Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 12.04.2023 r.

Pekao Tygodnik 12.04.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku na temat czynników mających wpływ na notowania złota, co wg RPP będzie się przyczyniać do spadku krajowej inflacji, dane z amerykańskiego rynku pracy.

Pobierz
  • Poprzedni tydzień pomimo tego, że był krótszy i wiele głównych giełd w piątek na świecie było zamkniętych, pozwalając inwestorom odetchnąć od rynkowych, codziennych rozterek, obfitował jednak w wiele ciekawych wydarzeń, publikacji, które w kolejnych tygodniach będą przedmiotem dalszych dyskusji na rynkach.  
  • Zaczniemy dzisiejsze podsumowanie od bardzo udanego tygodnia dla inwestorów, którzy wierzą w różne odcienie złota. Koniec kwartału, pomimo problemów w sektorze bankowym w ostatnich tygodniach, był względnie udany dla inwestorów, którzy uwierzyli, że koniec problemu inflacji jest już bliski a zatem zwiększył się również apetyt na oczekiwanie poluzowania ze strony banków centralnych. Obraz ten bardzo mocno zakłóciła niedzielna, zaskakująca decyzja OPEC+ o obniżeniu produkcji ropy od maja o około 1,15 mln baryłek dziennie. Tym samym decyzja OPEC jest kolejnym źródłem obaw dla oczekiwanej przez inwestorów poprawy perspektyw, ponieważ wyższa cena czarnego złota może podbić inflację, a to z kolei wpłynie na opóźnienie długo oczekiwanego pivotu przez banki centralne. Teoretycznie takie warunki mogą wspierać ryzyko wystąpienia recesji zamiast tzw. miękkiego lądowania gospodarki, które rynek od dłuższego czasu wyceniał. Reakcja na rynku doprowadziła kurs ropy Brent na giełdzie w Londynie w okolice 85 dol.
  • Rosnące obawy o recesję w USA wspierały również notowania złota, które znalazły się najwyżej od 13 miesięcy, przekraczając we wtorek pod koniec dnia magiczną barierę 2 tys. dol. za uncję, na co inwestorzy już czekali od dłuższego czasu. Powodami tego były odczyty danych z USA, które pokazały, że liczba nowych miejsc pracy w lutym spadła do najniższego poziomu od prawie dwóch lat. Także zamówienia w przemyśle m/m zmniejszyły się bardziej niż przewidywano. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym notowania złota jest osłabiający się dolar. Inwestorzy zainteresowali się złotem po problemach sektora bankowego, którego źródłem było zamknięcie Silicon Valley Bank, a także problemach Credit Suisse, których efektem był wzrost cen złota od początku marca 2023 r. o 10%. Można odnieść wrażenie, że złoto wciąż jednak cieszy się mianem „bezpiecznej przystani”. Pośrednio w akcje spółek związanych z wydobyciem, przetwórstwem lub dystrybucją surowców swoje aktywa inwestuje między innymi #PekaoSurowcówiEnergii zarządzany przez Karola Ciuka, który w marcu zdobył „Złoty Portfel” gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” za wyniki w 2022 r. w kategorii fundusz rynku surowców.
  • Rada Polityki Pieniężnej utrzymała na kwietniowym posiedzeniu wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - stopa referencyjna wynosi bez zmian 6,75%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. Poczucie rozczarowania mogło towarzyszyć każdemu, kto liczył, że czwartkowa konferencja prasowa prof. Adam Glapińskiego wniesie coś nowego do dyskusji o przyszłej polityce monetarnej w Polsce. W komunikacie po posiedzeniu RPP podtrzymała, że powrót inflacji do celu będzie stopniowy. Według RPP do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu oraz dokonane zdecydowane zacieśnienie polityki pieniężnej. Adam Glapiński powtórzył też, że cykl zacieśniania nie został oficjalnie zakończony, RPP jest przygotowana na każdy możliwy scenariusz, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z prognozami banku centralnego, to nie będzie dalszych podwyżek. 
  • W ostatnim tygodniu rozczarowujące sygnały dot. amerykańskiej gospodarki płynęły z kilku publikacji makroekono-micznych. Negatywnie zaskakiwały marcowe indeksy ISM zarówno dla amerykańskiego sektora przemysłu jak i usług. Poziom wskaźnika ISM dla sektora usługowego w USA, który wyniósł 51,2 pkt. przy oczekiwaniach 54,5 pkt. okazał się dużo gorszy od rynkowych oczekiwań, co sugeruje schłodzenie popytu wśród amerykańskich konsumentów. Opracowywany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą) wskaźnik obrazujący zmiany aktywności w amerykańskim przemyśle odnotował natomiast w marcu 2023 r. poziom 46,3 pkt. wobec oczekiwań na poziomie 47,5 pkt. oraz odczytu poprzedniego na poziomie 47,7 pkt. 
  • Opublikowany w środę raport instytutu ADP (Automatic Data Processing) potwierdził, że podwyżki stóp procentowych w Stanach coraz mocniej wpływają na gospodarkę – w marcu w przeliczeniu na dane zannualizowane w największej gospodarce świata przybyło zaledwie 145 tys. nowych etatów, co można uznać za wartość rozczarowującą. W piątek poznaliśmy marcowy raport z amerykańskiego rynku pracy, który okazał się zgodny z oczekiwaniami ekonomistów. Tym razem analitycy trafili niemal w punkt zarówno jeśli chodzi o wzrost zatrudnienia, jak i dynamikę płac. Liczba etatów w sektorach pozarolniczych w marcu była o 236 tys. wyższa niż miesiąc wcześniej – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy. To rezultat niemal dokładnie zbieżny z rynkowym konsensusem na poziomie 240 tysięcy.
  • Dane z amerykańskiego rynku pracy są dla rynku trudne do interpretacji tym bardziej, że pojawiły się w atmosferze przedświątecznego rozprężenia, w którym wielu inwestorów myśli miało zajęte już innymi sprawami. Rynek cały czas próbuje wycenić kolejny ruch Fed i widać, że jest wyraźnie niezdecydowany i szuka nowych sygnałów mających przeciągnąć go na którąś ze stron.
  • W oczekiwaniu na kolejne sygnały płynące z rynku w kolejnych tygodniach żegnam się z Państwem, życząc miłego tygodnia. Do usłyszenia.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.