Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym


Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym:

I. subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji z subfunduszem Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego

II. subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące.Warszawa, dn. 19 lipca 2017 r.


Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), przy ulicy Marynarskiej 15, informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”):

I. subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji z subfunduszem Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego.

II. subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego z subfunduszem Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące.

Połączenia subfunduszy dokonywane są na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016, poz. 1896, ze zm.) oraz zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 lipca 2017 r. (nr decyzji odpowiednio: ad I powyżej DFI/I/4033/28/9/17/U/AS; ad II powyżej DFI/I/4033/29/9/17/U/AS) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w ramach Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

I. W przypadku połączenia Pioneer Zmiennej Alokacji (subfundusz przejmujący) oraz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (subfundusz przejmowany).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia jednostek uczestnictwa z upływem dnia 21 sierpnia 2017 r.
Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania skutecznie złożonych żądań odkupienia jednostek uczestnictwa w rozumieniu pkt 8a.2.1. Prospektu informacyjnego Funduszu, z upływem dnia 22 sierpnia 2017 r.

Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 23 sierpnia 2017 r.

W dniu 24 sierpnia 2017 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 23 sierpnia 2017 r. przez wartość aktywów netto subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 23 sierpnia 2017 r.

Od dnia niniejszego ogłoszenia o zamiarze połączenia Pioneer Zmiennej Alokacji (subfundusz przejmujący) oraz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (subfundusz przejmowany), Towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (subfundusz przejmowany).


II. W przypadku połączenia Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (subfundusz przejmujący) oraz Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące (subfundusz przejmowany).

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia jednostek uczestnictwa z upływem dnia 4 września 2017 r.
Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania skutecznie złożonych żądań odkupienia jednostek uczestnictwa w rozumieniu pkt 8a.2.1. Prospektu informacyjnego Funduszu, z upływem dnia 5 września 2017 r.

Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 6 września 2017 r.

W dniu 7 września 2017 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące (subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 6 września 2017 r. przez wartość aktywów netto subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 6 września 2017 r.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest zaktualizowana treść Statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ramach którego wydzielone są subfundusze przejmujące: Pioneer Zmiennej Alokacji oraz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania ogłoszenia.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2018 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.