Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 09.08.2022 r.

Pekao Tygodnik 09.08.2022 r.

Komentarze

Zapraszamy na podcast o złudnej sile rynku pracy w USA, kasandrycznym wizjom z UK oraz eskalacji wokół Taipei.

Pobierz

Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko dane makroekonomiczne, to ubiegły tydzień był ucieleśnieniem okresu wakacyjnego. Nie mogliśmy się jednak nudzić za sprawą geopolityki. Zacznijmy od statystyk ze światowych gospodarek.

Potwierdzone odczyty wskaźników wyprzedzających w Europie oraz prognozy amerykańskiego FED z Atlanty były kolejnym potwierdzeniem, że gospodarki po obydwu stronach Atlantyku hamują. Potwierdził to także angielski bank centralny. Bank Anglii podniósł stopy procentowe do 1,75% i okrasił tę decyzję prognozami o silnie pesymistycznym wydźwięku. W skrócie – oczekuje, że słabość w gospodarce będzie trwać przez cały 2023 r., czyli że wyspiarzy czeka najdłuższy okres spowolnienia/recesji od kryzysu finansowego w 2008 r. Nasi bankowi ekonomiści ze stajni Żubra zauważają też1 , że wg  bazowej prognozy Banku Anglii, wyspiarska gospodarka miałaby być w stagnacji jeszcze dłużej tj. przebić poziom PKB z 2019 r. dopiero w 2025 r. Ciężko nam oprzeć się wrażeniu, że podobne zagrożenie wisi nad całym Starym Kontynentem…

Najważniejszą chyba figurą makroekonomiczną ubiegłego tygodnia była zmiana liczby etatów poza rolnictwem w USA. Był to wyjątkowo mocny odczyt, a ponadto o kilka miar lepszy od oczekiwań analityków. Tym samym poziom zatrudnienia w USA odrobił pandemiczne straty, a inwestorzy dostali sygnał, że rynek pracy największej gospodarki świata jest rozgrzany do czerwoności. W naszej ocenie dane z rynku pracy nie negują ani technicznej recesji w jakiej jest USA, ani nie umniejszają ryzyka spowolnienia gospodarczego. Wręcz przeciwnie, wg nas zwiększają one ryzyko tzw. „twardego lądowania”. Dane te są impulsem dla Fedu, by dalej podnosić stopy procentowe. Dalej idący wzrost kosztu pieniądza to jeszcze silniej wciśnięty pedał hamulca dla aktywności gospodarczej. Należy zdawać sobie sprawę, że zatrudnienie reaguje późno i gwałtownie na zmiany tendencji gospodarczych.

Tym co „urozmaiciło” miniony tydzień była eskalacja napięcia wokół Tajwanu. Co prawda, delegacja z przewodniczącą Izby Reprezentantów – Nancy Pelosi, bezpiecznie wylądowała i opuściła Taipei, ale relacje na linii Waszyngton-Pekin znacznie wg nas ucierpiały. Wizyta tak wysokiej rangą urzędniczki USA na Tajwanie to potwarz dla Xi Jinpinga i partii komunistycznej. Odbyła się wbrew głośno zgłaszanym sprzeciwom Pekinu i do tego w roku, w którym Xi stara się o reelekcję na trzecią już kadencję prezydencką. Chiny w reakcji na amerykańską zagrywkę przeprowadzają wokół całej wyspy manewry wojskowe z użyciem ostrej amunicji. Do tego zerwały współpracę z USA w wymianie informacji. Sytuacja nie była tak napięta od czasu kryzysów tajwańskich z lat 90-tych XX wieku. Obawiamy się, że nastąpiło nieodwracalne oddalenie się Chin od USA, co może przyspieszać proces rozpadu dotychczas zglobalizowanego świata na 2 bieguny. Nie potrafimy ocenić, czy wizyta pani Pelosi była celowym ruchem Białego Domu, czy kosztownym błędem, zachcianką pojedynczego polityka.

Pesymistyczne prognozy gospodarcze, pretekst do dalszych podwyżek stóp w USA, a nawet widmo walki zbrojnej na 2 fronty (Ukraina i Tajwan) nie przeszkodziły zachodnim giełdom, ani obligacjom w kontynuacji letniej tendencji wzrostowej. Utrzymujemy swój pogląd, że obecnie warto wciąż utrzymywać ryzyko silnie pod kontrolą, raczej utrzymywać niedoważenie w akcjach, za to przyjaźniej traktować już w swoim portfelu strategie obligacyjne (np. #PekaoDłużnyAktywny czy #PekaoDynamicznaAlokacja2).

Na polu akcyjnym uważamy, że lepsze rezultaty długofalowo może przynieść odejście od indeksowej struktury portfela akcyjnego, a wybór walorów przez pryzmat tematyczny. Istotną wskazówką, jest np. kierunek polityki fiskalnej w USA, gdzie Senat zatwierdził w ubiegłym tygodniu „Inflation Reduction Act”. Jest to pakiet wydatków rządowych o wartości ok. 700 mld USD nakierowany na transformację energetyczną oraz po części fiskalizację inflacji (np. ograniczenie cen leków na receptę) oraz opodatkowanie największych korporacji. Wcześniej w lipcu w życie wszedł także program „Chipy dla Ameryki”, tj. 280 mld USD przeznaczone na strategiczne inwestycje w rozwój produkcji półprzewodników w USA. Obydwa akty prawne poza medialnym rozgłosem nie spowodowały dużej reakcji rynkowej…jeszcze. Uważamy, że nie można lekceważyć ogromnych sił politycznych, społecznych i gospodarczych, które konsekwentnie zmieniają rzeczywistość inwestycyjną. Dlatego pośród rozwiązań akcyjnych jesteśmy zwolennikami stopniowego, konsekwentnego budowania pozycji w tematycznych strategiach, by z zachowaniem horyzontu inwestycyjnego 5 lat i więcej, umożliwić swoim pieniądzom uczestniczenie w tych zmianach globalnego układu sił. Kiedy lepiej budować taką pozycję, jak nie wtedy gdy niepewności jest dużo, nastroje słabe i dookoła prawie sami giełdowi pesymiści. Naszymi tematycznie zarządzanymi strategiami w części akcyjnej są niezmiennie #PekaoMegatrendy, #PekaoKompas, #PekaoEkologiczny oraz #PekaoBazowy15Dywidendowy.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

1 https://www.pekao.com.pl/dam/jcr:4ec498cc-0892-4ac7-a73e-552ca73da605/Pekao_dzienny_20220805.pdf 

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepi-sów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na pod-stawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynni-ków ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny,  Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emi-towane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spó-łek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Glo-balnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakłado-wemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.