Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 04.10.2022 r.

Pekao Tygodnik 04.10.2022 r.

Komentarze

Mówimy m.in. o najnowszych odczytach inflacji, kruchości brytyjskich funduszy emerytalnych oraz wyjątkowo szybkiej i luksusowej ofercie publicznej.

Pobierz

Ach, życzyłbym sobie i Państwu, żeby głównym tematem po ostatnim tygodniu było wejście Porsche na frankfurcką giełdę. Niestety debiut producenta luksusowych samochodów przemknął z nagłówków portali informacyjnych równie szybko jak cofała się cena jego akcji po całkiem udanym starcie. Uwaga za to wróciła do znanych nam wszystkim problemów. 

Zacznijmy od piątkowego wstępnego odczytu inflacji w Polsce na poziomie 17,2% r/r. To, że inflacja zmierza w okolice rocznej dynamiki około 20% na początku 2023 to nasz scenariusz bazowy. Co jednak zaskoczyło nas negatywnie to fakt, że z miesiąca na miesiąc inflacja bardzo przyspieszyła. Niestety mało zaskakujących wniosków wewnątrz raportu. Po prostu z większą siłą od oczekiwań firmy bronią marż, przerzucając choć część wzrostu kosztów na konsumentów. Ponadto znaczny wzrost cen żywności został zniwelowany przez spadek cen paliw, ale o wyższym odczycie inflacji finalnie przesądził pewnie węgiel. Ceny czarnej energii wystrzeliły w górę z miesiąca na miesiąc, o czym na pewno wie rzesza Polaków polujących na węgiel w sklepie internetowym PGG. Mrożenie cen energii i gazu przez rząd zapewne przyniesie choć niewielką ulgę gospodarstwom domowym na początku roku, ale niestety jest duże ryzyko, że przełoży się później na utrwalenie inflacji na wyższym poziomie. Nasi koledzy ekonomiści z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao właśnie podnieśli swoją prognozę średniorocznej inflacji w Polsce w przyszłym roku z 11,4% do 13,6%1

Gdy będziecie Państwo słuchać tego nagrania, będziemy już po październikowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Zapewne zobaczymy kolejną podwyżkę, pytanie czy do 7, czy 7,25%. W naszym regionie Czesi pozostawili stopy procentowe na 7%, trzymają się wcześniejszej narracji, że kończą cykl podwyżek stóp procentowych. Zejście z ringu walki z inflacją zadeklarował też w ubiegłym tygodniu węgierski bank centralny. Węgrzy podnieśli stopy o 1,25 punktu procentowego do poziomu 13%. Rynek nie odebrał jednak dobrze chęci Madziarów do kończenia z podwyżkami – kurs forinta „posypał się” w stosunku do euro. Jak widać, inwestorzy jednak różnicują jakość komunikacji banku centralnego oraz sposób prowadzenia polityki monetarnej. Czeska korona jakoś trzyma się stabilnie do wspólnotowej waluty. Nasz PLN jest gdzieś pośrodku. Póki co. Podtrzymujemy nasze stanowisko, że w portfelu warto jest uwzględnić element eks-pozycji na zagraniczne waluty. Może temu posłużyć np. niezabezpieczony walutowo subfundusz, np. #PekaoDochoduUSD.

Kończąc już wywody o inflacji – roczny wzrost cen w strefie euro przekroczył dwucyfrowy próg i wyniósł wg wstępnego szacunku równo 10%. To naszym zdaniem pieczętuje podwyżkę stóp procentowych przez EBC 27 października. 

Porozmawiajmy jeszcze o Wielkiej Brytanii. W tej 6. co do wielkości gospodarce świata dopiero co byliśmy świadkami pokazu kruchości krytycznych instytucji. Tydzień temu mówiliśmy, że niezwykła hojność nowego rządu doprowadziła do załamania funta i cen tamtejszych obligacji skarbowych. W tym tygodniu zaś, tamtejszy bank centralny, Bank Anglii, był zmuszony interweniować na rynku obligacji poprzez uruchomienie tymczasowego skupu aktywów. Potocznie mówiąc, w trybie pilnym „odpalono drukarki”. Dlaczego? Żeby uniknąć katastrofalnej kaskady niewypłacalności w tamtejszych funduszach emerytalnych, których aktywa przekraczają 100% brytyjskiego PKB. Powiedzieć, że fundusze emerytalne na wyspach zawaliły kontrolę ryzyka i zostały złapane z opuszczoną gardą wobec przeceny obligacji, to jak nic nie powiedzieć. Epizod pokazuje wg nas kilka rzeczy. Po pierwsze, cały system rynków finansowych jest bardzo zlewarowany, przez co ryzyka mogą objawiać się szybko w różnych jego częściach. Tym bardziej, jeśli będziemy mieli recesję, na którą naszym zdaniem się zanosi. Dlatego niestety dalej spodziewamy się dużej częstotliwości szoków na rynkach, a zatem dużej zmienności. 

Jednakże na pocieszenie dodajmy, że przykład Banku Anglii śpieszącego z kołem ratunkowym utwierdza nas w przeświadczeniu, że domyślną reakcją na „złamanie czegoś w gospodarce” będzie dla banków centralnych szybkie sięgnięcie po stymulację monetarną. Stare nawyki ciężko wykorzenić, nawet jeśli publicznie deklaruje się odwyk i nawrócenie na walkę z inflacją. Stąd warto wg nas wykorzystywać miesiące strachu, czerwieni w notowaniach i jesienno-zimowego pesymizmu do budowania lub uzupełniania swoich długoterminowych portfeli inwestycyjnych w przecenione aktywa. Bankierzy centralni mogą bowiem schować miecz przed odcięciem wszystkich głów inflacyjnej hydry. A w takim przypadku akcje i surowce mogą okazać się znów wielce pożądane.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Relacja z debaty PAP „Strategie rynkowe TFI”

Zapraszamy do zapoznania się ze skrótem debaty pod linkiem: https://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/3333790,wysoka-inflacja-na-swiecie-moze-pozostac-przez-cala-dekade---pekao-tfi-(opinia)

 

1 https://www.pekao.com.pl/dam/jcr:2dbd1a8a-d647-42d0-8fc5-614568af70e6/Pekao_dzienny_20220930.pdf 

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się nu-merem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.