Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pracowniczy Program Oszczędnościowy (PPO)

PPO (dawniej Zakładowy Plan Emerytalny - ZPE) to produkt oszczędnościowy dla pracowników przedsiębiorstw. Pracownik, dzięki własnej zapobiegliwości i przy pomocy pracodawcy, gromadzi dodatkowy kapitał na emeryturę, oszczędzając w funduszach inwestycyjnych, oferowanych przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W ramach programu dostępne są następujące subfundusze:

1. Pekao FIO – subfundusz Pekao Zrównoważony

2. Pekao FIO – subfundusz Pekao Obligacji Plus

3. Pekao FIO – subfundusz Pekao Akcji Polskich

4. Pekao Walutowy FIO - subfundusz Pekao Akcji Amerykańskich

Pracownicy mogą wybrać jeden lub kilka subfunduszy stosownie do wieku i wymagań inwestycyjnych. PPO jest więc programem uwzględniającym indywidualne potrzeby uczestników, a poprzez zastosowanie 40% ulgi w opłacie manipulacyjnej oraz niskiej stawki minimalnej miesięcznej składki (tylko 50 zł) - tani i atrakcyjny dla Klienta.

Program jest podobny do rozwiązań przewidzianych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych dla funduszy inwestycyjnych, ale łatwiejszy do wprowadzenia i administrowania. Brak ulg w ZUS-ie od wpłat dokonywanych do tego programu rekompensowany jest pełnym dostępem pracownika do gromadzonych środków w dowolnym momencie oszczędzania.

Dodatkowe informacje o Pracowniczym Programie Oszczędnościowym można uzyskać wybierając numer infolinii 801 641 641 lub (22) 640 40 00 wew. 2125, 2126

Informacja prawna
Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.