Materiał reklamowy
Pekao Tygodnik 13.09.2022 r.

Pekao Tygodnik 13.09.2022 r.

Komentarze

Tygodnik poświęcony m.in. ukraińskiej kontrofensywie, dużym zmianom w UE i strefie euro oraz naszym przekonaniom o kontynuacji bessy.

Pobierz

Nawet w bessie zdarzają się okresy odreagowania. Tak oceniamy ostatnie dni mocnego zrywu indeksów giełdowych w górę. Przyczyn głębokiej zieleni na rynkach upatrujemy we wcześniejszym krótkoterminowym wyprzedaniu rynku oraz zaskakująco dużych postępach kontrofensywy ukraińskiej w obwodach charkowskim i donbaskim1.2 , Nasi sąsiedzi odbijają znaczne połacie terenu, a armia najeźdźcy zdaje się być miejscami w niekontrolowanym odwrocie. Świadczyć mogą o tym choćby doniesienia o porzuceniu przez okupantów dużych ilości sprzętu wojskowego i amunicji. Do tego dochodzą informacje o rosnącym chaosie politycznym na Kremlu, gdzie lokalni oficjele zdają się buntować prezydenturze Putina.  Choć cieszymy się z sukcesów ukraińskiej armii to dalecy jesteśmy od rozpalania nadziei na zwycięstwo. Zraniony i zapędzony pod ścianę niedźwiedź jest wyjątkowo niebezpieczny i nieprzewidywalny. Ryzyko eskalacji naszym zdaniem wzrosło jednocześnie z szansami na to, że obydwie strony wrócą do stołu negocjacyjnego. Uważamy, że lepiej pozostać pesymistą i ewentualnie miło się zaskoczyć.

Wzrostom na światowych giełdach nie przeszkadzały podwyżki stóp przez banki centralne. Najważniejszą z naszej perspektywy była duża podwyżka stóp procentowych w strefie euro o 75 punktów bazowych. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego zapowiedziała jednocześnie kolejne ruchy zacieśniające politykę pieniężną3, choć zaznaczyła, że niekoniecznie będą one tak drastyczne jak ten ostatni. Znaczny wzrost kosztu pieniądza pozwolił EUR umocnić się do USD i powrócić nad parytet. Naszym zdaniem to jednak tylko przejściowa ulga dla wspólnotowej waluty. Niestety strukturalne problemy, w tym energetyczne, pozostają nierozwiązane, a wyraźny wzrost tendencji nacjonalistycznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej podnosi naszym zdaniem ryzyko zaognienia politycznej niezgody na Starym Kontynencie. Niecałe dwa tygodnie dzielą nas od włoskich wyborów parlamentarnych (w sondażach wiodą partie prawicowe), a właśnie poznajemy wyniki wyborów szwedzkich, w których w bardzo wyrównanej walce politycy prawicowego bloku 4 partii mają szanse jednym głosem zdobyć większość parlamentarną. Sądzimy, że amerykański dolar ma jeszcze pole do umocnienia się względem euro i polskiego złotego. Stąd jednym z naszych pomysłów inwestycyjnych jest włączenie ekspozycji na USD do portfela inwestycyjnego, co można zrobić np. za pomocą niezabezpieczonego walutowo funduszu takiego jak #PekaoDochoduUSD

Szczególnie, że amerykański Fed też jest w trybie zacieśniania polityki pieniężnej. Rynek kontraktów na stopę procentową wycenia, że  posiedzenie Fed, zaplanowane na 20-21 września, z ponad 90-procentowym prawdopodobieństwem przyniesie podwyżekę stóp procentowych o 0,75 punktu procentowego. Niedawne wypowiedzi członków Fed miały w naszej ocenie wyraźnie jastrzębi charakter i podkreślały determinację w zbijaniu inflacji4,5, Prawdopodobnie zbliżamy się do końca dużych ruchów ze strony banków centralnych na stopach procentowych. Niedługo dane o inflacji wg nas powinny dostarczyć argumentów za pauzą w zacieśnianiu monetarnym. W tym tygodniu poznamy dane o inflacji w USA, które wedle konsensusu analityków mają wykazać spadek inflacji zarówno w ujęciu m/m, jak i r/r. Jednakże, pozostaje jeszcze kwestia zmniejszania bilansu FED, które wg nas nabierze teraz tempa. Dlatego bliższe są nam dziś obligacje skarbowe (za pośrednictem np. #PekaoDłużnyAktywny), niż akcje. Dopóki amerykański bank centralny trwa w zmniejszaniu płynności na rynku, a na giełdach nie zobaczyliśmy jeszcze kapitalacji inwestorów (wciąż brak dużych odpływów kapitału z akcji), dopóty naszą ramą myślenia o dzisiejszym rynku akcyjnym pozostaje tryb bessy. Oczywiście możemy się mylić i nasze taktyczne rozważania nie zmieniają prawideł inwestowania. A te mówią jasno – zdefiiuj swoje cele, oceń swoją tolerancję na ryzyko, obierz horyzont inwestycyjny i realizuj konsekwentnie swoją strategię. Jeśli ta strategia zawiera akcje (a większość celów inwestycyjnych, np. długofalowa ochrona majątku przed inflacją wręcz wymusi sięganie po tę klasę aktywów) to naszym zdaniem nie należy się absolutnie tych akcji pozbywać, czy zaprzestawać ich akumulacji. Strategia ma wg nas pierwszeństwo przed taktyką. Dlatego z myślą o długoterminowym inwestowaniu i akumulacji przy obecnych niższych cenach często wspominamy o #PekaoMegatrendy czy #PekaoEkologicznym. Obydwa mają dużo wspólnego ze spółkami związanymi z ekologią, która non stop wdziera się w nagłówki serwisów informacyjnych. W ostatnich dniach przez Kalifornię przetacza się fala upałów. Klimatyzatory obciążają sieć energetyczną do tego stopnia, że władze stanowe ostrzegają przed przeciążeniem sieci energetycznej i wysokim ryzykiem przerw w dostawie prądu6.  Nie ma naszym zdaniem odwrotu od większych inwestycji w ochronę środowiska. 

Na naszym krajowym podwórku zdaje się nam, że przy obecnie bardzo niskich wycenach na polskiej giełdzie, nasz rodzimy WIG ma przez kolejne lata dużo większe szanse (w porównaniu do początku roku) na wygenerowanie atrakcyjnych stóp zwrotu. Inwestowanie na GPW (np. za pośrednictwem #PekaoAkcjiAktywnaSelekcja) pozostaje naszym zdaniem opcją dla odważnych i cierpliwych inwestorów.  

Napomnknijmy jeszcze o ubiegłotygodniowej podwyżce stóp procentowych przez NBP. Ruch o 25 punktów bazowych w górę obrazuje naszym zdaniem, że cykl podwyżek dobiega końca i tak jak pisaliśmy w ostatnich Tygodnikach, kolej-ne ruchy NBP będą wg nas reakcją na kurs złotego i ewentualnie przeciwdziałaniu jego zbyt szybkiej deprecjacji. 

 

1 https://www.ft.com/content/2a26a9d9-9866-4479-b2c5-aeee791e6e0e 
2 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-09-12/ukraincy-odbijaja-charkowszczyzne-200-dni-wojny 
3 https://www.ft.com/content/f1263bcc-260f-4a63-8cce-f2bedf3ab040
4 https://www.ft.com/content/d4b4da17-7bcc-4ddd-8f41-9694ad51e9ef 
5 https://www.ft.com/content/91f9c7e6-8557-4280-bc4e-a3f668a54f3b
6 https://www.ft.com/content/370bf602-7a62-4f31-a23d-aa62bb94e91a

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. System zarządzania ryzykiem w Pekao TFI na bieżąco weryfikuje, czy ryzyka występujące w zarządzanych funduszach/subfunduszach odpowiadają profilowi inwestora.

***

Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI S.A. analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI S.A, Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI S.A. jest zabronione. 
UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych pra-wem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość moż-liwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na www.pekaotfi.pl. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl. Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na www.pekaotfi.pl. 

Subfundusze  Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo, Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywi-dendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja,  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strate-gii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzyna-rodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządo-wych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. 
Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.
Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa nale-żącego do UE.
Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO.
Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.
Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się nu-merem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.