Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Informacja o zamiarze połączenia subfunduszy

Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix 60 oraz subfunduszu Pioneer Obligacji Plus z subfunduszem Pioneer Obligacji wydzielonych w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Warszawa, 14.10.2010


Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej 5,informuje o zamiarze połączenia wydzielonych w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego subfunduszy:

1) subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40.Subfunduszem przejmującym będzie Pioneer Stabilnego Wzrostu, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40,

2) subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix 60. Subfunduszem przejmującym będzie Pioneer Zrównoważony, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie Pioneer Wzrostu Mix 60,

3) subfunduszu Pioneer Obligacji Plus z subfunduszem Pioneer Obligacji. Subfunduszem przejmującym będzie Pioneer Obligacji Plus, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie Pioneer Obligacji.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z pózn. zm.) oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 września 2010 r. (nr decyzji DFL/4032/64/11/10/VI/U/12/24-3/SP) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie subfunduszy działających w ramach Pioneer FIO.

Subfundusze przejmowane nie będą zbywały i odkupywały jednostek uczestnictwa po upływie następujących terminów:

1) subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 po upływie 18 listopada 2010 r.,

2) subfundusz Pioneer Wzrostu Mix 60 po upływie 2 grudnia 2010 r.,

3) subfundusz Pioneer Obligacji po upływie 16 grudnia 2010 r.;

Subfundusze przejmowane zaprzestana przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia, zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa w następujących terminach:

1) subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 od dnia 12 listopada 2010 r.,

2) subfundusz Pioneer Wzrostu Mix 60 od dnia 26 listopada 2010 r.,

3) subfundusz Pioneer Obligacji od dnia 10 grudnia 2010 r.;

Zlecenia zbycia, odkupienia, zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa złożone odpowiednio począwszy od ww. dat nie będą realizowane.

W dniu:
1) 19 listopada 2010 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa Pioneer Stabilnego Wzrostu (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 (subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 18 listopada 2010 r. przez wartość aktywów netto Pioneer Stabilnego Wzrostu (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 18 listopada 2010 r.

2) 3 grudnia 2010 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Pioneer Wzrostu Mix 60 (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa Pioneer Zrównoważonego (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Pioneer Wzrostu Mix 60 (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto Pioneer Wzrostu Mix 60 (subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 2 grudnia 2010 r. przez wartość aktywów netto Pioneer Zrównoważonego (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 2 grudnia 2010 r.

3) 17 grudnia 2010 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Pioneer Obligacji (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa Pioneer Obligacji Plus (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Pioneer Obligacji (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto Pioneer Obligacji (subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 16 grudnia 2010 r. przez wartość aktywów netto Pioneer Obligacji Plus (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 16 grudnia 2010 r.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść Statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ramach którego wydzielone są odpowiednio subfundusze przejmujące – Pioneer Stabilnego Wzrostu, Pioneer Zrównoważony oraz Pioneer Obligacji Plus, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania ogłoszenia.

Poniżej znajduje się pełna informacja – plik .pdf

Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix 60 orazsubfunduszu Pioneer Obligacji Plus z subfunduszem Pioneer Obligacji, wydzielonych w ramach Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2018 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.