Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Standardowe Strategie Inwestycyjne


W dniu 15 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy Pioneer Pekao TFI S.A. na Pekao TFI S.A.Usługa polega na lokowaniu powierzonych przez Klienta środków w jego imieniu i na jego rachunek w dostępne na rynku instrumenty finansowe. Powierzone aktywa mogą mieć formę gotówki, jednostek uczestnictwa Funduszy Pekao TFI S.A. lub papierów wartościowych, którymi obrót odbywa się w postaci zdematerializowanej.

1.Cel inwestycyjny

Dostosowany do potrzeb i oczekiwań klienta uwzględniający akceptowalny poziom ryzyka, horyzont inwestycyjny i płynność portfela. Realizowany poprzez wzrost wartości powierzonych aktywów w wyniku wykorzystania potencjału rynków, na których przeprowadzane są inwestycje.

2. Polityka inwestycyjna

Charakter i profil inwestycyjny Portfela będzie określony przez procentowy udział dłużnych instrumentów finansowych i akcji. Udział akcji w portfelu może kształtować się w zakresie od 0% do 100% wartości portfela. Klient wspólnie z Pekao TFI S.A. lub samodzielnie określa charakter inwestycyjny portfela ustalając procentowy udział akcji w portfelu. Udział ten może być ustalony w umowie na następujących poziomach: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% i może się zmieniać w granicach +/- 10 punktów procentowych. Taka konstrukcja pozwala na bardzo elastyczne dopasowanie inwestycji do indywidualnych preferencji naszych klientów. Zarządzający Portfelem dąży do osiągnięcia możliwie wysokiego zysku przy określonym i kontrolowanym ryzyku inwestycyjnym. Podstawowymi czynnikami, jakie bierze pod uwagę przy wyborze inwestycji są: analiza fundamentalna, dynamika wzrostu spółek giełdowych, ocena wskaźników wyceny giełdowej ryzyko związane z inwestycją, sytuacja makroekonomiczna zarówno w Polsce jak też na świecie oraz sytuacja i specyfika rynków, na których przeprowadzane są inwestycje.

3. Rodzaje transakcji i inwestycji

W ramach standardowych strategii przeprowadzane są transakcje kupna i sprzedaży Maklerskich Instrumentów Finansowych. Strategia przewiduje też możliwość przeprowadzania transakcji na Maklerskich Instrumentach Finansowych z przyrzeczeniem odkupu oraz inwestowania w terminowe lokaty bankowych. Mogą być również składane zapisy na zakup Maklerskich Instrumentów Finansowych. W razie przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży Maklerskich Instrumentów Finansowych notowanych na rynkach zagranicznych w Portfelu mogą być przeprowadzane transakcje kupna bądź sprzedaży waluty obcej. Strategia umożliwia zaciąganie kredytów na zakup Maklerskich Instrumentów Finansowych.

4. Ograniczenia i limity

Ze względu na fakt, że minimalizacja i kontrola ryzyka inwestycyjnego jest jednym z głównych aspektów zarządzania portfelem, portfel standardowy jest portfelem zdywersyfikowanym, co znaczy że żaden Instrument Finansowy wchodzący w jego skład nie będzie miał w nim dominującej pozycji.

5. Wskaźniki wykorzystywane do oceny efektywności Zarządzania Portfelem

Ze względu na dużą elastyczność możliwości doboru strategii inwestycyjnych do ich oceny stosuje się wskaźniki zdefiniowane przez Pekao TFI S.A., które w najlepszy sposób odzwierciedlają daną strategie inwestycyjną ze szczególnym uwzględnieniem poziomu ryzyka, rynku, charakteru inwestycji. Wskaźniki („benchmarki”) wykorzystywane do oceny efektywności zarządzania są określane w Umowie.

Pekao TFI S.A. stosuje następujące wskaźniki do oceny efektywności inwestowania na poszczególnych rodzajach rynków:

WIG - główny indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, stosowany jest do oceny efektywności zarządzania częścią portfela zainwestowaną w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie bez koncentrowania się na żadnym z segmentów występujących na tym rynku:

mWIG40 - indeks 40 średnich spółek giełdowych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, stosowany jest do oceny efektywności zarządzania częścią portfela zainwestowaną głównie w akcje spółek o średniej i małej kapitalizacji, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

CPGBI_1_3 - indeks Polskich Obligacji Skarbowych o terminie zapadalności od 1 roku do 3 lat, (Citigroup Poland Government Bond Index), stosowany jest do oceny efektywności zarządzania częścią portfela zainwestowaną w polskie obligacje skarbowe oraz terminowe lokaty bankowe

6. Minimalna wartość portfela

Dla strategii standardowej minimalna wymagana wartość zarządzanych aktywów wynosi 1.000.000 PLN.

Opcja dodatkowa czyli Portfel "ślepy"

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.