Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 17.01.2023 r.

Pekao Tygodnik 17.01.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku m.in. o krztuszącej się inflacyjnej hydrze, złotych akcjach w Chinach, aktualnej strategii naszych funduszy dłużnych krótkoterminowych vs obligacyjnych.

Pobierz

➔ Zobaczyliśmy wysyp danych o produkcji przemysłowej w Europie za listopad. Odczyt dla całej strefy euro, choć niższy niż przed październikowy, to jednak przebił oczekiwania analityków. Produkcja przemysłowa hamuje, ale wcale nie jakoś drastycznie. 

➔ Dane z europejskiego przemysłu wpisują się w ogólny obraz danych makroekonomicznych z ostatnich tygodni dla gospodarki globalnej. Jest na tyle nieźle, że z otchłani listopadowego pesymizmu i przeświadczenia o nieuchronnym twardym lądowaniu gospodarki (recesja wskutek podwyżek stóp procentowych) analitycy i uczestnicy rynku wyraźnie chwycili się promyka nadziei na realizację przyjemniejszego scenariusza – spadku inflacji bez recesji, tj. miękkiego lądowania. My pozostajemy sceptyczni. Niemniej jednak, również dla Polski prognozy są dość dobre na ten rok. Najnowsze szacunki Banku Światowego wieszczą brak recesji nad Wisłą, a jedynie spowolnienie wzrostu PKB do 0,7% w 2023 r.

➔ Inflacyjna hydra tak ryczała w ubiegłym roku, że zaczęła się aż krztusić. Najnowszy odczyt inflacji w USA, tj. 6,5% r/r okazał się w punkt zbieżny z oczekiwaniami inwestorów. Co istotne, jeśli wyjmiemy z odczytu ceny paliw i żywności (jedne z najbardziej zmiennych kategorii, a do tego mniej związane z kondycją gospodarki) oraz kosztów mieszkalnictwa (najbardziej opóźniona kategoria w amerykańskiej statystyce inflacyjnej, mocno zależna od subiektywnej oceny właścicieli domów i mieszkań) to wyraźnie widać hamowanie inflacji w tych kategoriach cen, które są związane z bieżącą aktywnością gospodarczą i decyzjami firm. Rynki finansowe już zwęszyły mniejsze ruchy Fed w kolejnych miesiącach. Czas pokaże, czy słusznie.

➔ Ze światowych wydarzeń odnotujmy, że trwa Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, po którym zapewne zobaczymy wysyp dyskusji na temat geopolityki. Spodziewamy się licznych artykułów o deglobalizacji, onshoringu i trudnym do rozładowania wzroście napięć. Pewnie nic nowego, ale poszukamy też ciekawostek przemyconych pomiędzy wierszami. 

➔ Już teraz ciekawostką jest coś, co wyłapali nasi koledzy ekonomiści z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao1  – zwracają oni uwagę, że wg najnowszych danych populacja Chin spadła po raz pierwszy od lat 60-tych i prawdopodobne jest, że Chiny przestały być już najludniejszym krajem świata. Pozostając jeszcze w Państwie Środka - naszą uwagę przykuła też informacja, że władze w Pekinie najwyraźniej zacieśniają obrożę na szyi chińskich spółek technologicznych, w tym czempionów, takich jak Alibaba i Tencent, poprzez obejmowanie złotych akcji w tych podmiotach, tj. akcji z uprzywilejowanymi prawami do podejmowania decyzji w spółce.2  Naszym zdaniem inwestorzy na rynkach od dawna nie mają złudzeń, że chińskie podmioty należy analizować w innych kategoriach niż niezależne, kapitalistyczne biznesy z USA czy Europy. Ostatnie doniesienia są po prostu kolejnym krokiem w ciągu zdarzeń – Pekin konsoliduje kontrolę nad strategicznymi technologiami (jako element rywalizacji z USA) oraz robi krok wstecz od kapitalistycznych mechanizmów, jakie wprowadził w końcówce lat 80-tych. Ten kierunek został też bardzo wyraźnie zamarkowany na listopadowym XX zjeździe Komunistycznej Partii Chin. Komuniści sobie a rynki sobie. Indeks MSCI China od początku roku jest ponad 13% na plusie. 

➔ Skomentujmy trochę nasze krajowe rynki. Ostatnie dni to uspokojenie po dynamicznym wzroście cen polskich obligacji skarbowych w ostatnich tygodniach. Na tym tle poświęćmy dziś odrobinę miejsca różnicom pomiędzy krótkoterminowym funduszom dłużnym, a funduszom obligacyjnym. Krótkoterminowe fundusze dłużne Pekao TFI zgodnie z założeniem utrzymują niskie ryzyko stopy procentowej, co przekłada się na gorsze wyniki na tle grupy porównawczej w okresach silnych wzrostów cen obligacji stałokuponowych. Koledzy z zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi bardzo ostrożnie dozując ten rodzaj ryzyka  w funduszach dłużnych krótkoterminowych będą się starać się zachować niską zmienność, jeśli obecna dobra passa obligacji miałaby się odwrócić. A spodziewamy się, że w tym roku może „bujać”. Przeciwieństwem tego podejścia jest obecnie Pekao Dłużny Aktywny, który tak jak komunikowaliśmy przez cały ubiegły rok, jest bardzo aktywnie zarządzaną strategią, w której nasi eksperci starają się uchwycić m.in trendy zmian rentowności obligacji stałokuponowych. W zestawieniu Analiz Online, rezultaty w tym roku, jak i za ostatnie 12 miesięcy plasują tę strategię na drugim miejscu w grupie porównawczej (wg wyceny na 13.01.2023).3  

➔ Razem z obligacjami, także akcje polskie, w ostatnich dniach konsolidują się po silnych wzrostach. Wystarczy powiedzieć, że od początku roku niewiele brakuje indeksowi WIG by notować dwukrotnie lepszy wynik od amerykańskiego S&P 500. W ujęciu ostatnich 12 miesięcy obydwa te indeksy pozostają na podobnym minusie – ok. 14%. Nasze krajowe akcje pozostają jednak dużo tańsze pod względem wycen na tle indeksów amerykańskich. Niskie wyceny nie są i nigdy nie były dobrym prognostykiem, tego jak zachowa się giełda w kolejnych miesiącach, a wręcz nawet latach. Przedstawiony scenariusz stanowi oszacowanie przyszłych wyników w oparciu o aktualne warunki rynkowe, i nie jest dokładnym wskaźnikiem. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Natomiast fakt, że pomimo tak silnego zrywu z ostatnich miesięcy (30%+ od dołków) wyceny pozostają istotnie poniżej historycznych średnich może naszym zdaniem dawać komfort tym, którzy regularnie, stopniowo akumulują polskie akcje z myślą o długoterminowym inwestowaniu. Tak jak np. w funduszach PPK.

 

1 https://www.pekao.com.pl/analizy-makroekonomiczne/komentarze-i-analizy.html
2 https://www.ft.com/content/65e60815-c5a0-4c4a-bcec-4af0f76462de
3 https://www.analizy.pl/fundusze-inwestycyjne-otwarte/PIO82/pekao-dluzny-aktywny#competition

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitało-wych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.