Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 15.03.2023 r.

Pekao Tygodnik 15.03.2023 r.

Komentarze

Zapraszamy do najnowszego Pekao Tygodnika, a w nim o wystąpieniu szefa FED, niespodziewanym bankructwie Sillicon Valley Banku, rentownościach amerykańskich obligacji rządowych oraz projekcji NBP dot. inflacji.

Pobierz
 • I znów rynek kapitałowy nie pozwolił nam się nudzić. Nominację do Oskara za rolę pierwszoplanową otrzymali szefowie banków centralnych, ale statuetkę zgarnął problem Sillicon Valley Banku. Inwestorzy szukali odpowiedzi, co może się wydarzyć na rynkach w najbliższych tygodniach biorąc pod uwagę bankructwo wspomnianego banku w USA, cofając się do podobnych wydarzeń z ostatnich kilku dekad. Więcej informacji na temat tej historii przedstawię na końcu tygodnika. W pewnym momencie można się było poczuć jak bohater filmu „Powrót do przyszłości”. Na szczęście nie mu-simy się cofać w czasie, aby poprawiać przyszłość. Skala wydarzeń jest nieporównywanie mniejsza niż miało to miejsce w 2008 roku.
 • Rozpocznijmy jednak od wydarzenia, które pod kątem walki z inflacją w Stanach Zjednoczonych (i nie tylko) było dominujące. Wystąpienie szefa Fedu Jerome’a Powella, można opisać jednym cytatem: „Jeśli całokształt danych będzie wskazywał na to, że szybsze tempo zacieśnienia jest pożądane, to będziemy przygotowani, aby przyspieszyć podwyżki stóp procentowych” – powiedział Powell. Rynek zinterpretował to jednoznacznie: po mocnych danych z rynku pracy i wysokiej inflacji cenowej Federalny Komitet Otwartego Rynku na marcowym posiedzeniu zdecyduje się być może jed-nak na 50-punkotwą podwyżkę stóp.
 • Warto tutaj również wspomnieć o raporcie NFP (Non Farm Payroll - raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym), który wywarł presję na dolara amerykańskiego, co doprowadziło do umocnienia metali szlachetnych. W lutym w amerykańskiej gospodarce przybyło 311 tys. miejsc pracy, czyli znacznie więcej niż oczekiwano, podczas gdy stopa bezro-bocia wzrosła do 3,6%, a wzrost płac spowolnił. Inwestorzy po tych informacjach wydawali się być lekko zagubieni, co do tego, czy Fed zdecyduje się jednak na podwyżkę o 25 czy 50 pb. w dniu 22 marca. 
 • I tu na scenę wkracza czarny charakter Sil..Val..Bank, który obraca w pył wszelkie spekulacje nt. mocniejszych podwyżek stóp. Warto dodać, że nie jest on osamotniony a Fed błyskawicznie uruchamia program ratunkowy dla kilku potrzebujących podmiotów systemu finansowego.
 • A co było słychać na rentownościach obligacji rządu USA? Rentowność dwulatki po raz pierwszy od 2007 roku przekroczyła w poprzednim tygodniu na chwilę barierę 5%, po czym byliśmy świadkami jednego z największych pod względem dynamiki w historii (spadku rentowności), czyli wzrostu cen. 
  Różnica w rentowności pomiędzy 10 a 2 letnimi obligacjami skarbowymi w USA była tydzień temu największa od czterech dekad, czyli dokładnie od 1981 roku, tzw. inwersja krzywej terminowej. Przez poprzednie 50 lat tego typu zdarzenie poprzedzało każdą recesję w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy cały czas wracają do tych czasów i zadają sobie pytanie, czy i tym razem tak będzie? Pewne jest, że warto z pełną pokorą podchodzić do nauki z lekcji, które nam historia przekazała.  
 • Na krajowym podwórku mieliśmy wystąpienie prezesa banku centralnego tuż po oczekiwanej decyzji utrzymania stóp na niezmienionym poziomie 6,75%. Odnoszę wrażenie, że Prezes NBP pozwala nam się poznawać coraz lepiej. Z nowej projekcji przygotowanej przez ekspertów z banku centralnego wynika, że inflacja CPI nie wróci do 2,5 proc. celu NBP do końca 2025 r. NBP spodziewa się, że szczyt inflacyjny jest już za nami, odczyt za luty ma być tym najwyższym. Jeśli chodzi o PKB, dynamikę ujemną mamy zaobserwować w I kwartale, potem dynamikę dodatnią. W takiej sytuacji większość członków RPP opowiada się przeciwko dalszemu zacieśnianiu polityki pieniężnej.
  Rynek długu nie ma w ostatnim czasie sprzyjającego klimatu, jednak warto odnotować, że polskie obligacje skarbowe na tle rynków bazowych zachowują się ostatnio co najmniej przyzwoicie. Pomimo wzrostu rentowności na rynkach zachodnich (spadku cen), będących następstwem przesunięcia do góry oczekiwanego przez rynek szczytu stóp procentowych na rynkach bazowych, krajowe papiery skarbowe nawet się umacniały. 
 • Powodów zaistniałej sytuacji może być kilka, np. fakt, że prawdopodobnie zakończył się u nas już cykl podwyżek stóp procentowych, a dyskusja dotyczy raczej terminu obniżek stóp procentowych, gdzie na rynkach bazowych cały czas trwa cykl podwyżek zmieniając tylko docelowy poziom tych stóp. Innym z czynników, który w pewnym stopniu może tłumaczyć też takie zachowanie, jest nadrabianie strat odnotowanych przez rodzime aktywa w zeszłym roku, spowodowane głównie obawami o negatywny wpływ wojny za naszą wschodnią granicą.
 • W takich warunkach rynkowych niezmiennie wykorzystujemy momenty wzrostu rentowności obligacji do poszukiwania szansy na zwiększenie efektywności funduszy dłużnych. 
  Przedstawione scenariusze stanowią oszacowanie przyszłych wyników w oparciu o dane z przeszłości na temat tego, w jaki sposób wartość tej inwestycji jest różna oraz aktualne warunki rynkowe, i nie są dokładnym wskaźnikiem. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Cały czas wg nas powinny dobrze radzić sobie strategie dłużne krótkoterminowe, które w wykonaniu Łukasza Tokarskiego i  reszty naszego zespołu dłużnego radzą sobie wyśmienicie w grupie porównawczej.
 • Fundusze dłużne krótkoterminowe: #PekaoSpokojnaInwestycja, #PekaoKonserwatywny oraz #PekaoKonserwatywnyPlus nieprzerwanie okupują miejsca w czołówce na tle konkurencyjnych rozwiązań w horyzoncie 12 miesięcy (źródło: www.analizy.pl).
 • A teraz nieco więcej na temat problematycznego podmiotu kojarzonego z innowacją i finansowaniem technologicznych spółek. Silicon Valley Bank, bo o nim mowa, został zamknięty decyzją kalifornijskiego regulatora. Sygnały kłopotów Silicon Valley Banku pojawiły się już wcześniej, klienci zaczęli wycofywać depozyty, co tylko pogorszyło sprawę, gdyż bank musiał zacząć spieniężać portfel obligacji realizując prawdziwe straty. SVB trafił w piątek (10 marca 2023 r.) pod kontrolę państwa, po tym, gdy nie był w stanie wypłacić gotówki klientom masowo wycofującym swoje środki. 
  Upadek 16. największego banku w USA był największym takim przypadkiem od 2008 r. i wzbudził obawy o dalsze, negatywne efekty dla innych banków oraz dla firm z Doliny Krzemowej, dla których pełnił kluczową rolę. Inwestorzy przez cały weekend szukali w wydarzeniach z przeszłości odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby tym razem nie dopuścić do podobnego kryzysu, którego byliśmy świadkami 15 lat temu, wypatrując nowych wiadomości napływających na rynek.
  Wyczekiwany ratunek - w postaci informacji - pojawił się o północy naszego czasu z niedzieli na poniedziałek, w którym ogłoszono, że wszystkie depozyty są w bankach gwarantowane, jednocześnie informując, że FED powołuje specjalny fundusz, dzięki któremu banki będące w potrzebie nie będą musiały pozbywać się na rynku posiadanych w portfelach obligacji, tylko będą mogły dać te obligacji w zastaw, a w zamian otrzymają gotówkę. Po tych wiadomościach rynek wpadł w stan zupełnie odmienny, graniczący z euforią. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe wystrzeliły na północ. Jak to ma ostatnio rynek w zwyczaju, ten stan nie trwał długo, aktualnie trudno jest zinterpretować nastawienie inwestorów. Wszyscy czekają na dalszy rozwój wypadków i decyzję Fedu dotyczącą stóp.
 • Najbliższe dni będą pod znakiem podwyższonej zmienności. Według nas ta sytuacja nie powinna przynieść dalszych perturbacji dla sektora bankowego w USA. W myśl powiedzenia, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, żegnam się z Państwem do następnego razu. Serdecznie pozdrawiam.  


Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.
Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.