• Strona Główna
  • Pekao Ekologiczny – inwestowanie w zrównoważony rozwój
Pekao Ekologiczny – inwestowanie w zrównoważony rozwój

Pekao Ekologiczny – inwestowanie w zrównoważony rozwój

16.09.2021

Pekao TFI wprowadza do oferty nowy subfundusz Pekao Ekologiczny, dzięki któremu klienci mogą inwestować środki licząc na zyski realizowane z uwzględnieniem zasad mających na celu ochronę naszej planety. Pekao Ekologiczny będzie inwestował wyłącznie w akcje specjalnie wyselekcjonowanych spółek.

Subfundusz jest skoncentrowany głównie na inwestycjach przyjaznych środowisku i proekologicznych. Powstał z myślą o inwestorach, którzy wysoko cenią sobie aspekty ekologii i zrównoważonego rozwoju w zakresie inwestycji.

- Nowy subfundusz Pekao TFI doskonale wpisuje się w strategię Grupy Pekao. Jako Bank Pekao chcemy być odpowiedzialnym partnerem wspierającym zrównoważony rozwój, dlatego dla naszych klientów udostępniamy produkty, które pozwalają nam również w obszarze inwestycji wspierać cele społeczne i ekologiczne – podkreśla Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.  

Pekao Ekologiczny inwestuje w spółki z rynków rozwiniętych starannie wyselekcjonowane przez Pekao TFI. W ich analizie oprócz czynników finansowych, równie istotne są kwestie ESG, czyli aspekty środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym. W portfelu subfunduszu znajdują się firmy z sektorów przyjaznych środowisku, takich jak np. energia odnawialna, elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling, czy gospodarka odpadami. 

- Chcemy za pośrednictwem inwestycji wpływać na to, jak nasza planeta będzie wyglądała w przyszłości, dlatego do portfela Pekao Ekologiczny zarządzający wybierają spółki, które swoją działalnością pozytywnie wpływają na środowisko - mówi Mateusz Kowalski, wiceprezes zarządu Pekao TFI odpowiedzialny za pion sprzedaży klientów sektora publicznego i zrównoważonego rozwoju. – Zrównoważony rozwój nabiera coraz większego znaczenia – w Europie już blisko połowa inwestycji na rynku kapitałowym dokonywana jest z uwzględnieniem aspektów ESG. Musimy być świadomi tego, że decyzje inwestycyjne podejmowane dziś mogą mieć realny wpływ na to, jak nasze otoczenie będzie wyglądało jutro, czy w dalekiej przyszłości, zgodnie z hasłem „Jutro jest dziś”. 

Dzięki inwestycjom w firmy o dobrej kondycji finansowej, których działalność realizuje cele zrównoważonego rozwoju, Pekao Ekologiczny daje szansę uzyskania atrakcyjnych wyników w dłuższym terminie. Produkt skierowany jest do osób, które chcą dywersyfikować swój portfel i rozszerzyć go o inwestycje o charakterze ekologicznym z rynków rozwiniętych. 

Instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy z ekspozycją na akcje spółek z rynków rozwiniętych stanowią co najmniej 65% wartości aktywów netto subfunduszu. W celu zachowania płynności do 35% wartości aktywów netto może być inwestowane w instrumenty dłużne. Z uwagi na kryteria doboru spółek, ze spektrum inwestycyjnego mogą być wykluczeni niektórzy emitenci oraz branże. 

Subfundusz dostępny jest od 16 września 2021 r. online w kanałach zdalnych oraz stacjonarnie w placówkach Banku Pekao oraz Biura Maklerskiego Pekao.

***
Dodatkowe informacje:
Subfundusz Pekao Ekologiczny jest wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Klasyfikacja SFDR1: Artykuł 8
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu: Jacek Babiński, Andrzej Kubacki, Piotr Stopiński, Piotr Sałata 
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
Minimalna dopłata: 500 PLN
Profil ryzyka i zysku: 5
Horyzont inwestycyjny: co najmniej 5 lat

1 Subfundusz spełnia wymogi, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dn. 27.11.2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
tel.: 22 640 41 11
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl

Pekao TFI S.A. (Towarzystwo) prowadzi działalność od 1992 r. i jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości 21,7 mld złotych (31.08.2021), zgromadzonymi w ponad 50 funduszach inwestycyjnych. Pekao TFI S.A. jest jednym z największych Towarzystw na rynku, pod względem wartości aktywów w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo obsługuje ponad 450 tys. klientów. Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. W ofercie dostępne są również programy systematycznego oszczędzania a także programy dedykowane oszczędzaniu z myślą o emeryturze, takie jak IKE, IKZE. Pekao TFI S.A. posiada również doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ofercie Towarzystwa dostępne są rozwiązania nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również firm, a także usługa asset management. 

Pekao TFI S.A. regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, takie jak „Złoty Laur Klienta” w latach 2021, 2020, 2019, 2018 w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”, „Złoty Portfel” Gazety Giełdy Parkiet za najlepszy wynik w 2020 r. w kategorii fundusz zagranicznych papierów dłużnych. 

Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A. Dzięki bliskiej współpracy z Bankiem Pekao S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI S.A. są dostępne w kilkuset placówkach bankowych na terenie całego kraju. 

Informacja prawna

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze akcyjnym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. 
Znaczna część aktywów subfunduszu może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. 
Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony przez Pekao TFI S.A. w celu reklamy i promocji. Nie stanowi on oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. 
Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/ UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynkach, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl
Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}