• Strona Główna
  • „Nie bądź zakładnikiem emocji. Ty rządzisz emocjami, Ty tu rządzisz” - 4. odcinek „Drogowskazu rynkowego” już dostępny online
„Nie bądź zakładnikiem emocji. Ty rządzisz emocjami, Ty tu rządzisz” - 4. odcinek „Drogowskazu rynkowego” już dostępny online

„Nie bądź zakładnikiem emocji. Ty rządzisz emocjami, Ty tu rządzisz” - 4. odcinek „Drogowskazu rynkowego” już dostępny online

27.04.2020

„Drogowskaz Rynkowy” to 10-odcinkowy cykl filmowy, w którym Pekao TFI przedstawia sytuację na rynkach finansowych podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Materiał video to także Dekalog Inwestowania Pekao, który zwraca uwagę na szanse i zagrożenia inwestowania w trudnej sytuacji, z jaką przyszło nam się zmierzyć. Cykl ukazuje się od 25 marca 2020 r. 

Czwarta zasada: „Nie bądź zakładnikiem emocji. Ty rządzisz emocjami, Ty tu rządzisz”

Dlaczego w inwestowaniu psychologia często jest ważniejsza od doświadczenia, pieniędzy, a nawet informacji? Dlaczego w dobie kryzysu emocje warto trzymać na wodzy? I dlaczego zwykle ci, którzy mylą emocje ze zdrowym rozsądkiem, przegrywają? W 4. odcinku „Drogowskazu Rynkowego” Jacek Janiuk, prezes zarządu Pekao TFI, mówi o tym, jak nie dać ponieść się emocjom, opowiada o specyfice cykli koniunkturalnych i przypomina, że podczas bessy zwykle pojawia się najwięcej szans na sukces. Motywem przewodnim tego odcinka i 4. punktem Dekalogu Inwestowania Pekao jest hasło: „Nie bądź zakładnikiem emocji. Ty rządzisz emocjami, Ty tu rządzisz.”

Cykle w gospodarkach

Gospodarki zachowują się cyklicznie. Wiele na to wskazuje, że zbliżamy się w okolice dołka spowodowanego pandemią cyklu spadkowego, który osiągnęliśmy lub osiągniemy w tym roku. Trudno jednak określić, jak blisko jesteśmy. To, jak zawsze, będziemy wiedzieli dopiero po fakcie. Wiemy natomiast jedno - zmienność jest wysoka, a to rodzi okazje, bo po recesji przychodzi ożywienie.

Historycznie więc ta faza cyklu skłania do wykorzystania okazji i przesunięcia więcej aktywów w stronę ryzyka (akcje, czy globalne obligacje korporacyjne) i zmniejszenia udziału bezpieczniejszych papierów, jak np. obligacji skarbowych. Niestety wykorzystują to nieliczni inwestorzy. Większość klientów podąża za emocjami. A dokładniej za strachem. 

Co jest normalne. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tak jak giełda ma swoje cykle, to także takie same cykle ma człowiek. Tylko, że zamiast rynków, my mamy emocje.

Cykle emocjonalne

Mamy emocjonalne hossy i bessy. Górki i dołki. W momencie euforii gotowi jesteśmy podjąć każde ryzyko, a w chwili depresji chcemy tylko zwinąć się w kłębek i odpuścić.

I dokładnie tak reagujemy, kiedy giełda leci w dół. Chcemy tylko wycofać się do przysłowiowej strefy komfortu, przeczekać. Chcemy, żeby to ktoś za nas podjął decyzje, bez podejmowania ryzyka. Nie wierzymy w siebie i w swoje dobre decyzje.

 

 

Giełda a emocje

Niestety, cykle giełdowe wymagają dokładnie odwrotnego zachowania. Kiedy jest bessa mamy najwięcej szans na sukces. W szczycie hossy prawdopodobieństwo przegranej rośnie. Kiedy wszyscy kupują drogo, trudniej jest sprzedać jeszcze drożej. Zaś, kiedy wszyscy sprzedają tanio, kupowanie jeszcze taniej to nie lada wyzwanie. 

Kryzys wymaga więc od nas całkowicie innego zachowania niż podpowiadają nam emocje. Ale to inwestor sam podejmuje decyzje. Powinien trzymać się swojej strategii. Nie musi być zakładnikiem swoich emocji, swojego lęku, zgodnie z hasłem: „Ty rządzisz emocjami. Ty tu rządzisz!”.

Cykl wideo dostępny online

Zasady „Dekalogu Inwestowania Pekao” w ramach cyklu „Drogowskaz Rynkowy” dostępne są na www.pekaotfi.pl

  1. Odcinek 1 – „Bez paniki” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-1-pieniadze-w-czasach-szalenstwa 
  2. Odcinek 2 - „Bądź chciwy, gdy inni się boją” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-2-inwestowanie-w-czasach-szalenstwa
  3. Odcinek 3 – „Daj czasowi czas” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-3-wartosc-czasu-w-okresie-szalenstwa
  4. Odcinek 4 – „Nie bądź zakładnikiem emocji. Ty rządzisz emocjami, Ty tu rządzisz” https://pekaotfi.pl/strefa-klienta/rynki/drogowskaz-rynkowy-odcinek-4-emocje-w-czasach-szalenstwa


„Cały czas jesteśmy blisko klientów i doradców. Bieżąca komunikacja, wymiana informacji, jest niezwykle ważna w tym trudnym dla wszystkich okresie. Nie możemy zostawić inwestorów ani doradców samych sobie. Cały czas wspieraliśmy i będziemy ich wspierać, zmieniły się tylko kanały komunikacji, z bezpośrednich na online” - tak mówi o cyklu komentarzy wideo Jacek Janiuk, prezes zarządu Pekao TFI.  

 

 

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
tel. kom.: 669 450 156,
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl  

Pekao TFI S.A. jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A. Towarzystwo zarządza aktywami o wartości około 17 mld złotych.

 

Informacja prawna

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną oraz rekomendacji inwestycyjnej, opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach funduszy inwestycyjnych.  Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.  Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.  Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A., jak również: informacje o opłatach, sprawozdania finansowe, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję, w siedzibie Pekao TFI S.A. oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają wyłącznie opinię ich autorów. 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
 

{category}

{title}

{author}
{content}