Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 11.07.2023 r.

Pekao Tygodnik 11.07.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku m.in.: Koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce. Nadal aktualna perspektywa podwyżek stóp w strefie euro i USA. Deflacyjne trendy widać w Chinach.

Pobierz

Koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce i oczekiwanie na pierwsze obniżki. Jednocześnie nadal aktualna perspektywa podwyżek stóp w strefie euro i USA. Powrót obaw o efekty wyższych stóp schłodził nastroje na rynkach zachodnich. Przejściowo wzrosły rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Tymczasem deflacyjne trendy widać w Chinach. M.in. o tym – w nowym TYGODNIKU. Zapraszam!

  • Koniec cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce – obwieścił w piątek 7 lipca prezes NBP, Adam Glapiński. Gdy inflacja spadnie i będzie dalej perspektywa jej spadku, zaczną się przemyślane, rozważne obniżki – w krokach po 25 bps – można wnioskować z konferencji prasowej. Roczny wskaźnik inflacji CPI ma spaść do 7-8% pod koniec br. W poniedziałek 10 lipca NBP zaprezentował pełną nową projekcję inflacji i PKB. Jak wynika z przedstawionych danych, trzeba się liczyć z tym, że w II kwartale wzrost gospodarczy spadł praktycznie do zera. Ale umiarkowanego ożywienia można spodziewać się w rozpoczętej drugiej połowie roku. Potwierdzono, że trend dezinflacyjny ma być kontynuowany. My zauważmy, że perspektywa spadku inflacji i obniżania stóp procentowych jest korzystna dla funduszy inwestujących w polskie obligacje. 
  • Dla polskich kredytobiorców i konsumentów informacje z NBP to zapewne najważniejsze wydarzenie ostatniego tygodnia. Ale dla inwestorów globalnych, kluczowe pozostają perspektywy zmiany stóp procentowych w USA i strefie euro. Trzeba liczyć się z kolejną podwyżką stóp w USA – wynika z opublikowanych kilka dni temu tzw. minutes czyli protokołu z czerwcowego posiedzenia Fed (tego z „pauzą” decyzyjną czyli bez zmiany stóp, by mieć czas na analizę nowych danych). Było to potwierdzenie relacjonowanej już w Tygodniku narracji przedstawicieli Fed, uprzedzających, że amerykański bank centralny może jeszcze podnieść stopy. 
  • Namieszały tymczasem trochę dane z amerykańskiego rynku pracy. Najpierw pojawiły się statystyki sugerujące zaskakująco mocny wzrost zatrudniania, co poruszyło rynek. Przypomniało to bowiem obawy o kolejne podwyżki stóp procentowych. Rentowności 2-letnich obligacji rządowych USA wzrosły przejściowo - do ok. 5,10%, a 10-latek - do blisko 4,08%. Dzień później jednak pojawiły się kolejne dane o zatrudnieniu osłabiające wydźwięk tych wcześniejszych. W efekcie całego tego zamieszania, w poniedziałek rentowności wspomnianych przykładowo 2-letnich i 10-letnich papierów amerykańskich były już niższe i sięgały odpowiednio: 4,99% i 4,06%. 
  • Również rynek akcji w USA reagował nerwowo na wspomniany roller-coaster nastrojów. Dla rynków akcji w  USA, ale zapewne nie tylko tam, istotne znaczenie może mieć także start kolejnego sezonu publikacji wyników amerykańskich spółek. Inwestorzy będą wyczekiwali informacji, jak mocno podwyższane przez ostatni rok stopy procentowe wpłynęły na kondycję firm. Warto mieć świadomość, że wyniki niektórych z nich – z uwagi na ogromną skalę działania – są traktowane niemal jak osobne wskaźniki, pokazujące koniunkturę w całych sektorach gospodarki. Oczywiście, zarówno losy stóp procentowych, jak i właśnie sezon wyników, będą miały znaczenie dla funduszy inwestujących w amerykańskie aktywa, zwłaszcza w akcje. Znaczenie rynku amerykańskiego jest jednak tak wielkie, że to wydarzenia i procesy ważne dla giełd i inwestorów nawet dalekich od USA. 
  • Mieszane sygnały napłynęły z ważnej dla naszych firm gospodarki niemieckiej. Z jednej strony, pojawiły się informacje o zaskakująco mocnym wzroście zamówień przemysłowych w maju, ale z drugiej - kolejne słabe i słabsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej. Musimy jednak pamiętać, że między zamówieniami a produkcją jest oczywiste przesunięcie czasowe – produkcja to realizacja owych zamówień. Niestety, słabsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej napłynęły ze strefy euro. Spadki r/r i stagnacja m/m. Tymczasem, jak już wcześniej zauważaliśmy, z wypowiedzi przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego, nadal można oczekiwać wzrostu stóp procentowych w strefie euro. Koniunktura w strefie euro może mieć istotny wpływ na fundusze inwestujące w akcje firm zachodnioeuropejskich.
  • Fed i EBC walczą nadal z inflacją. Tymczasem w Chinach pogłębia się deflacja cen producentów (wskaźnik PPI już -5,4% r/r), a inflacja konsumencka (CPI) rok do roku spadła do zera. Obie wartości nieco niższe od oczekiwań. To kolejny z serii sygnałów słabnącego impetu pocovidowego ożywienia. Inwestorzy globalni, także ci lokujący w funduszach, przebierają z nogi na nogę, patrząc kiedy rząd chiński (partia…) zacznie bardziej zdecydowanie stymulować gospodarkę. Co, poza wszystkim, pokazuje w jakich dziwnych czasach żyjemy – świat kapitalistyczny czeka z utęsknieniem na interwencyjne działania Komunistycznej Partii Chin…   
  • Na koniec odnotujmy wydarzenie, które może mieć dramatyczny wpływ na życie wielu milionów ludzi, ale także na rynki. Otóż El Nino, nawracający co kilka lat klimatyczny fenomen, budzący niepokój i strach, został już oficjalnie zadeklarowany przez WMO, Światową Organizację Meteorologiczną. Objawia się ociepleniem powierzchni oceanu i wywołuje bardzo gwałtowne zjawiska pogodowe. Komunikat WMO brzmi dramatycznie – ostrzega przed dalszym ocieplaniem globalnym, zaburzeniami pogody i apeluje o wczesne podjęcie akcji zabezpieczających życie i mienie… 

Tym bardziej, życzymy wszystkim – spokojnej pracy, a tym na wakacjach - odpoczynku. Do następnego tygodnia!

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów    
Komentarze zarządzających oraz karty funduszy

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały komentarze zarządzających: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych oraz nowe karty funduszy: https://pekaotfi.pl/dokumenty/karty-funduszy  

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.