Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 04.04.2023 r.

Pekao Tygodnik 04.04.2023 r.

Komentarze

W Tygodniku: o sztucznej inteligencji, danych o inflacji z Polski, strefy euro i USA.

Pobierz
 • Ostatni tydzień, w odróżnieniu od tego z czym mierzyliśmy się w kilku poprzednich tygodniach, charakteryzował się względnym spokojem. Brak istotnych wydarzeń, decyzji banków centralnych czy niespodziewanych informacji zaskakujących rynek spowodował, że w tym tygodniku możemy spokojnie podsumować miniony tydzień opierając się na danych makro, które napłynęły w poprzednim tygodniu. Pokłonimy się również do wydarzeń, które pomimo odgrywania - póki co - drugoplanowej roli, mogą mieć duży wpływ w przyszłości na nas, gospodarkę i rynki kapitałowe.
 • W pierwszym kwartale w cieniu bieżących wydarzeń bardzo dużo działo się w przestrzeni technologii a dokładniej sztucznej inteligencji, która systematycznie, po cichu, przenika do naszego codziennego życia. Na początku 2023 roku inwestorami zawładnęła wizja przyszłości, w której to maszyna rozwiązuje nasze problemy oraz wykonuje zadania, znacznie ułatwiając zmaganie się z codziennymi czynnościami. Spektakularna popularność Chatbota (narzędzie tworzące np.: samodzielnie teksty) wzbudziła liczne dyskusje, zwolenników oraz przeciwników SI, uświadamiając jak wielką rolę będzie odgrywać sztuczna inteligencja oraz jak może zmienić się model pracy wielu firm w przyszłości. Zdaniem Piotra Stopińskiego, Dyrektora Zespołu Zarządzania Akcjami Rynków Zagranicznych w Pekao TFI, w przyszłości kluczowe będzie wykorzystanie automatyzacji oraz przetwarzania danych do usprawnienia pracy. W temat nowoczesnych branż oraz sektorów oddających tendencje zmian światowej gospodarki wpisuje się subfundusz #PekaoMegatrendy.
 • Nowe informacje w zakresie spółek technologicznych napłynęły również z Chin, sugerując poluzowanie regulacji dotyczące sektora technologicznego, które obowiązują od 2020 roku i bardzo negatywnie wpłynęły na tamtejszy rynek akcji. Zwiększona aktywność gospodarki chińskiej po rozstaniu się z polityką „zero covid” może wpłynąć na dalsze zanikanie problemu związanego z napiętym łańcuchem dostaw, co może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka i jednocześnie zmniejszenie inflacji. W tym kontekście warto się przyglądać danym napływającym z gospodarki Państwa Środka, które mogą odzwierciedlać to, jak bardzo podstawy obecnego ożywienia są solidne. Ekspozycję ze znaczącym udziałem rynku chińskiego reprezentują: #PekaoAkcjiRynkówDalekiegoWschodu; #PekaoDochoduiWzrostuRynkuChińskiego.
 • Wracając do wydarzeń z poprzedniego, spokojnego tygodnia, na początku byliśmy świadkami dalszych obaw o kondycję sektora bankowego, jednak tym razem bez większych konsekwencji dla rynków kapitałowych.  Dopiero pod koniec tygodnia pojawiły się dane, na które inwestorzy czekali, czyli dane o inflacji z Polski, strefy euro i USA.
 • Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w marcu inflacja w Polsce wyniosła r/r 16,2%, mniej niż w lutym, kiedy byliśmy świadkami rekordowego odczytu na poziomie 18,4%, jednak przy poziomie 15,9% oczekiwanym przez analityków, był to wynik lekko rozczarowujący. Spadek inflacji w ujęciu rocznym jest głównie konsekwencją wejścia w okres wysokiej bazy odniesienia: rok temu w marcu 2022 roku, ceny były już wyższe od tych z marca 2021 roku o 11%. To co spowalnia cały czas proces dezinflacji w 2023 r. to inflacja bazowa, która będzie wymagała bacznej obserwacji.
 • Dane nt. inflacji HICP, czyli zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych, obliczanego według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej, zostały również opublikowane przez Eurostat w poszczególnych krajach strefy euro. W całej strefie euro inflacja HICP spadła do poziomu 6,9% wobec oczekiwań na poziomie 7,1%. Jest to już kolejny, piąty z rzędu miesiąc spadku inflacji w Eurolandzie i jednocześnie najniższy odczyt od lutego 2022 roku. Wyraźne spowolnienie inflacji jest również zasługą efektu wysokiej bazy. Niepokoić może natomiast skok inflacji bazowej w ujęciu m/m do poziomu 1,2% z 0,8%. Zgodny z oczekiwaniami był natomiast poziom w ujęciu rocznym i wyniósł 5,7%, jednak to również więcej niż w lutym (5,6%). To najwyższy odczyt w historii serii danych Eurostatu sięgającej 2001 r. Inflacja bazowa wskazuje na to, że problem podwyższonej inflacji nie został jeszcze definitywnie rozwiązany i może nam towarzyszyć przez dłuższy czas, o czym wspominaliśmy w poprzednich tygodnikach. W takich warunkach pytanie o wydłużenie cyklu podwyżek stóp procentowych pozostaje cały czas na giełdzie tematów inwestorów.
 • Pod koniec tygodnia poznaliśmy również inflację w USA. Główny indeks inflacji PCE wyniósł 5,0% r/r wobec oczekiwanych 5,1% r/r oraz wyniku poprzedniego na poziomie 5,4% r/r. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,6%. r/r wobec 4,7% miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 4,7% r/r. Niższe odczyty r/r również w tym przypadku wynikają z efektu bazy. Warto odnotować, że byliśmy świadkami spadku inflacji również w ujęciu miesięcznym. Wall Street pozytywnie zareagowało na dynamiczniejszy niż oczekiwano spadek inflacji PCE, ostatni tydzień marca przyniósł mocne wzrosty najważniejszych indeksów. Przed majową decyzją Fed będzie opublikowany jeszcze jeden odczyt inflacji PCE, który jest kluczowy z perspektywy decyzji Fedu, jednak wg nas już można odnieść wrażenie, że nie ma dużej presji na dalsze podwyższanie stóp procentowych co zwiększa szanse na to, że ewentualna podwyżka w maju może być ostatnia.
 • W bieżącym tygodniu pojawi się dużo ciekawych danych. Na początku tygodnia wskaźniki koniunktury w przemyśle i usługach w postaci indeksów PMI - z Chin, państw europejskich, oraz ISM z USA. Pod koniec tygodnia zostanie opublikowany miesięczny raport z amerykańskiego rynku pracy, gdzie największa uwaga będzie skupiona na raporcie o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w marcu.
 • W czwartek 30 marca, na uroczystej gali poznaliśmy wyczekiwaną przez nas informację, o której wspominaliśmy tydzień temu. Pekao TFI zostało uhonorowane prestiżową nagrodą „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii „TFI roku” przyzna-waną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Statuetka w kategorii „TFI roku” to ważne wyróżnienie, tym bardziej, że otrzymaliśmy nagrodę za 2022 r., który był trzydziestym rokiem działalności naszej spółki na rynku funduszy inwestycyjnych oraz niesamowitym wyzwaniem dla zarządzających, aby bardzo rozsądnie podejmować decyzje inwestycyjne w tak trudnym otoczeniu. Głównym kryterium wyboru na najlepsze TFI w 2022 r. były wysokie stopy zwrotu funduszy zarządzanych przez Pekao TFI, które znalazły się na czołowych miejscach w poszczególnych kategoriach – akcji polskich oraz zagranicznych, mieszanych, dłużnych polskich i zagranicznych oraz funduszy rynku surowców. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie.
 • Korzystając z okazji w imieniu całego zespołu Pekao TFI życzę Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne wniosły do serc wiosenną radość, świeżość, spokój i pogodę ducha. 
  Tymi informacjami się z Państwem żegnam, życząc miłego tygodnia. Do usłyszenia.
   

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.