Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Indywidualne Strategie Inwestycyjne


W dniu 15 lutego 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy Pioneer Pekao TFI S.A. na Pekao TFI S.A.1. Cel inwestycyjny

Ustalany jest indywidualnie z Inwestorem.

2. Rodzaje Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela

Pekao TFI S.A. oferuje możliwość utworzenia Indywidualnej Strategii Inwestycyjnej, w skład której mogą wchodzić te same rodzaje Maklerskich Instrumentów Finansowych co w strategiach standardowych oraz inne Maklerskie Instrumenty Finansowe. Indywidualna Strategia Inwestycyjna może zostać utworzona z uwzględnieniem specyficznych ograniczeń oraz wymagań Inwestora np. co do rodzaju przeprowadzanych inwestycji oraz wielkości zaangażowania w poszczególne rodzaje Maklerskich Instrumentów Finansowych.

3. Rodzaje transakcji i inwestycji

W ramach indywidualnej strategii przeprowadzane są transakcje kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych. Strategia przewiduje też możliwość przeprowadzania transakcji na Instrumentach Finansowych z przyrzeczeniem odkupu oraz robienia terminowych lokat bankowych. Mogą być również składane zapisy na zakup Instrumentów Finansowych w ramach przeprowadzanych ofert. W razie przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych notowanych na rynkach zagranicznych w Portfelu mogą być przeprowadzane transakcje kupna bądź sprzedaży waluty obcej, także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Strategia indywidualna dopuszcza również zawieranie transakcji których przedmiotem są inne instrumenty pochodne oraz może umożliwić zaciąganie kredytów na zakup Instrumentów Finansowych.

4. Ograniczenia i limity

Ograniczenia i limity w zakresie dokonywanych transakcji lub inwestycji w ramach zarządzania Portfelem określane są indywidualnie z Inwestorem.

5. Wskaźnik wykorzystywany do oceny efektywności Zarządzania Portfelem

Wskaźnik wykorzystywany do oceny efektywności zarządzania określany jest w Umowie z Klientem. Wskaźnik jest zdefiniowany jest w taki sposób ażeby jak najlepiej odzwierciedlić strukturę Portfela oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z danym Portfelem, przy czym na ogół ww. wskaźnik jest jednocześnie tzw. „benchmarkiem” portfela. Pekao TFI może wykorzystywać następujące wskaźniki finansowe, w oparciu o które konstruowane są benchmarki:
• CPGBI_1_3
• MiS80
• MSCI Europe Index
• MSCI World Index
• mWIG40
• WIBID 1M
• WIBID 3M
• WIBID 6M
• WIBID O/N
• WIG
• WIG20
• WIGdiv.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.