Materiał reklamowy
Co na wiosennym rynku w trawie piszczy?

Co na wiosennym rynku w trawie piszczy?

Komentarze

Maciej Pielok i Jacek Babiński, wiceprezes Pekao TFI S.A. rozmawiają o relatywnej atrakcyjności klas aktywów, ryzyku korekty oraz perspektywach bieżącej hossy.

Maciej Pielok, CFA (MP): Dzień dobry Państwu! Z tej strony Maciej Pielok. Za oknem piękne wiosenne słońce i wydaje się, że już za chwilę będziemy mogli cieszyć się powrotem do normalności, czego Państwu i sobie życzymy. Zanim jednak oddamy się ładowaniu niedoboru witaminy D, to poświęcimy jeszcze chwilę swoim inwestycjom. Dziś zapraszam Państwa, by spojrzeć na duży obraz sytuacji, czyli tendencje rynkowe, kwestie ryzyka, relatywną atrakcyjność poszczególnych klas aktywów. A do tej rozmowy zaprosiłem Jacka Babińskiego, wiceprezesa Pekao TFI, który nadzoruje pracę całego naszego zespołu inwestycyjnego. Dzień dobry Jacku!

Jacek Babiński, CFA (JB): Dzień dobry Państwu. Witam Cię Maćku.

MP: Jacku, zacznijmy od tego, że jak wchodziliśmy w 2021 rok, to wchodziliśmy w niego z optymizmem do ryzykownych klas aktywów, z oczekiwaniami dobrej passy dla rynków wschodzących, dla surowców. Jako główne ryzyko wskazywaliśmy przedłużanie się pandemii. Jak te miesiące zweryfikowały u Ciebie i zespołu te oczekiwania? Co było dla Was może największym zaskoczeniem w pierwszym kwartale?

JB: Ten pierwszy kwartał okazał się zdecydowanie bardzo bliski temu, czego się spodziewaliśmy. Czyli, mieliśmy bardzo dobrą koniunkturę na rynkach finansowych, dobrą koniunkturę na surowcach, na rynkach wschodzących, akcjach. Mieliśmy też to, czego się spodziewaliśmy, czyli kolejne uderzenie pandemii – to, co wskazywaliśmy jako największe ryzyko. Natomiast to, co nas zaskoczyło to, że uderzenie pandemii miało bardzo dramatyczny przebieg w niektórych krajach, tak jak w Polsce. Mieliśmy dużo ofiar, bardzo dużo zakażeń. Natomiast w ogóle nie miało to wpływu na rynki finansowe i w szczególności też na rynek obligacji skarbowych. Pamiętamy, kiedy mamy taką awersję do ryzyka, kiedy kraj, czy region, jest uderzony przez przesadne spowolnienie gospodarcze, to wtedy rentowności takich najbezpieczniejszych aktywów, jak obligacje skarbowe, spadają.

MP: Można wręcz powiedzieć, że ta reakcja była chyba w drugą stronę.

JB: Dokładnie. Dokładnie to było takim zaskoczeniem, ale też właśnie to, że te ryzykowne aktywa cały czas kontynuowały marsz w górę nieprzerwany. W ogóle zignorowały to uderzenie kolejnej fali pandemii. Wyjaśnieniem, w mojej ocenie, jest to, że były kraje, które bardzo dobrze sobie poradziły poprzez masowe szczepienia. Takie kraje jak Izrael, Wielka Brytania, ale też Stany Zjednoczone, które są takim trendsetterem dla rynków finansowych. Patrząc na to, co tam się dzieje, jak się udało opanować tego wirusa, to nawet jeśli w innych krajach, takich jak Polska, ale też Europa sama była bardzo dotknięta - to uderzenie było mocne - to jednak rynki finansowe akceptują, że taka sama poprawa szybko się też wydarzy w Europie i u nas. Dlatego ten optymizm, co do przyszłości, przeważył zdecydowanie nad krótkoterminowym pesymizmem.

MP: OK. W takim układzie, jeżeli spojrzymy dzisiaj na rynki finansowe i to dzisiaj musimy podejmować decyzje odnośnie swoich inwestycji, to mamy część trendów, które się mocno zarysowały w pierwszym kwartale - m.in. coś, o czym od dawna mówiliśmy, chociażby rotacja kapitału do spółek cyklicznych, właśnie w oczekiwaniu tego odbicia po odmrożeniu gospodarki - jak Jacku oceniasz te trendy, które już się w tym momencie realizują? Czy widzisz dla niektórych z nich zagrożenie? Być może dalsze jeszcze pole do rozpędzania się? Może jakieś nowe trendy, które na horyzoncie się zarysowały? W tym momencie w różnych klasach aktywów, na co zwróciłbyś uwagę? Co przykuwa atencję, Twoją czy zespołu?

JB: Przede wszystkim rozróżniłbym tu między takim dłuższym horyzontem i krótszym. Dłuższy horyzont, to co jest ważniejsze, to przede wszystkim powiedziałbym, że hossa się nie kończy na rynkach ryzykownych. Dobra koniunktura się nie kończy. Mamy cały czas bardzo duże wsparcie, które się realizuje, banków centralnych, rządów. I mamy umacniającą się gospodarkę - wzrost produkcji, wzrost sprzedaży, spadek bezrobocia. W takich warunkach trudno być jakoś pesymistycznym.

Natomiast w krótszym terminie, o terminie jakim teraz rozmawiamy jakichś dwóch miesięcy, w ogóle drugiego kwartału, to trzeba sobie jednak powiedzieć, że te wzrosty na niektórych klasach były pionowe i to pozycjonowanie w tym momencie jest bardzo, bardzo duże. Kto miał kupić, to już wydaje się, że kupił. Wsiadanie teraz do tego pociągu, który już jest bardzo rozpędzony. To się wydaje, że jest bardzo późno i w takich warunkach, patrząc historycznie i z doświadczenia, musimy być bardzo ostrożni, bo mamy taką odwrotność tego, co było rok temu, kiedy było załamanie, wszyscy byli pesymistyczni i wiemy co się potem wydarzyło. Teraz mamy przeciwieństwo. Mamy hurra optymizm na ryzykownych klasach aktywów i jednocześnie skrajny pesymizm, co do stóp procentowych, co do ich wzrostu, co do nadejścia inflacji. To absolutnie nie negujemy tego, że ta inflacja się będzie pojawiać. Natomiast rynki wyceniają to już bardzo agresywnie. Pamiętajmy, że pandemia najbardziej uderzyła te warstwy społeczeństwa, które są najbiedniejsze - na umowach, na umowach czasowych. I z punktu widzenia politycznego, to trudno się spodziewać, żeby teraz banki centralne przykręciły tutaj kurek, żeby rządy się wycofały ze wsparcia. Ono będzie. Jest. Więc wydaje się, że dalej ta koniunktura w dłuższym terminie będzie dobra, ale krótkoterminowo musimy być ostrożni. Tak zakładamy, że jest ryzyko korekty na rynkach ryzykownych. Ja nie zakładam, że ona byłaby głębsza niższa niż 10 procent. Z drugiej strony, tak - taktycznie, przy tym całym pesymizmie do obligacji skarbowych, to tutaj w takim horyzoncie dwóch miesięcy, to wygląda lepiej i moim zdaniem sytuacja się uspokoi. Ona się już uspokaja, patrząc na kwiecień. I myślę, że tutaj możemy mieć zaskoczenie in plus, jeśli mówimy o horyzoncie kilku tygodni, czy do końca półrocza.

MP: Na szczęście, nawet jakby taki scenariusz negatywny, w krótkim czasie, miał się realizować - mielibyśmy jakąś korektę zobaczyć – to strategii na taki okres nie brakuje. W tym sensie, że zawsze trzymanie swojego prochu do zaangażowania w rynek po spadkach, czy systematyczne po prostu budowanie pozycji, to są takie podejścia właściwie na każdą pogodę w dzisiejszych czasach. Jacku, a powiedz jeszcze może o tym długim horyzoncie i krótkim horyzoncie, w kontekście kierunków, które wydają się w tym momencie atrakcyjne do rozważenia.

JB: Długoterminowo to cały czas to, o czym powiedzieliśmy sobie wcześniej, czyli rynki wschodzące, surowce, rynek długu - obligacji wysokodochodowych, korporacyjnych, z małą ekspozycją na duration. To jest to, co w mojej ocenie będzie przez następny rok, dwa. Spółki cykliczne, to jest miejsce, gdzie powinniśmy pozycjonować swoje portfele. Jednak krótkoterminowo właśnie te miejsca, które tak mocno urosły, są najbardziej narażone na korektę. Tak to rozróżniając widzimy tę korektę, ale to może też jest szansa, żeby tak jak powiedziałeś, ten suchy proch wykorzystać i sobie dokupić tej ekspozycji. Ktoś, kto nie zdążył tego zrobić wcześniej, bo był np. zbyt pesymistyczny. Teraz widzimy więcej. Wygląda to dosyć nieźle, jeśli chodzi o rynki finansowe i o gospodarkę, patrząc rok do przodu. Patrząc w horyzoncie wieloletnim to może być inna kwestia, ale w horyzoncie roku, dwóch, wygląda to dobrze.

MP: Jacku bardzo dziękuję za tę opinię.

JB: Dziękuję bardzo.

MP: Państwu dziękujemy serdecznie za uwagę. Zapraszamy do innych komentarzy. Życzymy powodzenia w inwestycjach i jak najwięcej słońca na wiosnę. Do widzenia. Do usłyszenia.

JB: Do widzenia.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został przygotowany przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji funduszy/subfunduszy. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione.
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl i w Kluczowych Informacjach Dla Inwestorów (KII). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%.
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Akcji Polskich, Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055 oraz Pekao PPK 2060 wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego ,Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.