Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 04.04.2024 r.

Pekao Tygodnik 04.04.2024 r.

Komentarze

W Tygodniku – rzut oka na świetne wyniki funduszy PPK.

Pobierz

Po świetnym roku 2023, także pierwszy kwartał roku 2024 był bardzo udany dla inwestorów większości funduszy Pekao TFI. W Tygodniku zwracamy tym razem uwagę na świetne wyniki subfunduszy PPK, które właśnie zostały uhonorowane prestiżowymi nagrodami w renomowanych rankingach za rok 2023. A w naszym studio komentuje je Łukasz Kędzior – Prezes Pekao TFI.

Dopiero co snuliśmy plany na nowy rok, a tymczasem już zaczęliśmy drugi kwartał 2024! Po świetnym roku 2023, także zakończony pierwszy kwartał roku 2024 był bardzo dobry dla inwestorów – klientów Pekao TFI. Wyceny jednostek uczestnictwa znakomitej większości zarządzanych przez nas funduszy wzrosły. Mówiąc po ludzku – większość funduszy ponownie „dała zarobić” inwestorom. 

Do „wygranych” pierwszego kwartału należą też subfundusze inwestujące środki odkładane systematycznie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (pod nazwą Pekao PPK). Wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy z tej „rodziny” w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrosła od 1,7% do ok 4%. To kontynuacja świetnej passy tych funduszy z poprzedniego roku – w efekcie – w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (licząc od końca marca 2023 do końca marca 2024) wyceny jednostek uczestnictwa w tej grupie wzrosły od ponad 8% do ponad 34%. Od pierwszej wyceny, wartość jednostek uczestnictwa tych, które startowały w grudniu 2019, wzrosła – do końca marca 2024, od blisko 22% do ponad 64%. Oczywiście, jak zawsze, przypominamy, że wyniki historyczne nie są ani obietnicą, ani – tym bardziej – gwarancją wyników przyszłych. 

PPK Pekao SFIO został uhonorowany „Złotym Portfelem” w kategorii „Najlepszy fundusz PPK”, prestiżową nagrodą przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. To już kolejna nagroda dla funduszy PPK zarządzanych przez Pekao TFI. Towarzystwo otrzymało bowiem również nagrodę Alfa 2023 Analiz Online w kategorii „Najlepsze fundusze PPK" za 2023 r. 

A oto, jak wyniki funduszy PPK Pekao w roku 2023 komentuje Łukasz Kędzior, Prezes Pekao TFI

- „Program PPK to chyba najlepszy program praktycznej edukacji finansowej w historii naszego rynku. Startował w  bardzo trudnych czasach – bo bardzo szybko zderzył się z pandemią, potem wysoką inflacją i wojną – a mimo to wyniki inwestycyjne dla klientów są naprawdę znakomite. Cieszę się, że to właśnie Pekao TFI wyznacza standardy jakości zarządzania funduszami tego programu. Nagrody Analiz Online i Parkietu są tego dobitnym potwierdzeniem. Pokazaliśmy, że – mimo bezprecedensowych, dramatycznych wydarzeń na świecie, które przełożyły się na rynki finansowe – można zarządzać tymi funduszami efektywnie, budując kapitał wielu tysięcy uczestników. Mam nadzieję, że przykład PPK zachęci zarówno ich uczestników, jak i innych klientów, do korzystania z oferowanych przez nas innych produktów idealnych do systematycznego, długoterminowego inwestowania – jak np. PPE, IKZE czy IKE czy proponowanych przez Bank Pekao S.A. rozwiązań łączących zalety lokat i naszych funduszy” – podkreśla Prezes Łukasz Kędzior.

My zaś przypomnijmy, że PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Do PPK włączeni są automatycznie Pracownicy w wieku 18-55 lat, zaś osoby starsze (do 70 r.ż.) są zapisywane wyłącznie na swój wniosek; środki do PPK są wpłacane przez Pracownika, Pracodawcę i Państwo. PPK jest powszechne i  obejmuje osoby zatrudnione (w rozumieniu ustawy PPK1), np. pracowników na umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjne. Środki wpłacone do PPK mogą być inwestowane m.in. w fundusz inwestycyjny zarządzany przez Pekao TFI, utworzony specjalnie na potrzeby PPK. Pracownik ma możliwość rezygnacji z oszczędzania na PPK. Musi wówczas złożyć pisemne oświadczenie u Pracodawcy. Co cztery lata (począwszy od 2023 r.) będzie jednak automatycznie ponownie włączany do PPK, chyba że Pracownik odpowiednio wcześniej ponownie złoży taką rezygnację.

Środki uczestnika PPK są lokowane w funduszu inwestycyjnym Pekao PPK SFIO. To tzw. fundusz parasolowy – z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty stosującymi zasady polityki inwestycyjnej dostosowanej do wieku oszczędzających w PPK. Polityka inwestycyjna subfunduszu zdefiniowanej daty zmienia się w czasie, odpowiednio do zmiany wieku uczestników PPK tego subfunduszu, poprzez stopniowe zmniejszanie udziału instrumentów finansowych charakteryzujących się wyższym poziomem ryzyka (np. akcje, prawa do akcji, inne instrumenty udziałowe), na rzecz instrumentów o niższym poziomie ryzyka (np. obligacje, bony skarbowe, inne), w miarę zbliżania się do daty docelowej, czyli daty, kiedy uczestnik PPK osiągnie 60 r.ż. Ponadto, dla Uczestników PPK oczekujących stabilnych wyników w dłuższym terminie oraz nieakceptujących ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje, utworzony został subfundusz Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro, który inwestuje aktywa przede wszystkim w: obligacje samorządowe, obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz lokaty bankowe (subfundusz nie inwestuje w akcje od 01.01.2020). Uczestnik PPK ma możliwość aktywnego zarządzania środkami, które gromadzi na swoim rachunku, poprzez złożenie wniosku o dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa do subfunduszy zdefiniowanej daty innych niż właściwy dla jego wieku.

Z uwagi na to, że PPK w Pekao TFI oparte są na lokowaniu środków w ramach funduszu inwestycyjnego, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Żaden fundusz/subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku z inwestycji. Uczestnik PPK powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Pekao TFI pobiera wynagrodzenie stałe za zarządzanie poszczególnymi subfunduszami w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto danego subfunduszu w skali roku. Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników poszczególnych subfunduszy, w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku na zasadach określonych w ustawie PPK. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Pekao TFI nie pobiera jakichkolwiek opłat od wpłat na PPK.

PPK zostały utworzone w celu systematycznego gromadzenia środków z przeznaczeniem przede wszystkim na przyszłą dodatkową emeryturę. To pracodawca, we współpracy z instytucją finansową, ma obowiązek zorganizowania PPK dla swoich pracowników.

Na koniec truizm, ale niekiedy zapominany. Oszczędzanie na emeryturę to konieczność. Według prognoz OECD, nasze emerytury będą dużo niższe od dotychczasowych pensji, przez co będziemy mieli znacznie mniej pieniędzy na swoje wydatki. Obecne warunki społeczno – ekonomiczne oraz procesy demograficzne jednoznacznie wskazują, że bez dodatkowych, własnych oszczędności, emeryci będą skazani na wsparcie rodziny czy też zmuszeni do dalszej aktywności zawodowej. Tymczasem o jedno i drugie może być trudno… Jedynym rozwiązaniem, aby zabezpieczyć swoją przyszłość i zarazem – pośrednio - przyszłość swoich bliskich, jest samodzielne i długoterminowe oszczędzanie. Programy takie jak np. PPK, PPE, IKZE czy IKE mogą w tym pomóc. Ale to nasza własna determinacja i konsekwencja mają kluczowe znaczenie.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.

 

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

 

Ogłoszenia produktowe oraz linki do nowych materiałów

Komentarze zarządzających, nowe opracowania i materiał Rynki

Na naszej stronie internetowej opublikowane zostały:
•    miesięczne komentarze zarządzających do funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/miesieczne-komentarze-zarzadzajacych 
•    Materiał „Rynki” z wynikami funduszy: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/rynki 
•    Materiał w formie pytań i odpowiedzi „Zmiany sposobu rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne”: https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/zmiany-sposobu-rozliczania-podatku-od-dochodow-z-funduszy-inwestycyjnych-uzyskiwanych-przez-osoby-fizyczne

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych niebędących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.

UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. W  przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa (zarówno w PLN jak i w walutach obcych)  podstawą do naliczenia podatku od zysków kapitałowych jest kwota ustalona w PLN. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao Dochodu USD, Pekao Megatrendy są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%, Pekao Dochodu USD do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Dywidendowych, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych  może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Akcji Dywidendowych może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Dywidendowych może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.