Materiał reklamowy
Jest wartością

Doświadczenie

Jest wartością

za którą kryje się cała nasza historia.

od 1992 dla Ciebie

Poznaj ją bliżej

Od 30 lat budujemy zaufanie do rynku funduszy inwestycyjnych i nieprzerwanie wspieramy klientów w decyzjach inwestycyjnych. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do najlepszych rozwiązań finansowych. 

Doświadczenie jest wartością, 
za którą kryją się nasze atuty 

Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce.

100 ekspertów

100 ekspertów

Nad Twoimi inwestycjami czuwa ponad 
stu ekspertów Pekao TFI, by jak najlepiej
i najszybciej reagować na zmiany rynku.

30 lat

30 lat

Dbamy nie tylko o finanse naszych klientów, dlatego od blisko 30 lat wspieramy organizacje charytatywne.

2 mln klientów

2 mln klientów

Przez trzy dekady blisko dwa miliony 
Polek i Polaków powierzyło nam swoje oszczędności.

Doświadczenie jest wartością,
za którą kryje się szeroka oferta

Obecnie oferta Pekao TFI jest jedną z najszerszych na polskim rynku - obejmuje blisko 50 strategii, 
które dają klientom szerokie i bardzo różnorodne możliwości zarządzania swoimi oszczędnościami. 

Mogą oni inwestować za pośrednictwem funduszy nie tylko w Polsce, ale i za granicą, na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Paletę funduszy inwestycyjnych Pekao TFI uzupełniają różnorodne wyspecjalizowane programy inwestycyjne, a także programy wspierające oszczędzanie na emeryturę. 

Fundusze inwestycyjne

Szeroka oferta funduszy opartych na różnych klasach aktywów i o różnym poziomie ryzyka
Dowiedz się więcej

Programy inwestycyjne

Zróżnicowana oferta programów inwestycyjnych ułatwiających oszczędzanie na wybrany cel
Dowiedz się więcej

Zarządzanie aktywami

Profesjonalna usługa skierowana zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych
Dowiedz się więcej

Ryzyko

Inwestycja w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Istotne rodzaje ryzyk  funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/ subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu.

Doświadczenie jest wartością, za którą 
kryją się wyróżnienia i nagrody

Nasza aktywność eksperta rynku finansowego była wielokrotnie wyróżniana, czego dowodem jest prawie 
sześćdziesiąt nagród. Chcemy, aby to co jest dla naszych klientów cenne, rosło w siłę i wpływało na wartość 
ich oszczędności. By zapewnić im bezpieczniejszą i stabilniejszą przyszłość. 

Złote Portfele  „Gazety Giełdy Parkiet”

Złote Portfele „Gazety Giełdy Parkiet”

za najlepsze wyniki w 2020 r. i 2021 r. w kategorii „fundusz zagranicznych papierów dłużnych” oraz w 2021 r. 
w kategorii „fundusz akcji zagranicznych”

Godło „Teraz Polska”

Godło „Teraz Polska”

dla wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych wspierających regularne oszczędzanie
 

Nagroda Alfa 2021  Analiz Online

Nagroda Alfa 2021 Analiz Online

dla subfunduszu w kategorii funduszy „polskich akcji małych 
i średnich spółek” oraz wyróżnienia dla trzech subfunduszy

Najbardziej Wiarygodny  w Polskiej Gospodarce

Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce

nagroda specjalna Agencji ISBNews dla Pekao TFI za całokształt prowadzonej działalności

Doświadczenie jest wartością,
za którą kryje się nasza historia

1991

Odrodzenie się rynku
kapitałowego po zmianach
ustrojowych w Polsce

04.1991

Pierwsza sesja giełdowa
na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie

07.1992

Start Pioneer
Pierwszego Polskiego
Funduszu Powierniczego
(obecnie Pekao Zrównoważony)

1994

Wprowadzenie indeksu
największych polskich spółek
(WIG20)

1995

Wprowadzenie do oferty
drugiego i trzeciego
funduszu Pioneer

1995

Denominacja w Polsce
w proporcji 10000:1

1999

Pracowniczy Program
Emerytalny (PPE)
w ofercie

2001

Zmiana nazwy
na Pioneer Pekao TFI S.A.
10 funduszy w ofercie

2003

Uruchomienie programu
oszczędnościowego:
Program Akumulacji Kapitału

2004

Polska w Unii Europejskiej.
Wejście w życie ustawy
o funduszach inwestycyjnych

2004

Wprowadzenie do oferty
Programu Indywidualne Konta
Emerytalne Pekao TFI (IKE)

2005

Utworzenie Programu Akumulacji
Kapitału Pro i Programu
Akumulacji Kapitału Junior
20 funduszy w ofercie

2006

Utworzenie pierwszego funduszu
parasolowego z wydzielonymi
subfunduszami (obecnie Pekao
Funduszy Globalnych SFIO)

2008

Głęboki kryzys
światowy i upadek
banku Lehman Brothers

2008

30 funduszy
i subfunduszy w ofercie

2009

Utworzenie Pekao
Spokojna Inwestycja
(obecnie największy
fundusz w ofercie)

2010

Utworzenie Programu
Systematycznego Oszczędzania
Moja Perspektywa

2012

Wprowadzenie do oferty
Programu Indywidualne
Konta Zabezpieczenia
Emerytalnego Pekao TFI (IKZE)

2013

Zmiany w systemie
emerytalnym

2014

ok. 40 funduszy
i subfunduszy w ofercie

02.2018

Zmiana nazwy firmy
na Pekao TFI S.A. oraz
zmiana nazw funduszy

2019

Wejście w życie ustawy
o Pracowniczych Planach
Kapitałowych (PPK)

2019

Wprowadzenie
do oferty 10 subfunduszy
zdefiniowanej daty PPK

2019

Pierwszy na rynku subfundusz
obligacji samorządowych
(Pekao Obligacji Samorządowych)

2019

ok. 50 funduszy
i subfunduszy w ofercie

2021

Utworzenie
subfunduszu Pekao
Ekologiczny

Informacja prawna

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programach wymienionych w niniejszym materiale określają Warunki uczestnictwa w tych Programach, dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie IKE określają Warunki uczestnictwa w Programie IKE dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Inwestycja w fundusz inwestycyjny dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu.

Subfundusze Pekao Obligacji Samorządowych oraz Pekao Spokojna Inwestycja zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Subfundusze Pekao Zrównoważony oraz Pekao Ekologiczny są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Zrównoważony do 100%. 

Aktywa subfunduszu Pekao Spokojna Inwestycja mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Zrównoważony, Pekao Ekologiczny, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. 

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. 

Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje i, w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, także z Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, są dostępne w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję i na stronie www.pekaotfi.pl.

Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Lista wszystkich funduszy i subfunduszy Pekao, informacje na temat ich połączeń, przekształceń oraz zmian nazw znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w fundusz nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, wysokości pobranych opłat, które obniżają wartość inwestycji i mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych zależnego od indywidualnej sytuacji podatkowej uczestnika. 

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-066 Warszawa, ul. Burakowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.