Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik  03.11.2021 r.

Pekao Tygodnik 03.11.2021 r.

Komentarze

W najnowszym Tygodniku: deliberacje nad perspektywami instrumentów dłużnych w obliczu podwyżki stóp procentowych oraz podsumowanie sezonu publikacji wyników spółek w USA.

Pobierz

Wstępny odczyt polskiej inflacji za październik ponownie zaskoczył w górę. Odczyt okazał się 0,4 punktu procentowego wyższy, niż oczekiwała większość analityków. Na drożyznę składa się wiele czynników, a wzrost cen nie jest ograniczony jedynie do żywności i energii. Spodziewamy się, że finalny odczyt pokaże, że za wzrosty cen odpowiadają w dużej mierze również kategorie bazowe, czyli te kategorie wydatków, które są silnie powiązane z kondycją naszej krajowej gospodarki. Kategorie bazowe są też bardziej trwałe niż zmiany cen energii i żywności. Wysoka inflacja w najbliższych miesiącach zdaje się nam przesądzona.

Wzrost cen jeszcze silniej odczuwają polscy producenci, dla których koszty składników produkcji r/r (rok do roku) rosły w dwucyfrowym tempie. Ankiety GUS wskazują ponadto, że już prawie 1/3 przetwórców skarży się na braki materiałów. Wydaje się też, że rynek pracy zacieśnił się już do poziomów sprzed pandemii – choć etatów jest wciąż mniej, to jednak odsetek firm wskazujących niedobór wykwalifikowanych pracowników jest już na poziomie z lat 2018 - 2019, tj. ok. 40%. Na pocieszenie, badanie nastrojów wśród przedsiębiorców prowadzone przez NBP1 wskazuje na wysoki popyt krajowy i zagraniczny oraz na silne plany inwestycyjne polskich przedsiębiorstw.

W tle rosną oczekiwania inflacyjne zarówno firm, jak i gospodarstw domowych, co jest istotnym ryzykiem. Może to bowiem prowadzić do utrwalenia inflacji na wysokich poziomach na znacznie dłużej niż wskazują dzisiejsze prognozy. W końcu inflacja zależy w bardzo dużym stopniu od psychologii tłumu. Wzrost oczekiwań inflacyjnych, w naszej opinii, zmusi RPP do kontynuacji podwyżek stóp procentowych.

Rynkowe narracje i nasze przemyślenia

Zakładamy, że już dziś, 3-go listopada, zobaczymy kolejny ruch. Konsensus analityków zakłada podwyżkę o 50 punktów bazowych, ale już dawno nie obserwowaliśmy tak szerokiego rozstrzału poszczególnych prognoz. Od 0 do 100 punktów bazowych. Z kolei sami inwestorzy na rynku obligacji zdają się być przekonani o tym, że podwyżka będzie, choć wg nas zdyskontowane jest nieco ponad 25 punktów bazowych zacieśniania. Jednakże dzisiejsza decyzja RPP pozostaje w chwili nagrania tego Tygodnika wielką niewiadomą.

Najwięcej pytań rodzi nie sam fakt, czy będzie podwyżka, ale to jak zostanie ona zakomunikowana. Retoryka Rady i Prezesa Glapińskiego będzie tym bardziej rozkładana na czynniki pierwsze, ponieważ dziś poznamy również nową projekcję inflacyjną NBP. Spodziewamy się, że ścieżka inflacji będzie w niej znacznie wyższa. Nakreślenie jasnego kierunku działania przez włodarzy polityki pieniężnej pozwoliłoby w naszej opinii na uspokojenie rynku instrumentów dłużnych. Wówczas przy stopniowym dopasowaniu rynku do przyszłego poziomu stóp procentowych liczylibyśmy na wzrost cen instrumentów zmiennokuponowych, bez skokowych przecen wywołanych dopasowaniem WIBOR-u. Zauważmy, że sam WIBOR, przy ostatniej zaskakującej podwyżce, wzrósł o 40 punktów bazowych w jeden dzień! W ostatnich tygodniach stawka WIBOR dalej rosła o kilkanaście punktów bazowych. Najbardziej dotkliwy był jednak szokowy wzrost. Nakreślając dalsze scenariusze, jasna komunikacja co do ścieżki podwyżek przez RPP wywołałaby naszym zdaniem uspokojenie na rynku długu, brak jasnej kontynuacji pozostawiłby rynek w chaosie. Najszybciej mogą wg nas zyskać notowania instrumentów zmiennokuponowych. Im bardziej RPP będzie opóźniać się z podwyżkami stóp procentowych, tym bardziej wg nas rośnie ryzyko dla cen instrumentów dłużnych o stałym kuponie. Przy braku podwyżki, paradoksalnie, mogą one nawet przejściowo drożeć, natomiast ich perspektywy uległyby w naszej opinii pogorszeniu. Na przyszły rok ryzykiem dla obligacji stałokuponowych pozostaje ryzyko mniejszych wpływów do budżetu z dotacji unijnych. Te niedobory musiałyby być uzupełnione innym finansowaniem, co wprost prowadzi do ryzyka większej podaży obligacji skarbowych. Stąd utrzymujemy preferencję do strategii dłużnych krótkoterminowych (stosowana choćby w #PekaoKonserwatywnyPlus) oraz do strategii mieszanych (np. w #PekaoKompas).

Na akcyjnym podwórku warto podsumować najważniejsze wnioski, które nasuwają się nam w trwającym sezonie publikacji wyników spółek po 3. kwartale 2021 r.:

  • Firmy odczuwają na całym świecie dużą presję kosztową. To może postawić pod presją marże, więc wg nas jeszcze ważniejsze stanie się wybieranie firm, które tych marż będą w stanie bronić. Co ciekawe, wiele firm unika wskazywania twardych prognoz zysków na przyszły rok, wskazując na ogromną niepewność z jaką się mierzą.
  • Przy bardzo ważnym pytaniu o dalsze losy popytu, wiele firm eksponowanych na konsumenta detalicznego wskazuje na swoje obawy. Wbrew nadziejom pandemia nie przyniosła transferu kapitału z bilansów firm do gospodarstw domowych. Sytuację konsumentów ratowały transfery rządowe. W tym momencie firmy zwracają uwagę na to, że konsumenci dostrzegają inflację i uznają obecne warunki za złe do dokonywania zakupów.
  • Z drugiej, również amerykańskie korporacje mierzą się z niedostatkiem pracowników. Co ciekawe, brakuje chętnych do podejmowania pracy dla osób nisko wykwalifikowanych. Wiele wg nas wskazuje na to, że czeka nas globalnie seria podwyżek płac dla pracowników. To z kolei może szczególnie uderzyć w te firmy, które mocno bazują na czynniku produkcji jakim jest praca, a szczególnie do tej pory tania praca.
  • Sektor przemysłowy na całym świecie mierzy się z brakami subkomponentów. Przykładów spoza Polski daleko szukać nie trzeba – Skoda zamknęła produkcję do końca roku. My zastanawiamy się, w których gałęziach przemysłu braki są relatywnie łatwe do przezwyciężenia. Zderzamy to też z tym, jak wyceniane są dziś poszczególne branże. Być może ciekawie zaczyna wyglądać sektor automotive?
  • Po kilku słabych kwartałach, wreszcie solidny kwartał zalicza branża farmaceutyczna. Uwagę inwestorów przykuwa też fakt, że w nowych szczegółach planu wydatków Joe Bidena nie widać zakusów na ograniczanie cen leków regulacjami.
  • Wyniki banków pozostają solidne, ale już nie porywają.
  • Wg nas w najbliższych kwartałach na giełdach kluczowe będą 2 wymiary analizy – to czy dana spółka jest narażona na fizyczne, namacalne ograniczenia biznesowe (np. brak pracowników, czipów itp.) oraz czy dany biznes ma moc cenotwórczą i może bronić swoich marż.

Utrzymujemy więc preferencję do niebenchmarkowego podejścia w inwestowaniu w akcje, które stosujemy m.in. w #PekaoKompas, #PekaoMegatrendy, #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja czy #PekaoEkologiczny.

Inwestycyjne tematy z naszych prognoz

#RotacjaSektorowa 
# Zmiana preferencji inwestorów polegająca na przesuwaniu kapitału ze spółek działających w branżach defensywno-wzrostowych do spółek z sektorów o profilu wartościowo-cyklicznym. Innymi słowy „zmiana koni pociągowych” dla indeksów giełdowych ze spółek technologicznych i medycznych na inne sektory, np. przemysłowy czy materiałowy.

#WielobiegunowyŚwiat
# Kolejny etap tematu #WojnyHandlowe. Wysoce skomplikowana geopolityczna rywalizacja pomiędzy krajami (głównie USA i Chiny) o kontrolę nad handlem, danymi, kursami walutowymi. Temat powiązany z odwrotem globalizacji, zmieniający kierunki przepływu kapitału.

#WyborczaPolaryzacja
# Zeszłoroczne wybory prezydenckie w USA oraz uzupełniające wybory do Senatu, pokazały dużą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Wydaje się, że brak politycznego „środka” jest coraz bardziej charakterystycznym elementem scen politycznych dookoła świata. Sądzimy, że napięcia społeczne pozostaną z nami na długo po wyborach amerykańskich, a ryzyko polityczne weszło już permanentnie na wyższy poziom. Stąd, szczególnie w strategiach niebenchmarkowych, unikamy ryzyka czarno-białych scenariuszy politycznych oraz przykładamy dużą wagę do oceny otoczenia społecznego spółek oraz ich wpływu na to otoczenie.

#Drukujemy&Wydajemy
# Wobec dużych strat gospodarczych oraz rekordowego zadłużenia, według nas banki centralne wykorzystały już większość swojego arsenału. Naszym zdaniem jedyne co im pozostaje, to eskalacja dotychczasowych działań – poszerzanie i zwiększanie licznych programów skupu aktywów. Skuteczność polityki monetarnej jest ograniczona wobec zaburzonych mechanizmów transmisyjnych. Dodatkowe rezerwy nie przekładają się na wzrost akcji kredytowej. Firmy zamiast inwestować skupują akcje własne za środki pozyskane okazjonalnie z emisji obligacji. Sami bankierzy centralni podkreślają, że do efektywnego pobudzania gospodarki niezbędna jest polityka fiskalna – m.in. większe programy wydatków rządowych, transfery pieniędzy bezpośrednio w ręce konsumentów. Pandemia przyspieszyła mariaż polityki monetarnej i fiskalnej. Ultra tanie finansowanie zapewnia dziś komfortowe warunki do obsługi zadłużenia, rozdmuchiwania budżetów i pompowania publicznych pieniędzy w gospodarki. W tak ustawionej grze normy budżetowe przestały obowiązywać. W naszej opinii jedynym hamulcem dla podejścia „drukujemy i wydajemy” może okazać się inflacja. Ta jednak jest pożądana przez polityków, by zmniejszyć realną wartość zadłużenia, niejako „wypalając” je inflacją.

1 https://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/koniunktura_prezentacja.ascx

Informacja prawna

Niniejszy materiał został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.