Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 06.09.2022 r.

Pekao Tygodnik 06.09.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku rozmawiamy o kruchej kondycji europejskiego rynku energii, stępionych pazurach „jastrzębi” w RPP, mocnym dolarze i oczywiście też o inflacji.

Pobierz

Największym zaskoczeniem ubiegłego tygodnia była roczna dynamika wzrostu cen. Inflacja w Polsce zamiast kosmetycznie wyhamować na 15,4% r/r (konsensus) wystrzeliła na 16,1% r/r (wstępny szacunek GUS). Niepokojące było to, że wyższe od oczekiwań były praktycznie wszystkie składowe tego odczytu, na czele z inflacją bazową. Przypomnijmy, że bazowa inflacja to wzrost cen po wyłączeniu zmian cen paliw, energii oraz żywności. Jest więc bliższą miarą tendencji cenowych wynikających z samej kondycji gospodarki. Ostatni odczyt nie zmienia jednak naszego poglądu, że inflacja już wykazuje oznaki słabnięcia i niższe odczyty wcale nie są odległe. Dość powszechnym oczekiwaniem wśród ekonomistów jest dziś, że na przełomie roku możemy zobaczyć nawet 20-procentową dynamikę cen w ujęciu rocznym (dużo zależy od tego na ile wzrosną regulowane ceny energii od stycznia). Jednakże ta kłująca w oczy liczba ma dużo wspólnego z efektem bazy – porównujemy się do niskich cen sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Tymczasem jeśli spojrzymy na zmiany inflacji miesiąc do miesiąca, to już wykazuje ona mniejsze dynamiki. Większość wzrostu cen rozegrała się na wiosnę, a w lecie wzrosty z miesiąca na miesiąc były już słabsze. Podsumowując – inflacja w ujęciu rocznym wg nas jeszcze wzrośnie, ale tendencje dezinflacyjne powinny nabierać siły. Spodziewamy się jednak, że dynamika cen na długo pozostanie istotnie powyżej celu NBP (maks. 3,5%). Stąd naszym zdaniem, obrona realnej wartości majątku będzie dalej podstawową potrzebą dla gospodarstw domowych posiadających inwestycje. Ciężko odpowiedzieć na tę potrzebę inaczej niż poprzez popularyzację ideo konsekwentnego, długoterminowego inwestowania w zdywersyfikowany portfel aktywów.

Naszym zdaniem rozpędzone ceny niekoniecznie spowodują proporcjonalnie większą reakcję Rady Polityki Pieniężnej. Nawet już największy „jastrząb: w Radzie - powołany z ramienia Senatu Ludwik Kotecki - przyznał w rozmowie z dziennikarzami1, że przestrzeń do podwyżek stóp procentowych jest ograniczona. Fazę agresywnych podwyżek stóp procentowych wg nas mamy już za sobą. Wydaje się, że RPP dostrzega oznaki silnego hamowania naszej rodzimej gospodarki – bardzo słabe wskaźniki wyprzedzające dla przemysłu (40,9 pkt.), kontrakcję kredytu (Polacy spłacają większe kwoty hipotek niż biorą nowych kredytów mieszkaniowych!) i słabnącą konsumpcję. Na marginesie mówiąc, WIG20 od początku tego roku zanotował do tej pory najgorszy wynik ze wszystkich światowych indeksów akcji, które śledzimy! Tym co mogłoby zmusić RPP do reakcji mogłoby być gwałtowne osłabienie złotego. Jeśli jednak deprecjacja waluty miałaby rozłożyć się w czasie, to zakładamy większą pasywność NBP. Jest to czynnik wspierający dla rynku obligacji skarbowych, na którym inwestują nasze rozwiązania obligacyjne. W realizowanej polityce inwestycyjnej, czysto skarbowym funduszem obligacyjnym w naszej ofercie jest #PekaoDłużnyAktywny

Wydaje nam się za to, że amerykański dolar nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Bank centralny największej gospodarki świata zdaje się nie mieć innego wyjścia jak zaostrzać politykę monetarną, studząc zarówno gospodarkę, jak i rynki finansowe. Ostatnie, mocne dane z amerykańskiego rynku pracy wróżą naszym zdaniem kontynuację jastrzębich działań Jerome Powella i jego drużyny.

W czasie pandemii i właściwie przez ostatnią dekadę Fed podkładał pod rynki asekuracyjną poduszkę. Inwestorzy nauczyli się liczyć na to, że Fed przyjdzie zawsze z odsieczą przy mocnych spadkach. Niestety dziś wydaje nam się, że działa zupełnie odwrotny mechanizm. Zmniejszanie bilansu Fed, podwyżki stóp procentowych oraz słowne interwencje mają raczej na celu założyć na rynek akcyjny odgórną „czapę”.  Uważamy, że co się nie zmieniło, to mądrość rynkowa „nie walcz z Fedem”. Pozostajemy ostrożni wobec rynku akcyjnego. 

Na początku ubiegłego tygodnia powiało nadzieją na płytszy kryzys energetyczny w Europie. Narracja ta opierała się na dwóch filarach. Po pierwsze podkreślano, że dzięki ograniczaniu zużycia, udało sę zapełnić europejskie magazyny gazu do poziomów wyższych niż średnia historyczna dla końcówki lata. Po drugie, zapowiedzi Komisji Europejskiej o planowanym ograniczaniu cen energii miało drastyczny efekt na rynku terminowym prądu. Ceny kontraktów terminowych na energię elektryczną prawie przepołowiły się. I to w zaledwie 6 dni! Co, w naszym odczuciu obrazuje niestety niedoskonałość tego systemu i jego wrażliwość w obecnej sytuacji. Można powiedzieć, że rynek energii w Europie złowrogo trzeszczy, niczym opadający na dno i zgniatany ciśnieniem statek. Nawet największe firmy energetyczne w Europie borykają się z zapewnieniem wymaganego zabezpieczenia pod transakcje terminowe i ostrzegają, że może to grozić załamaniem płynności na tym rynku, co z kolei od razu rodzi niemiłe skojarzenia z bankructwem Lehman Brothers w 2008 r.2 Nikogo więc pewnie nie zaskoczy, że owe gigantyczne koncerny, zapewniające prąd w całej Europie stoją na krawędzi bankructwa3. Podmioty te mierzą się z mieszanką rozchwianego rynku energii, planami Brukseli na odgórne kontrolowanie cen sprzedaży prądu i redystrybucję zysków z tego sektora, by ulżyć gospodarstwom domowym4. Niestety nadzieje na mniejszy wymiar gospodarczej kary na Starym Kontynencie zostały szybko rozwiane przez wznowiony szantaż energetyczny Rosji. Kreml bezterminowo zakręcił kurek gazociągu Nordstream 1 i zapowiedział, że dostawy wznowi dopiero, gdy Zachód zdejmie swoje sankcje. Zerowy przesył gazu z Rosji od wielu tygodni jest już naszym bazowym scenariuszem i nie jesteśmy tym zdziwieni. Zaskoczeniem, był za to „policzek” dla Zachodu także na rynku ropy. Kartel OPEC+ ogłosił wczoraj, że ograniczy (co prawda o kosmetyczne 100 tys. baryłek dziennie) wydobycie ropy naftowej.5  Zakładamy, że to będzie trudna zima w Europie, a  problem energetyczny wzmoże niestabilność polityczną regionu. W miniony weekend dziesiątki tysięcy Czechów protestowało w Pradze przeciwko Unii Europejskiej, NATO i wysokim cenom energii.  To może być dopiero początek fali protestów. Na tym tle iskrą w beczce prochu mogą okazać się włoskie wybory do parlamentu 25 września. Na tę chwilę pozostajemy silnymi zwolennikami redukowania ekspozycji geograficznej na nasz kontynent w portfelach inwestycyjnych oraz stawiania raczej na bezpieczniejszą dolarową przystań. Przypominamy, że jednym ze sposobów wdrożenia tego w życie może być sięgnięcie po niezabezpieczone walutowo, eksponowane na dolara fundusze walutowe z naszej oferty. Najniższym ryzykiem spośród nich odznacza się #PekaoDochoduUSD.

 

1 https://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/3325360,w-ix-x-nadal-jest-przestrzen-do-podwyzki-stop--nie-ma-miejsca-na-dyskusje-o-obnizkach---kotecki--rpp-(wywiad) 
2 https://www.ft.com/content/3ef49eed-6698-49f5-aac1-12854d84f897 
3 https://www.ft.com/content/1e411910-45fa-475a-bbe6-9e9c76594778 
4 https://www.ft.com/content/8a9662ef-1ff9-4edf-b0cf-1abb377d08a5
5 https://www.ft.com/content/6cb316ae-3436-47ee-a1da-3867e2dee5d5
6 https://www.reuters.com/world/europe/tens-thousands-protest-prague-against-czech-government-eu-nato-2022-09-03/ 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych pra-wem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową insty-tucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się nu-merem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.