Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 17.08.2022 r.

Pekao Tygodnik 17.08.2022 r.

Komentarze

W Tygodniku rozważamy o tym jak ważna jest płynność – w rzekach, kranach i na rynkach finansowych.

Pobierz

Nie wyobrażam sobie nie zacząć dzisiejszego odcinka od ekologii. Od kilku dni nagłówki w Polsce dominuje skażenie Odry. Choć nie znamy jeszcze przyczyny masowego pomoru ryb w Odrze, to już teraz wielu ekspertów wskazuje, że straty są głębokie i trudne do odwrócenia. Odra może być martwa 10, a może i 20 lat. Poza oczywistą tragedią środowiskową, spodziewane są również reperkusje ekonomiczne. Po pierwsze, jeśli śledztwo dotyczące przyczyn wykazałoby odpowiedzialność strony polskiej to nie trudno wyobrazić sobie żądania wysokich odszkodowań przez Niemców. Po drugie, koszty naprawy ekosystemu na pewno znacznie przewyższą koszty zapobiegania katastrofie. Po trzecie, w dobie rosnącego na sile trendu inwestowania odpowiedzialnie dla środowiska, skażenie Odry może realnie pogorszyć scoring Polski jako kraju do inwestowania zagranicznego kapitału. 

Wodne problemy mają zdecydowanie głębszy wymiar. W Polsce,  gorący jeszcze raport NIK1  wykazuje, że niedoinwestowane sieci wodociągowe wytracają około 1/3 „wyprodukowanej” wody! Dużo zastrzeżeń budzi również jakość wody, szczególnie na wsiach. Nałóżmy na to, że wszyscy życzymy sobie zdrowej żywności w przystępnej cenie. A rolnictwo jest bardzo wodochłonne, szczególnie przy ocieplającym się klimacie. Stąd efektywne oraz oszczędne gospodarowanie wodą będzie wg nas coraz ważniejszym wyzwaniem w kolejnych latach. Spodziewamy się kontynuacji globalnego trendu dużych inwestycji na tym polu. Od samego startu #PekaoMegatrendy oraz #PekaoEkologiczny aktywnie wyszukują do swoich portfeli spółek, których biznes związany jest z nowoczesną gospodarką wodną. 

Niestety, kondycja rzek dostarcza zmartwień nie tylko na naszym rodzimym podwórku. Wyjątkowo niskie stany wód w europejskich rzekach utrudniają transport śródlądowy na Starym Kontynencie. Przykładowo, najniższy od dekady poziom wody w Renie sprawia, że Niemcy mają problem z dostarczeniem węgla do elektrowni, a tamtejszy przemysł boryka się z dodatkowo wydłużonymi łańcuchami dostaw. Pogarsza to i tak już złe perspektywy dla europejskiej gospodarki.

Dołóżmy do tego jeszcze falę upałów w Europie. Wysokie temperatury pogłębiają kryzys energetyczny na dwa sposoby. Po pierwsze - zwiększają zużycie energii na klimatyzację. Po drugie - sprawiają, że produkcja energii odnawialnej z wiatru i paneli słonecznych jest mniej wydajna2. Po raz kolejny objawiają się więc minusy związane z energetyką wiatrową i słoneczną, z których chyba głównym jest uzależnienie generacji energii od pory dnia i warunków pogodowych. Rozwiązaniem będą zapewne coraz wydajniejsze technologie przechowywania energii. Na tym polu niezmiernie ciekawe okazje kryją się nie tylko wśród spółek produkujących baterie, ale także wśród biznesów pracujących nad kolejnym krokiem w rewolucji energetycznej – wykorzystaniem wodoru. W ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy kilkunastoprocentową eksplozję w górę kursów spółek wodoworych. Jednym z katalizatorów tego zjawiska było zapewne uwzględnienie inwestycji w to źródło energii w uchwalonym na początku sierpnia proekologicznym planie wydatkowym Joe Bidena. Wodór wchodzi na kolejny poziom rozwoju, a spółki budujące wokół niego swój biznes mogą bardziej komfortowo opowiadać o wieloletnich planach rozwoju. Ta grupa podmiotów naturalnie mieści się w kręgu zainteresowań funduszy #PekaoEkologiczny

Zostawiając zielone rozmyślania przejdźmy do danych makroekonomicznych. Publikacje z ubiegłych dni, w naszej ocenie, potwierdzają słabnącą aktywność gospodarczą na świecie. Niski odczyt indeksu ZEW w Niemczech, kiepskie nastroje konsumentów wg ankiety Uniwersytetu Michigan, hamujące dane o sprzedaży detalicznej to niektóre z raczej pesymistycznych odczytów makroekonomicznych. 

Największym echem odbiły się dane z Chin, gdzie poza aktywnością konsumentów, drastycznie spada także aktywność w sektorze nieruchomości. Najnowsze dane o sprzedaży mieszkań wskazują w ujęciu rocznym na prawie 30% spadek aktywności na tym rynku! Centralny bank Chin zdecydował się na lekkie poluzowanie polityki pieniężnej. Pekin stoi przed bardzo trudnymi wyborami – czy zwiększać płynność w gospodarce oraz czy luzować politykę „zero COVID”. Pierwsze może prowadzić do inflacji, drugie do „utraty twarzy” przez przywództwo partii. Obydwie konsekwencje mogą okazać się zbyt trudne do przełknięcia przed listopadem, kiedy to odbędzie się 20-ty Narodowy Kongres Partii Komunistycznej, na którym Xi Jinping ubiegać się będzie o bezprecedensową we współczesnych Chinach, 3-cią kadencję w fotelu prezydenta. Spodziewamy się, że do czasu kongresu nie dojdzie do ani znacznego luzowania polityki pieniężnej w Chinach, ani odejścia od polityki zero COVID, ani deeskalacji wokół Tajwanu. 

Nie zapominajmy, że w listopadzie czekają nas także wybory do Senatu i Izby Reprezentantów w USA, w których ważyć się będzie dalszy kształt polityki USA. Wciąż widzimy większe szanse na utratę dominacji przez Demokratów, co z kolei oznaczałoby znaczne ograniczenie sprawczości Białego Domu przez następne 2 lata. Jesień będzie więc gorąca geo-politycznie, co niekoniecznie sprzyja rynkom ryzykownych aktywów. 

Dodajmy do tego wydźwięk publikacji wyników przez spółki po drugim kwartale 2022 r. Jest nieźle, spółki pobiły już i tak znacznie obniżone  oczekiwania analityków, ale jednocześnie większość wskazuje na ogromną niepewność w drugiej połowie roku. Spółki mówią, że jest OK, ale widzimy, że szykują się na trudne czasy – np. zamrożenie zatrudniania nowych pracowników wśród technologicznych gigantów z Doliny Krzemowej w USA. Zyski spółek dla całego indeksu S&P 500 niby wzrosły, ale jeśli wyłączymy z analizy sektor paliwowy, to już plus zamienia się w spadek zysków. W naszej ocenie, dalej warto ściśle kontrolować ryzyko i utrzymywać niedoważenie w akcjach. Kontrola ryzyka może mieć różny wymiar. Może to być zmniejszenie alokacji w akcje – to właśnie zrobiliśmy na dużą skalę w #PekaoKompas, czy przesunięcie się w ramach portfela do bardziej defensywnych sektorów na giełdach – tak działa obecnie np. #PekaoMegatredny.

Zwróćmy jeszcze uwagę na słabnące ceny surowców. Ropa jest pod mocną presją i wydaje się, że może już relatywnie niedługo wykazywać ujemną roczną dynamikę cen. Oczywiście wielkim znakiem zapytania pozostaje geopolityka – eskalacja wojny na Ukrainie może przerwać spadki cen surowców. Jednakże, w naszym zespole inwestycyjnym, skłaniamy się raczej do obstawiania niższych cen surowców w kolejnych miesiącach.  

Na koniec odnotujmy, że zarówno zmienno - jak i stałokuponowe obligacje kontynuują swój marsz cenowy w górę. Od początku roku utrzymujemy pozytywne nastawienie do strategii dłużnych krótkoterminowych (#PekaoSpokojnaInwestycja, #PekaoKonserwatywnyPlus, #PekaoKonserwatywny, #PekaoObligacjiSamorządowych), a od czerwca jesteśmy także za przeważaniem strategii obligacyjnych, np. #PekaoDłużnyAktywny czy #PekaoObligacjiDynamicznaAlokacja2.

 

1 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zmarnowane-miliardy-litrow-wody-na-wsiach.html 
2 https://www.ft.com/content/a3386b16-ea9f-413b-bfb6-b1f4284d45a9 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

 

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane ma-kroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych pra-wem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. pol-skim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl.

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alo-kacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obli-gacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji. 
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-szawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się nu-merem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.