną a dłużną, to decyzja zarządzającego. Z założenia część akcyjna to 40-60% portfela funduszu. Jest więc funduszem zrównoważonym. Reasumując – gospodarka zachodnioeuropejska nie zachwyca, chińska czeka na jakieś konkretne działania władz, a wszyscy patrzą znów na banki centralne

Do następnego tygodnia!

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów    
Komentarze zarządzających oraz karty funduszy

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały komentarze zarządzających: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych oraz nowe karty funduszy: https://pekaotfi.pl/dokumenty/karty-funduszy

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i  opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obo-wiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wyso-kość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyj-nej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.