Materiał reklamowy
Obligacje skarbowe – rokowania na 2 kw. 2021

Obligacje skarbowe – rokowania na 2 kw. 2021

Komentarze

Obligacje skarbowe – rokowania na 2 kw. 2021

Maciej Pielok, CFA (MP): Dzień dobry Państwu. Pierwszy kwartał 2021 roku minął jak z bicza strzelił, a w te trzy miesiące działo się dużo. Szczególnie dużo działo się na rynku instrumentów dłużnych skarbowych i dlatego jest dziś ze mną dr Radosław Cholewiński. Dzień dobry Radku.

Radosław Cholewiński, CFA (RC): Dzień dobry Maćku, dzień dobry Państwu.

MP: Rozwiązania obligacyjne rozpoczęły styczeń całkiem nieźle, ale w lutym, w połowie lutego natrafiły na silny spadek notowań. W marcu nadrabiały, ale nadal, jeśli spojrzymy na cały kwartał, to rozwiązania te od początku roku mają na tę chwilę ujemne stopy zwrotu. Co stoi za taką sytuacją wśród obligacji skarbowych, jak i wśród tych rozwiązań?

RC: Tak jak powiedziałeś Maćku, w lutym nastąpiła solidna wyprzedaż na globalnych rynkach obligacji skarbowych. Ta wyprzedaż przede wszystkim dotyczyła, czy zaczęła się na rynku amerykańskim i była podyktowana czynnikami związanymi z uchwaleniem w Stanach pakietu fiskalnego w rekordowej skali i oczekiwaniami na to, że wzrost gospodarczy w tym roku w Stanach osiągnie bardzo wysokie poziomy. Zwłaszcza na tle bardzo słabego dwudziestego roku. Do tego dochodziły oczekiwania związane z szybkim wyjściem świata z epidemii. Tutaj szczególnie w Stanach, ale też w Wielkiej Brytanii było bardzo wysokie tempo szczepień. W Europie ono jest niższe, natomiast inwestorzy oczekiwali, że tutaj bardzo silny pro- wzrostowy impuls przyjdzie właśnie z tych krajów, które być może z tej epidemii wyjdą szybciej. Do tego trzeba dołożyć też niewystarczającą reakcję ze strony banków centralnych, przede wszystkim ze strony Rezerwy Federalnej, która może nie zignorowała wzrost rentowności, ale stwierdziła, że czuje się z nim komfortowo i nie zamierza mu przeciwdziałać. Tak więc, jakby to zwiększyło apetyty inwestorów na sprzedawanie obligacji, czy ich oczekiwania, że rentowności obligacji mogą dalej rosnąć. Te wszystkie czynniki spowodowały, że rentowność amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła w okolice 1,7%, czy nawet powyżej 1,7%, to jest najwyżej od ponad roku. I inne rynki obligacji skarbowych, w tym rynek polski, ale także inne rynki w regionie: rynek czeski, rynek węgierski też cierpiały. Choć wzrosty rentowności w krajach europejskich, w szczególności w naszym regionie były znacznie słabsze niż w Stanach Zjednoczonych.

MP: Czy poczytujesz też te wydarzenia pierwszego kwartału raczej jako korektę rynkową, czy może jako sygnał, że bessa na obligacjach czai się za rogiem?

RC: Na rynkach dominuje w tej chwili narracja o rosnącej inflacji. I ta narracja zakłada, że za chwilę pojawi się wysoka inflacja, związana częściowo efektami statystycznymi, częściowo z efektami otwierania gospodarek, z odroczone popytem, który teraz wyleje się do gospodarek i bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście w najbliższym czasie tę inflację zobaczymy wyższą. Natomiast, w naszym przekonaniu błędem jest ekstrapolowanie tej tendencji na kolejne lata i nie odróżnienie czynników jednorazowych, które mogą spowodować, że inflacja przejściowo wzrośnie, od czynników strukturalnych. I w naszym przekonaniu, jeżeli patrzymy na gospodarkę nie z perspektywy tylko i wyłącznie najbliższych tygodni, czy miesięcy, ale zastanawiamy się z jakimi problemami te gospodarki się borykają i jaka będzie odpowiedź banków centralnych na te problemy, to tutaj nasz pogląd się nie zmienia. Uważamy, że banki centralne będą raczej prowadziły w większości krajów luźną politykę pieniężną i w tej chwili istniejące oczekiwania na podwyżki stóp procentowych po prostu sięgnęły zbyt wysokich poziomów. Rynek zbyt szybko wycenił zbyt wiele. I teraz jeżeli ten optymizm dotyczący szybkiego wychodzenia z epidemii, szybkiego ożywienia gospodarczego, rekordowego pakietu fiskalnego będzie musiał się zmierzyć z rzeczywistością. W sytuacji, w której oczekiwania na dane ekonomiczne są na bardzo wysokim poziomie, łatwo jest o rozczarowania. Jeżeli chodzi o oczekiwania dotyczące siły, jaką da impuls w postaci stymulacji fiskalnej w Stanach, no to trzeba sobie zadać pytanie: w jaki sposób ta stymulacja zostanie sfinansowana? W tej chwili już jesteśmy świadkami początków dyskusji zapoczątkowanej przez Janet Yellen, że są konieczne podwyżki podatków. Tak więc to będzie ograniczało skalę impulsu płynącego ze stymulacji fiskalnej. Jest potencjał do rozczarowań wynikami gospodarki i w związku z tym do urealnienia wycen obligacji do zmniejszenia skali podwyżek procentowych, które w tej chwili są odzwierciedlone w wycenach obligacji.

MP: Jak to rokuje dla rozwiązań dłużnych na te nadchodzące miesiące?

RC: Naszym zdaniem nadchodzące miesiące dla rozwiązań dłużnych powinny być lepsze niż pierwszy kwartał i nie zmieniamy naszej długoterminowej perspektywy. Zachowanie obligacji w drugim kwartale powinno być bardziej spójne z naszym długoterminowym spojrzeniem na obligacje, które jest pozytywne. I będziemy starali się to odzwierciedlić w naszych portfelach inwestycyjnych. To, że w tej chwili poziom rentowności osiągnął prawdopodobnie trochę zbyt wysoki pułap i istnieje przestrzeń do urealnienia, normalizacji wycen.

MP: Radku, bardzo dziękuję za tą opinie.

RC: Dziękuję bardzo Maćku.

MP: Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do innych komentarzy. Do widzenia.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy Pekao. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Źródłem danych makroekonomicznych jest serwis Bloomberg. Źródłem danych porównawczych dla wyników funduszy/subfunduszy Pekao jest portal Analizy Online. Wszelkie opinie i oceny, w tym prognozy, zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy/subfunduszy nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.