Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 23.08.2023 r.

Pekao Tygodnik 23.08.2023 r.

Komentarze

Sierpniowe korekty. Fundusze dłużne jako amortyzatory. Potrzeba dywersyfikacji portfeli. I ważne spotkanie w Jackson Hole. O tym – w nowym Tygodniku!

Pobierz

Trzy tygodnie sierpnia 2023 zdominowała korekta – zarówno na rynkach akcji, jak i na obligacjach. W zdywersyfikowanych portfelach funduszy jako amortyzatory sprawdziły się fundusze krótkoterminowe. Dlatego też my znowu przypominamy o potrzebie dywersyfikacji portfeli. A rynki już czekają na ewentualny festiwal wypowiedzi bankierów centralnych – tym razem z amerykańskiego Jackson Hole. O tych sprawach – w tym wydaniu Tygodnika.

Mimo efektownego spadku inflacji w USA, decydenci z Fed wcale nie są przekonani, czy nie trzeba będzie jeszcze przykręcić kredytowej śruby – wynikało z opublikowanego w środę 16 sierpnia protokołu („minutes”) z lipcowego posiedzenia. Rentowności obligacji amerykańskich, już wcześniej podwyższone, poszły jeszcze wyżej. Utrzymanie wystarczająco restrykcyjnej polityki pieniężnej Fed jest kluczowe dla sprowadzenia in-flacji w USA do celu 2% (rocznie). Jednocześnie przyszłe decyzje FOMC będą zależały od napływających nowych informacji i danych. One zdecydują o tym, jakie dodatkowe zaostrzenie polityki może być konieczne do sprowadzenia inflacji do celu – to wynika ze wspomnianych „minutes” po lipcowym posiedzeniu FOMC (Federal Open Market Committee); źródło: Federal Reserve, pełny komunikat: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230816a.htm

Nieco jastrzębi wydźwięk tych notatek pogłębił depresję optymistów wierzących, że „teraz to już tylko z górki”. A ponieważ rynki akcji „jechały” na gołębiej narracji od dłuższego czasu, to pogłębiło nerwowość. Ceny obligacji amerykańskich znowu spadły, a rentowności Treasuries wskoczyły na nowe poziomy – i tak np. we wtorek 22 sierpnia obligacje 10-letnie oferowały rentowność już ponad 4,35%, a 2-letnie – już nieco ponad 5%... Lament podniósł się oczywiście spory, bo - zwłaszcza w przypadku obligacji długoterminowych USA - to poziomy najwyższe od wielu lat. Na naszych 10 latach też do góry, ale oczywiście u nas sytuacja jest zupełnie inna – np. poziom z popołudnia we wtorek 22 sierpnia - 5,75% - to na razie był poziom najwyższy od pierwszej połowy lipca, a do poziomów np. z jesieni ub.r. jesteśmy ho, ho daleeeko… Dla przypomnienia – wtedy mieliśmy chwilowo nawet ponad 9%...

- „Trzeba i warto dbać o to, by nie stawiać wszystkiego na jedną kartę – tj. na jakiś jeden wybrany fundusz, ale starać się budować swój portfel funduszy. Tak by zapewnić dywersyfikację (zróżnicowanie) swoich inwestycji i ograniczyć ryzyko. Tak wiec np. w przypadku funduszy dłużnych – warto rozważyć lokowanie zarówno w fundusz krótkoterminowy, jak i w długoterminowy, które w różny sposób mogą reagować na nagłe wydarzenia czy niespodziewane zmiany stóp procentowych” – pisaliśmy w TYGODNIKu 1 sierpnia br. Takie zdro-worozsądkowe podejście sprawdziło się właśnie w sierpniu, gdy do góry wyskoczyły rentowności obligacji amerykańskich, czego echem była także zwyżka rentowności obligacji na wielu innych rynkach – w tym na rynku polskim. Oczywiście, tu należy od razu zastrzec, że owa zmiana rentowności była nieporównywalna – w USA zwyżki oznaczały osiągnięcie pułapów najwyższych od wielu lat, a u nas – raptem powrót do poziomu… sprzed miesiąca. To efekt różnej historii ścieżek stóp procentowych także w poprzednich latach.

Tak czy siak - wartości jednostek funduszy inwestujących w polskie obligacje długoterminowe, wraz z umiarkowanym spadkiem cen tych papierów, nieco zniżkowały. Po, per saldo, świetnych siedmiu miesiącach, pierwsze tygodnie sierpnia przyniosły lekką korektę funduszy dłużnych długoterminowych. I tak np. nasz najbardziej agresywny w tej grupie, subfundusz Pekao Dłużny Aktywny, w ciągu miesiąca - od 18 lipca do 18 sierpnia - zniżkował o ok. 1,3%, utrzymując jednak znakomity wynik blisko 11,5% zysku w ciągu ostatnich 12 miesięcy (od 18 sierpnia 2022 do 18 sierpnia 2023). Subfundusze działające z mniejszą ekspozycją na ryzyko stopy procentowej – jak np. Pekao Obligacji Plus czy Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (PODA) i Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 (PODA2) zniżkowały w liczonym narastająco miesiącu (od 18 lipca do 18 sierpnia) od 0,5% do 0,8%, także utrzymując swoje 12-miesięczne zyski w granicach 9,5%-10,3%. Ale jednocześnie, w tym samym czasie, w górę poszły wyceny funduszy dłużnych krótkoterminowych. I tak np. Pekao Konserwatywny Plus w miesiąc od 18 lipca do 18 sierpnia zyskał aż blisko 1,3%, Pekao Konserwatywny – blisko 1 procent, a fundusz Pekao Spokojna Inwestycja zwyżkował o ponad 0,8%. W zdywersyfikowanym portfelu funduszy mogły zadziałać więc jako amortyzator zawirowań na rynkach obligacji długoterminowych.

Wykresy rentowności obligacji amerykańskich musiały przestraszyć nawet zajadłych „byków” z rynku akcji… Od początku sierpnia indeksy głównych rynków akcji – były zresztą w spadkowym korytarzyku. Pewne odreagowanie wzrostowe obserwowaliśmy dopiero w ostatnich dniach. Korekta na rynkach akcji odbiła się na wycenach funduszy akcyjnych i inwestujących w akcje.

Nadal podtrzymujemy nasze opinie przedstawione w „Perspektywach rynkowych Pekao TFI”. Utrzymująca się słaba koniunktura w polskiej gospodarce, co potwierdza kolejny kwartał spadku rocznego PKB oraz mocniejszy od oczekiwań spadek produkcji przemysłowej w lipcu, to zła informacja dla rynków akcji, ale może pomóc w tłumieniu inflacji. Procesy dezinflacyjne potwierdza także deflacja roczna na poziomie producenckim, wynikająca z odczytu GUS po lipcu br. Osłabienie koniunktury i dezinflacja zwiększają prawdopodobieństwo rychłych obniżek stóp NBP („rychłych” to jest w najbliższych miesiącach). A jeśli rynek przyjąłby taką narrację, to z kolei może pomóc rynkowi polskich obligacji skarbowych (wzrost cen, spadek rentowności) – i tym samym funduszom obligacji.

Przed nami – kolejne emocje! Rynki z napięciem czekają, co usłyszą od bankierów centralnych na organizowanym przez Fed dorocznym spotkaniu w Jackson Hole (24-26 sierpnia). I oczywiście kluczowe będą opinie Jerome Powella, szefa Fedu

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.