Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Co to jest PPE ?

Twórcy reformy systemu zabezpieczeń społecznych doprowadzili do zmiany sposobu naliczania przyszłej emerytury, co umożliwiło przekazanie części składek do otwartych funduszy emerytalnych. Zmiany te nie zapewnią jednak świadczeń odpowiadających oczekiwaniom wielu pracowników. Dlatego konieczne są dodatkowe, dobrowolne oszczędności na emeryturę.

Oszczędności te można gromadzić w formie Pracowniczych Programów Emerytalnych. Zasady ich tworzenia i funkcjonowania reguluje Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Korzyści z utworzenia PPE:

dla pracodawcy:

 • większa atrakcyjność firmy w oczach obecnych i przyszłych pracowników,
 • zwolnienie składki podstawowej z obciążeń na rzecz ZUS do wysokości 7% indywidualnego wynagrodzenia pracownika

dla pracowników:

 • dodatkowe świadczenie emerytalne, które daje szansę na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia po przejściu na emeryturę,
 • zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • możliwość systematycznej lub jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych w Programie,
 • dziedziczenie zgromadzonych środków.

Pracowniczy Program Emerytalny z Pekao TFI

To Program czysto inwestycyjny. Cała składka jest inwestowana na poczet przyszłej emerytury. PPE oparty jest o umowę pracodawcy z wybranym funduszem lub funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Pekao TFI S.A. Pracownicy mogą wybierać rodzaj funduszu/subfunduszu stosownie do swojego wieku oraz preferencji inwestycyjnych. W trakcie trwania Programu istnieje możliwość zmiany pierwotnie wybranego funduszu.

Dlaczego Pekao TFI?

O inwestowaniu składek decydują doradcy inwestycyjni oraz analitycy, którzy mają największe w Polsce doświadczenie w efektywnym zarządzaniu powierzonymi środkami finansowymi. Mając wieloletnie doświadczenie we współpracy z Klientami, zapewniamy sprawną obsługę Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Oferujemy:

 • Niskie koszty utworzenia i prowadzenia Programu, uwzględniającego punkt widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracowników.
 • Gotowość przeprowadzenia prezentacji dla kierownictwa firmy i związków zawodowych.
 • Konsultacje na etapie tworzenia i wdrażania PPE.
 • Udostępnienie pakietu wzorów niezbędnych dokumentów prawnych warunkujących utworzenie PPE.
 • Gotowość reprezentowania Państwa przed Komisją Nadzoru Finansowego w procesie rejestracji Programu.
 • Udostępnienie specjalistycznego oprogramowania komputerowego wraz z serwisem.
 • Wszechstronną pomoc przy prowadzeniu Programu.

Zapraszamy Państwa do dołaczenia grona zadowolonych Klientów PPE z Pekao TFI.

Prosimy o kontakt:
Tel.: (22) 640 40 43


Informacja prawna

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pioneer wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.