• Strona Główna
  • Fundusze PPK Pekao TFI – ponownie najatrakcyjniejszymi dla klientów na rynku!
Fundusze PPK Pekao TFI – ponownie najatrakcyjniejszymi dla klientów na rynku!

Fundusze PPK Pekao TFI – ponownie najatrakcyjniejszymi dla klientów na rynku!

21.03.2024

Pekao PPK SFIO został uhonorowany „Złotym Portfelem” w kategorii „Najlepszy fundusz PPK”, prestiżową nagrodą przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

Źródło: Parkiet/fot. Cezary Piwowarski

Zespół Pekao TFI zarobił dla inwestujących w PPK w 2023 roku najwięcej. Średnie wyniki funduszy PPK (bez funduszu z datą 2020 r.) zarządzanych przez Pekao TFI sięgnęły aż 29,7 procent!

- Jestem dumny z tego, że prowadzimy najlepsze PPK w Polsce, dlatego też zapraszamy do Pekao TFI wszystkich pracodawców, którzy chcą dostarczyć najlepsze rozwiązania swoim pracownikom - komentował Piotr Grzeliński, który w imieniu Zespołu Pekao TFI odebrał statuetkę „Złotego Portfela” w trakcie Gali „Pakietu". 

To już kolejna nagroda dla funduszy PPK zarządzanych przez Pekao TFI. Towarzystwo otrzymało bowiem również nagrodę Alfa 2023 Analiz Online w kategorii "Najlepsze fundusze PPK" za 2023 r.  

- Program PPK to chyba najlepszy program praktycznej edukacji finansowej w historii naszego rynku. Startował w bardzo trudnych czasach – bo bardzo szybko zderzył się z pandemią, potem wysoka inflacją i wojną – a mimo to wyniki inwestycyjne dla klientów są naprawdę znakomite. Cieszę się, że to właśnie Pekao TFI wyznacza standardy jakości zarządzania funduszami tego programu. Nagrody Analiz Online i Parkietu są tego dobitnym potwierdzeniem. Pokazaliśmy, że – mimo bezprecedensowych, dramatycznych wydarzeń – można zarządzać tymi funduszami efektywnie, budując kapitał wielu tysięcy uczestników. Mam nadzieję, że przykład PPK zachęci zarówno ich uczestników, jak i innych klientów, do korzystania z oferowanych przez nas innych produktów idealnych do systematycznego, długoterminowego inwestowania – jak np. PPE, IKZE czy IKE czy proponowanych przez Bank Pekao S.A. rozwiązań łączących zalety lokat i naszych funduszy – powiedział Łukasz Kędzior, Prezes Zarządu Pekao TFI.

***

Więcej o PPK Pekao TFI

Złote Portfele to nagrody dla najlepszych zarządzających funduszami inwestycyjnymi i zarządzających aktywami przyznawane od 2006 r. przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. 

Nagroda Alfa 2023 przyznawana przez firmę Analizy Online ma na celu wyróżnienie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka.

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z zawierającymi opis ryzyk funduszu prospektem informacyjnym i Dokumentem zawierającym kluczowe informacje.

 

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
e-mail: agata.stepniewska@pekaotfi.pl

Pekao TFI S.A. (Towarzystwo) prowadzi działalność od 1992 r. i jest najdłużej działającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 25 mld złotych (29.02.2024 r.), zgromadzonymi w ponad 40 funduszach inwestycyjnych. Pekao TFI S.A. jest jednym z największych Towarzystw na rynku pod względem wartości aktywów w funduszach inwestycyjnych. Towarzystwo obsługuje ponad 480 tys. klientów. Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. W ofercie dostępne są również programy systematycznego oszczędzania a także programy dedykowane oszczędzaniu z myślą o emeryturze, takie jak IKE, IKZE. Pekao TFI S.A. posiada również doświadczenie w prowadzeniu Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ofercie Towarzystwa dostępne są rozwiązania nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również firm. 
Jedynym akcjonariuszem Pekao TFI S.A. jest spółka Pekao Investment Management S.A. Właścicielem Pekao Investment Management S.A jest Bank Pekao S.A. Dzięki bliskiej współpracy z Bankiem Pekao S.A. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pekao TFI S.A. są dostępne w kilkuset placówkach bankowych na terenie całego kraju. 

***

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej. Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO są zarządzane aktywnie niebenchmarkowo. Benchmark – wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu Pekao PPK SFIO, Dokumentem zawierającym kluczowe informacje, Informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz innymi dokumentami dotyczącymi PPK. Prospekt informacyjny funduszu Pekao PPK SFIO zawierający szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne subfundusze i zwięzły opis praw uczestników, jak również: informacje o opłatach, sprawozdania finansowe, Dokumenty zawierające kluczowe informacje oraz Informacje dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są w jęz. polskim na stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

{category}

{title}

{author}
{content}