Materiał reklamowy
#KarnawałMożliwości2021 Globalne alternatywy i obligacje korporacyjne.

#KarnawałMożliwości2021 Globalne alternatywy i obligacje korporacyjne.

Wideo

Globalne alternatywy i obligacje korporacyjne.

Wywiad z dnia 18.01.2021.

Globalne alternatywy i obligacje korporacyjne.

Maciej Pielok, CFA (MP): Dzień dobry Państwu. Do dzisiejszego nagrania zaprosiłem Karola Ciuka, Dyrektora Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi. Porozmawiamy m.in. o perspektywach globalnych obligacji korporacyjnych, o inwestycjach alternatywnych oraz zahaczymy o różne regiony na rynkach akcyjnych.

MP: Dzień dobry Karol.

Karol Ciuk, CFA, CAIA (KC): Witaj Maćku. Dzień dobry Państwu.

MP: Karol, duża część pracy twojego zespołu na co dzień to wyszukiwanie, analiza i ocena zagranicznych funduszy inwestycyjnych, także ETFów. Jakie widzisz trendy, które zarysowała się w tym obszarze w ubiegłym roku i być może trwają do dziś?

KC: Myślę, że patrząc na zeszły rok to co nam się rzuca w oczy, to przede wszystkim fakt, że inwestorzy stanęli w obliczu bardzo niskich rentowności, bardzo niskich stóp procentowych, co skłoniło ich do poszukiwania alternatyw. No i tutaj rynki kapitałowe dla wielu z nich okazały się ciekawym miejscem do lokowania kapitału. To było widać jeśli chodzi o wzrost zainteresowania inwestycjami bezpośrednimi na rynku akcji, chociażby poprzez pryzmat liczby otwartych rachunków maklerskich w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. No i tak jak wspomniałeś, także inwestycji poprzez ETFy, w indeksy, w pasywne rozwiązania, dające ekspozycję na szereg różnych rynków. Myślę, że także inwestycje alternatywne różnego typu zyskiwały na znaczeniu. Więc generalnie rzecz biorąc, zeszły rok, szczególnie jego druga połowa przebiegała pod znakiem poszukiwania alternatyw w obliczu bardzo niskich stóp procentowych.

MP: Znaczną część zarządzanych przez twój zespół funduszy stanowią obligacje korporacyjne, zagraniczne, notowane na globalnych, płynnych rynkach. I bardzo szeroko opisujecie perspektywy tej klasy aktywów w outlooku na 2021 rok. Pojawia się tam bardzo często takie stwierdzenie "zawężanie" bądź też "rozszerzanie spreadu kredytowego" Czy możesz wyjaśnić to pojęcie?

KC: Na początek może wyjaśnię pojęcie spreadu kredytowego, bo tak w uproszczeniu spread kredytowy to nadwyżkowa, taka dodatkowa rentowność ponad bezpieczne obligacje skarbowe, którą daje obligacja korporacyjna. Czyli tak w uproszczeniu, jeżeli mówimy, że spread kredytowy wynosi 100 punktów bazowych, to jest dokładnie 1 punkt procentowy, oznacza, że obligacja korporacyjna o takim spreadzie daje 1 punkt procentowy ponad rentowność obligacji skarbowych o zbliżonym terminie zapadalności. Jeśli chodzi o pojęcie zawężania rozszerzania spreadu kredytowego, to tak naprawdę odnosi się do sytuacji na rynku i percepcji, można powiedzieć, percepcji inwestorów dotyczących standingu kredytowego, perspektyw danych obligacji korporacyjnych. Jeżeli ten spread się zawęża, to znaczy, że cena obligacji wzrasta i to oznacza, że perspektywy, czy ocena perspektyw emitenta się poprawia. Jeżeli natomiast spread się rozszerza, mamy do czynienia z pogorszeniem oceny perspektyw emitenta i spadkiem cen.

MP: To powiedziawszy pozostaje zapytać: Jak w takim układzie obecnie oceniasz tę percepcję rynku obligacji korporacyjnych, atrakcyjność tej klasy aktywów? Szczególnie, że coraz częściej w ubiegłym roku dało się słyszeć takie określenie "finansowi zombie" w odniesieniu do emitentów, którzy są jednak w słabej kondycji finansowej.

KC: Tak jak wspominałem w poprzednim pytaniu, na pewno istotny jest tu do oceny atrakcyjności obligacji. Te spready no dzisiaj są na obligacjach o ratingu inwestycyjnym na poziomie sprzed pandemii. Tak naprawdę z początku 2020 roku. Nieco wyższe są spready w przypadku obligacji spekulacyjnych, tzw. High Yield. I myślę, że patrząc na bieżącą sytuację, czyli bardzo niskie rentowności także obligacji skarbowych na świecie, obligacje korporacyjne zagraniczne, w które inwestujemy są ciekawą alternatywą. Patrząc na największy rynek, rynek w Stanach Zjednoczonych obligacje obligacje o ratingu inwestycyjnym oferują nieco poniżej dwóch procent rentowności, więc nisko, natomiast cały czas wyraźnie powyżej rentowności obligacji skarbowych. Natomiast obligacje spekulacyjne o ratingu high yieldowym, czyli tym niższym niż inwestycyjne około 4,9% rentowności. Myślę, że z tej perspektywy te obligacje o nieco wyższym ryzyku w bieżącym roku stanowią ciekawą alternatywę. Ich perspektywy, wydaje mi, się że pozostają pozytywne. Jeżeli założymy, że ten rok będzie powrotem do normalności w światowej gospodarce i pozostaniemy na ścieżce wzrostu, no to ta wyższa rentowność będzie kluczowa. Utrzymanie tej wyższej rentowności będzie kluczowe, żeby pozwolić portfelem zarabiać więcej, niż niż na klasycznych, czy powiedziałbym bezpiecznych alternatywach takich, jak depozyty, czy obligacje skarbowe. Patrząc na rynek amerykański, to pandemia przyniosła rzeczywiście nowe instrumentarium, jeśli chodzi o politykę monetarną amerykańskiego FEDu, który który uruchomił w pierwszej połowie roku programy skupu obligacji korporacyjnych o wartości 750 mld dolarów. No i ten program w znacznym stopniu obejmuje obligacje ratingu inwestycyjnym, ale także obligacje high yieldowe, czyli te o niższym ratingu. Myślę, że dla inwestorów jest to istotny sygnał, bo jeżeli spojrzymy na dane z zeszłego roku, to FED w niewielkim stopniu wykorzystał te instrumentarium. Nieco ponad procent tak naprawdę możliwości inwestycyjnych. Kilkanaście miliardów dolarów zostało zainwestowane bezpośrednio przez bank centralny, przy możliwościach kilkuset miliardów. Ale wśród inwestorów panuje takie przekonanie, że w razie czego, gdyby pojawiły się podobne problemy, jakich doświadczyliśmy w marcu, czyli kosztowna wyprzedaż, pogorszenie płynności na rynku obligacji korporacyjnych, no to bank centralny nie zawaha się przed interwencją, więc bez wątpienia stanowi to dodatkowe wsparcie dla rynku na wypadek jakichś turbulencji w gospodarce światowej.

MP: Z roku na rok coraz głośniejsze tematem w inwestycyjnym świecie są inwestycje alternatywne. Wszyscy słyszeliśmy o surowcach, nieruchomościach, czy też inwestowaniu w sztukę. Czy można i czy jest sens twoim zdaniem inwestować alternatywnie poprzez rynki kapitałowe?

KC: Myślę, że inwestycje alternatywne zyskują w obecnym otoczeniu na popularności ze względu na bardzo niskie rentowności obligacji skarbowych, bardzo niskie oprocentowanie, w wielu przypadkach zerowe oprocentowanie depozytów Klientów w bankach na całym świecie. Inwestowanie oczywiście tak, jak wspomniałeś możliwe jest na szeregu rynków. Na rynku płynnym, na którym my jesteśmy obecni, najpopularniejsze są rozwiązania inwestycyjne oparte o strategie hedgingowe. I właśnie takie rozwiązania my preferujemy - płynne rozwiązania hedgingowe, funduszy hedgingowych, które realizują szereg różnych strategii, inwestując nie tylko na rynkach akcji, np. zajmując pozycje długie, ale tak zwane fundusze long-short, które z jednej strony kupują, z drugiej strony sprzedają na krótko akcje. Czy strategie global makro, zajmujące pozycje na globalnych rynkach finansowych w różnych klasach aktywów. Więc, to są strategie, które preferujemy ze względu na to, że mamy możliwość dosyć szybkiego upłynnienia tych środków. No i myślę, że dla inwestorów to, co może być ciekawe w tego typu rozwiązaniach, jest możliwość osiągania stóp zwrotu, które nie są tak bardzo uzależnione od tego co się dzieje na globalnych rynkach akcji i rynkach obligacji.

MP: Wśród produktów będących pod zarządzaniem twego zespołu można znaleźć praktycznie większość obszarów inwestycyjnego świata. Czy macie swojego faworyta na ten rok? Obszar, region, może klasa aktywów?

KC: Myślę, że w perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy, akcje mimo wyraźnego wzrostu w ostatnich miesiącach, wciąż mają potencjał żeby te zwyżki kontynuować. I tutaj na myśl przychodzą mi, na przykład rynki akcji krajów rozwijających się, w tym chociażby rynki azjatyckie. Myślę, że akcje małych i średnich spółek także na rynkach rozwiniętych. Jeśli chodzi o rozwiązania mieszane, no to myślę, że perspektywy pozytywne mają także rozwiązania, które mają z jednej strony udział akcji, jako komponentu ryzykownego, gdzie oczekiwana stopa zwrotu jest wyższa, a z drugiej strony komponent obligacyjny. I tutaj chociażby obligacje korporacyjne i obligacje skarbowe, bezpieczne, stanowiące taki bufor bezpieczeństwa i ograniczające potencjał spadkowy portfela w momencie, kiedy na rynkach panuje awersja do ryzyka.

MP: Karol, dziękuję za rozmowę.

KC: Dziękuję bardzo.

MP: Państwu dziękuję za uwagę, zapraszam do wspólnego inwestowania, życzę udanych rezultatów inwestycyjnych i spokoju o własne pieniądze. Do usłyszenia, do zobaczenia.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy Pekao. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Źródłem danych makroekonomicznych jest serwis Bloomberg. Źródłem danych porównawczych dla wyników funduszy/subfunduszy Pekao jest portal Analizy Online. Wszelkie opinie i oceny, w tym prognozy, zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. Dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik powinien mieć świadomość poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy/subfunduszy nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.