Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 18.07.2023 r.

Pekao Tygodnik 18.07.2023 r.

Komentarze

Ależ się dzieje na rynkach! Kto zarobił? A kto stracił?

Pobierz

Ależ się dzieje na rynkach! Giełdowy tydzień 10-14 lipca był równie gorący jak pogoda. Nieco głębszy od oczekiwań spadek inflacji w USA naprawdę zatrząsł rynkami. Amerykańskie akcje i obligacje drożały. Ale za nimi poszły także akcje na innych giełdach. Warszawa także wyskoczyła chyżo w górę. W Polsce, za sprawą nadziei na wyraźny dalszy spadek inflacji, rosły także ceny obligacji skarbowych. W efekcie tych wszystkich ruchów, wzrosły wyraźnie wyceny także wielu naszych funduszy inwestycyjnych. Kto zarobił? A kto stracił? I jak się zaczął kolejny tydzień? O tym – w nowym wydaniu TYGODNIKA. Zapraszam!  

Hitem giełdowego tygodnia 10 – 14 lipca 2023 była publikacja lepszych od oczekiwań danych o amerykańskiej inflacji w czerwcu. Lepszych, bo pokazujących szybszy spadek inflacji. I tak roczne tempo inflacji detalicznej (CPI) spadło do 3%, a inflacja bazowa - do 4,8%. To nadal wyżej niż chce amerykański bank centralny, ale to ewidentne tłumienie inflacji bardzo ucieszyło inwestorów. Mają oni bowiem nadzieję, że Fed nie będzie musiał już zbyt mocno podwyższać stóp. Szansa na nieodległe zakończenie cyklu podwyżek stóp wywołała chwilowo wręcz euforię na rynkach. Akcje, nie tylko w USA, drożały wyraźnie. Tak samo obligacje, co oznaczało, że spadała ich rentowność. 

Na tym ruchu zyskały fundusze akcji, takie jak np. Pekao Megatrendy, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny czy Pekao Ekologiczny. Dobrze pracowało także połączenie strategii akcyjnej i obligacyjnej w takich funduszach mieszanych jak np. Pekao Zrównoważony czy Pekao Stabilnego Wzrostu.      

W omawianym tygodniu mocno pospadały rentowności polskich obligacji skarbowych, co było pochodną wzrostu kursów tych obligacji. To napędziło wzrosty wycen funduszy obligacyjnych, takich jak np. Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 czy Pekao Dłużny Aktywny. Przyczyniało się także do wzrostu wyceny komponentu (części) obligacyjnej w funduszach mieszanych. Na ruchu tym zarabiał także np. Pekao Kompas

Akcje i obligacje zyskiwały. Kto więc tracił? No cóż, w pobitym polu pozostał ponownie amerykański dolar. Jego notowania spadły poniżej 4 złotych. A to oznacza, że – w przeliczeniu na złote – na tych ruchach walutowych tracili posiadacze oszczędności i inwestycji dolarowych właśnie. Zresztą, gdy popatrzymy na wykres notowań dolara w złotych (USD/PLN) z ostatnich kilkunastu miesięcy, to trzeba przyznać, że właściciele owych dolarowych kapitałów muszą przeżywać duży stres. Przypomnijmy bowiem, że w październiku ub.r. za dolara płacono ok. 5 złotych. Spadek już do 4 złotych oznaczał zmniejszenie wartości tych oszczędności w przeliczeniu na polską walutę o 20 procent… Określenie „twarda waluta” przybrało więc dość ironiczny i gorzki charakter. A inwestorzy poznali  niedobry smak ryzyka walutowego. Ale sprawa wygląda inaczej, jeśli ktoś świadomie lokuje i inwestuje właśnie w dolarze by zdywersyfikować swoje oszczędności. Czyli chce mieć dolary jako zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń (co zresztą okazało się bardzo trafną taktyką, gdy Rosja napadła na Ukrainę w lutym 2022 i świat szalał ze strachu szukając bezpiecznego schronienia właśnie w dolarze). Przedstawiony scenariusz stanowi oszacowanie przyszłych wyników w oparciu o aktualne warunki rynkowe, i nie jest dokładnym wskaźnikiem. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. 

Sukcesy Fed w walce z inflacją w USA i nadzieje na nieodległe zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych w USA są, naszym zdaniem, potencjalnie korzystne dla funduszy inwestujących w obligacje amerykańskie. Rentowności amerykańskich obligacji, mimo ich spadku w ostatnim czasie, pozostają relatywnie wysokie, co daje szanse na zarabianie na amerykańskich papierach i funduszach w nie inwestujących. Należy jednak pamiętać, że przy wszelkich inwestycjach na rynkach zagranicznych i w walutach obcych, koniecznie trzeba mieć świadomość ryzyka walutowego.      

Reasumując: spadek inflacji, perspektywa rychłego zakończenia cyklu podwyżek stóp (USA) i oczekiwanie na obniżki (Polska) to dobre otoczenie dla funduszy obligacji. Optymistyczna reakcja rynków akcji była korzystna dla funduszy akcji, niemniej tu przypominamy o ryzykach, jakie niesie np. nieznana jeszcze pełna skala reakcji gospodarek na życie na „wysokiej stopie” (procentowej). Jak już sygnalizowaliśmy, my widzimy ryzyka korekt spadkowych na rynkach akcji.

Ostatni tydzień i dni to jednak nie tylko wspomniane tematy inflacji i stóp procentowych. I tak, na początku nowego tygodnia, 17 lipca, znowu zainteresowanie wzbudziły nowe dane z chińskiej gospodarki. PKB Chin w drugim kwartale wzrosło w tempie rocznym +6,3%. To szybciej niż w pierwszym kwartale (wtedy było to +4,5% rocznie) i generalnie – na tle globalnym i biorąc pod uwagę skalę tej gospodarki – szybko. ALE – wolniej od oczekiwań, bo te mówiły o wzroście rocznym +7,1% (według Bloomberga). W samym czerwcu produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła r/r szybciej od oczekiwań. Jednak to te słabsze od oczekiwań dane o PKB już są pożywką do kolejnych, coraz bardziej niecierpliwych dyskusji o  tym czy i ewentualnie kiedy będzie jakiś „stymulus”  - tj. wsparcie ze strony rządu i/lub banku centralnego dla koniunktury… Czekają na to nie tylko inwestorzy funduszy lokujących w chińskie spółki, ale także ci na rynkach surowców. Od tego jak żwawa jest koniunktura w Chinach zależy wszak w dużej mierze np. popyt na surowce i metale, jak np. miedź. A to już ma znaczenie nie tylko dla funduszy surowcowych, ale i tych, które lokują w akcje producentów np. miedzi… Tym samym – tempo wzrostu w Chinach – ma wpływ na stan portfela także drobnych inwestorów funduszowych na całym świecie, w tym – w Polsce.       

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów    
Komentarze zarządzających oraz karty funduszy

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały komentarze zarządzających: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych oraz nowe karty funduszy: https://pekaotfi.pl/dokumenty/karty-funduszy

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i  opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obo-wiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wyso-kość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyj-nej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.