Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Standardowe Strategie Inwestycyjne


W dniu 15 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy Pioneer Pekao TFI S.A. na Pekao TFI S.A.


Usługa polega na lokowaniu powierzonych przez Klienta środków w jego imieniu i na jego rachunek w dostępne na rynku instrumenty finansowe. Klient może powierzyć do zarzadzania aktywa, zarówno w formie gotówki, jak i papierów wartościowych którymi obrót odbywa się w postaci zdematerializowanej.

1.Cel inwestycyjny

Dostosowany do potrzeb i oczekiwań klienta uwzględniający akceptowalny poziom ryzyka, horyzont inwestycyjny i płynność portfela. Realizowany poprzez wzrost wartości powierzonych aktywów w wyniku wykorzystania potencjału rynków, na których przeprowadzane są inwestycje.

2. Polityka inwestycyjna

Charakter i profil inwestycyjny Portfela będzie określony przez procentowy udział podstawowych klas aktywów, w tym przypadku dłużnych instrumentów finansowych i akcji. Udział akcji w portfelu może kształtować się w zakresie od 0% do 100% wartości portfela. W oparciu o indywidualny profil inwestycyjny, uwzględniający poziom akceptowanego ryzyka, cel inwestycyjny oraz horyzont, Klient może określić charakter inwestycyjny portfela ustalając procentowy udział akcji w portfelu. Udział ten może być ustalony w umowie na następujących poziomach: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% i może się zmieniać w granicach +/- 10 punktów procentowych. Taka konstrukcja pozwala na bardzo elastyczne dopasowanie inwestycji do indywidualnych preferencji naszych Klientów. Zarządzający Portfelem dąży do osiągnięcia maksymalnie wysokiego zysku przy określonym i kontrolowanym ryzyku inwestycyjnym. Podstawowymi czynnikami, jakie bierze pod uwagę przy wyborze inwestycji do portfeli Klientów są: analiza fundamentalna, dynamika wzrostu spółek giełdowych, ocena wskaźników wyceny giełdowej ryzyko związane z inwestycją, sytuacja makroekonomiczna zarówno w Polsce jak też na świecie oraz sytuacja i specyfika rynków, na których przeprowadzane są inwestycje.

3. Rodzaje transakcji i inwestycji

W ramach standardowych strategii przeprowadzane są transakcje kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych. Strategia przewiduje też możliwość przeprowadzania transakcji na Instrumentach Finansowych z przyrzeczeniem odkupu oraz inwestowania w terminowe lokaty bankowe. Mogą być również składane zapisy na zakup Instrumentów Finansowych w ramach przeprowadzanych ofert. W razie przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych notowanych na rynkach zagranicznych w Portfelu mogą być przeprowadzane transakcje kupna bądź sprzedaży waluty obcej. Strategia umożliwia zaciąganie kredytów na zakup Instrumentów Finansowych.

4. Ograniczenia i limity

Ze względu na fakt, że minimalizacja i kontrola ryzyka inwestycyjnego jest jednym z głównych aspektów zarządzania portfelem, portfel standardowy jest portfelem mocno zdywersyfikowanym, co znaczy, że żaden Instrument Finansowy wchodzący w jego skład nie będzie miał w nim dominującej pozycji.

5. Wskaźniki wykorzystywane do oceny efektywności Zarządzania Portfelem

Wskaźnik wykorzystywany do oceny efektywności zarządzania określany jest w Umowie z Klientem. Wskaźnik powyższy zdefiniowany jest w taki sposób ażeby jak najlepiej odzwierciedlić strukturę Portfela oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z danym Portfelem, przy czym na ogół wskaźnik ten jest jednocześnie tzw. „benchmarkiem” portfela. Pekao TFI najczęściej wykorzystuje następujące wskaźniki finansowe, w oparciu o które konstruowane są benchmarki
• CPGBI_1_3
• MiS80
• MSCI Europe Index
• MSCI World Index
• mWIG40
• WIBID 1M
• WIBID 3M
• WIBID 6M
• WIBID O/N
• WIG
• WIG20
• WIGdiv

6. Minimalna wartość portfela

Dla strategii standardowej minimalna wymagana wartość zarządzanych aktywów wynosi 1.000.000 PLN.

Opcja dodatkowa czyli Portfel "ślepy"

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.