• Strona Główna
  • „Pieniądz robi pieniądz” - 5. odcinek z cyklu „Drogowskaz rynkowy”
„Pieniądz robi pieniądz” - 5. odcinek z cyklu „Drogowskaz rynkowy”

„Pieniądz robi pieniądz” - 5. odcinek z cyklu „Drogowskaz rynkowy”

29.04.2020

Czym grozi trzymanie pieniędzy „w skarpecie”? Kim jest cichy złodziej, który sprawia, że trzymana przez nas w domu gotówka systematycznie znika? I co zrobić, żeby temu zapobiec? W kolejnym odcinku „Drogowskazu Rynkowego” Jacek Janiuk, prezes Pekao TFI, tłumaczy dlaczego inwestowanie powinno być, jak oglądanie schnącej farby lub rosnącej trawy. Motywem przewodnim i 5. punktem Dekalogu Inwestowania Pekao jest hasło „Pieniądz robi pieniądz”.

Natura nie znosi próżni

Zarówno w biznesie, jak i w życiu. Kiedy coś się kończy – to automatycznie pojawia się coś nowego. Marzec przejdzie do historii jako miesiąc, w którym emocje całkowicie zawładnęły inwestorami. Najpierw wielu z nich sprzedawało swoje walory i rynki straciły ok. 30%. Później wielu z nich rzuciło się do inwestowania i tym samym rynki gwałtownie wzrosły. W marcu mieliśmy nie tylko dynamiczne ruchy na giełdach, ale także w bankomatach. Wielu Polaków postanowiło ulokować pieniądze „w skarpetach”. Zrezygnowali z depozytów, funduszy inwestycyjnych, czekając na przysłowiowy koniec świata. 

Zapomnieli jednak o ikonicznych słowach znanego amerykańskiego ekonomisty Paula Samuelsona słynącego z tzw. teorii dobrobytu, czyli że „inwestowanie powinno być jak oglądanie schnącej farby lub rosnącej trawy”.

Pieniądze na „czarną godzinę” 

Oczywiście w sytuacji kryzysu wypłacanie pieniędzy z banku i wkładanie do przysłowiowej „skarpety” wydaje się mieć sens - przynajmniej psychologiczny. To pieniądze na „czarną godzinę”. Trzymając je w domu mamy złudne poczucie wpływu na naszą finansową przyszłość. 

W pierwszym kwartale 2020 r. wypłaciliśmy 30 mld złotych z bankomatów i w okienkach bankowych, 
najwięcej od dekady. To 50% więcej, niż w całym 2019 roku.

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI, na podstawie danych z NBP

W sumie w I kwartale 2020 r. wypłaciliśmy z bankomatów i w okienkach bankowych około 30 mld złotych. To 50% więcej niż w całym 2019 roku. I najwięcej od kiedy dostępne są dane. Dodatkowo ponad 20 mld złotych klienci wypłacili z funduszy inwestycyjnych a najwięcej z tych, które inwestują w obligacje. Czy ci, którzy wypłacili swoje pieniądze z banków i wycofali giełdy zrobili dobrze? Czas pokaże.

Czego może uczyć nas doświadczenie i przeszłość?

Po pierwsze - trzymanie fizycznej gotówki w domu to większe ryzyko, niż utrzymywanie pieniędzy na rachunku w dobrze dokapitalizowanym banku. I nie chodzi tylko o ryzyko kradzieży, czy zagubienia gotówki, ale nawet po prostu o samego wirusa. WHO, Bank Anglii, Korea, Chiny - wszyscy zachęcają do korzystania z kart, płatności zbliżeniowych, a nie z gotówki. Banknoty mogą być jednym ze sposobów, w jaki wirus się rozprzestrzenia. A niewielu z nas ma w domu ultrafioletowe lampy służące do dezynfekcji pieniędzy.

Po drugie - inflacja. Dzisiaj wynosi ponad 4%, więc trzymanie środków bezczynnie w domu, czy na niskooprocentowanym depozycie, może oznaczać utratę ich siły nabywczej. Inaczej mówiąc – przy obecnej inflacji - za 100 złotych dzisiaj mogę kupić mniej, niż za te same 100 złotych rok temu. Wysoka inflacja to problem nie tylko Polaków, np. Węgrzy, czy Czesi również się z nią zmagają.

Inflacja w Polsce za okres ostatnich 10 lat

 

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI, na podstawie danych z NBP i GUS.

Inflacja to taki cichy złodziej, którego nie widzimy, ale który sprawia, że gotówka trzymana w domu powoli, ale systematycznie znika. Jaką mamy więc alternatywę do trzymania pieniędzy w przysłowiowej „skarpecie”, jeśli nie chcemy za dużo ryzykować, ale jednocześnie nie chcemy tracić tego co już mamy? Wiadomo przecież od zawsze, że „pieniądz robi pieniądz”, a pieniądz „skarpetkowy” na pewno nie da zarobić.

Obligacje skarbowe

Jednym z rozwiązań jest lokowanie pieniędzy w obligacje skarbowe. W łatwy sposób można uzyskać do nich dostęp np. nabywając jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Co prawda wówczas wartość naszych środków podlega wahaniom, dziś nawet 1-3 procentowym, ale za to daje znacznie większą nadzieję na utrzymanie siły nabywczej posiadanych pieniędzy w horyzoncie roku i dłużej.

Indeks polskich obligacji skarbowych(FTSE Poland Government Bond Index)

Źródło: Opracowanie własne Pekao TFI na podst. danych z serwisu Bloomberg

Obligacje to czysta matematyka, w szczególności te emitowane przez kraje – czyli obligacje skarbowe. Jeśli kraj jest wiarygodny, wypłacalny – to jest relatywnie niewielkie ryzyko niewypłacalności emitenta i straty kapitału. Przy inflacji w wysokości 4%, trzymane w domu 1000 PLN po 2 latach realnie warte będzie 925 PLN, czyli wartość nabywcza tych 1000 złotych spadnie.

Jeśli jednak te same 1000 PLN zainwestujemy na te same 2 lata np. w obligacje skarbowe to po tym czasie, przy przedstawionych założeniach, nie tylko odzyskamy ten tysiąc, ale zyskamy też odsetki, które wynikają z konstrukcji obligacji. 

Co to oznacza dla nas?

Przechowywanie pieniędzy w domu daje nam złudne poczucie wpływu na naszą finansową przyszłość i przy występowaniu inflacji daje pewność straty. Trzymanie pieniędzy w obligacjach lub funduszach inwestujących w obligacje może czasami zwiększać dyskomfort psychiczny, z uwagi na górki i dołki, ale daje nam szansę, że nie stracimy na samej inflacji. 

Tym bardziej, że jak wiemy i natura i biznes nie znoszą próżni – po zakończeniu kryzysu i pandemii wszystko powinno wrócić do normalności, czyli wartość zainwestowanych pieniędzy będzie rosła - jak przysłowiowa trawa Paula Samuelsona. Bo on dobrze rozumiał, że to pieniądz robi pieniądz.

Cykl wideo dostępny online 

Zasady „Dekalogu Inwestowania Pekao” w ramach cyklu „Drogowskaz Rynkowy” dostępne są na www.pekaotfi.pl 

  1. Odcinek 1 – „Bez paniki” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-1-pieniadze-w-czasach-szalenstwa 
  2. Odcinek 2 - „Bądź chciwy, gdy inni się boją” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-2-inwestowanie-w-czasach-szalenstwa
  3. Odcinek 3 – „Daj czasowi czas” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-3-wartosc-czasu-w-okresie-szalenstwa
  4. Odcinek 4 – „Nie bądź zakładnikiem emocji. Ty rządzisz emocjami, Ty tu rządzisz” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-4-emocje-w-czasach-szalenstwa
  5. Odcinek 5 – „Pieniądz robi pieniądz” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-5-pieniadz-robi-pieniadz

 

„Drogowskaz Rynkowy” to 10-odcinkowy cykl filmowy, w którym Pekao TFI przedstawia sytuację na rynkach finansowych podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Materiał video to także Dekalog Inwestowania Pekao, który zwraca uwagę na szanse i zagrożenia inwestowania w trudnej sytuacji, z jaką przyszło nam się zmierzyć. Cykl ukazuje się od 25 marca 2020 r. 

 

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
tel. kom.: 669 450 156,
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl  

Pekao TFI S.A. jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A. Towarzystwo zarządza aktywami o wartości około 17 mld złotych.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną oraz rekomendacji inwestycyjnej, opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach funduszy inwestycyjnych.  Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.  Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.  Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A., jak również: informacje o opłatach, sprawozdania finansowe, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję, w siedzibie Pekao TFI S.A. oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}