Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)

Co to jest PPE ?

Twórcy reformy systemu zabezpieczeń społecznych doprowadzili do zmiany sposobu naliczania przyszłej emerytury, co umożliwiło przekazanie części składek do otwartych funduszy emerytalnych. Zmiany te nie zapewnią jednak świadczeń odpowiadających oczekiwaniom wielu pracowników. Dlatego konieczne są dodatkowe, dobrowolne oszczędności na emeryturę.

Oszczędności te można gromadzić w formie Pracowniczych Programów Emerytalnych. Zasady ich tworzenia i funkcjonowania reguluje Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Korzyści z utworzenia PPE:

dla pracodawcy:

 • większa atrakcyjność firmy w oczach obecnych i przyszłych pracowników,
 • zwolnienie składki podstawowej z obciążeń na rzecz ZUS do wysokości 7% indywidualnego wynagrodzenia pracownika

dla pracowników:

 • dodatkowe świadczenie emerytalne, które daje szansę na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia po przejściu na emeryturę,
 • zwolnienie świadczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • możliwość systematycznej lub jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych w Programie,
 • dziedziczenie zgromadzonych środków.

Pracowniczy Program Emerytalny z Pekao TFI

To Program czysto inwestycyjny. Cała składka jest inwestowana na poczet przyszłej emerytury. PPE oparty jest o umowę pracodawcy z dowolnym funduszem lub funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Pekao TFI S.A. Pracownicy mogą wybierać rodzaj funduszu stosownie do swojego wieku oraz preferencji inwestycyjnych. W trakcie trwania Programu istnieje możliwość zmiany pierwotnie wybranego funduszu.

Dlaczego Pekao TFI?

O inwestowaniu składek decydują doradcy inwestycyjni oraz analitycy, którzy mają największe w Polsce doświadczenie w efektywnym zarządzaniu powierzonymi środkami finansowymi. Mając wieloletnie doświadczenie we współpracy z Klientami zapewniamy sprawną obsługę Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Oferujemy:

 • Niskie koszty utworzenia i prowadzenia Programu, uwzględniającego punkt widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracowników.
 • Gotowość przeprowadzenia prezentacji dla kierownictwa firmy i związków zawodowych.
 • Konsultacje na etapie tworzenia i wdrażania PPE.
 • Udostępnienie pakietu wzorów niezbędnych dokumentów prawnych warunkujących utworzenie PPE
 • Gotowość reprezentowania Państwa przed Komisją Nadzoru Finansowego w procesie rejestracji Programu.
 • Udostępnienie specjalistycznego oprogramowania komputerowego wraz z serwisem.
 • Wszechstronną pomoc przy prowadzeniu Programu.

Zapraszamy Państwa do dołaczenia grona zadowolonych Klientów PPE z Pekao TFI.

Prosimy o kontakt:
Tel.: (22) 640 41 44

Informacja prawna
Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej ww. funduszy, tabele opłat, sprawozdania finansowe oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz inwestycyjny jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.