Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Administrator Danych Osobowych


25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO).

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dostosowała się do wymogów RODO w celu jeszcze większej ochrony Państwa danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej Informacjami Administratora danych dotyczącymi celu i zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.


Informacje Administratora danych:

1. Administrator danych: Fundusz/Fundusze, z którymi Uczestnik zawarł umowę o uczestnictwo w Funduszu, wszystkie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa - Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa.

2. Cel zbierania danych:
a) wykonanie obowiązków wynikających z uczestnictwa w Funduszu/Funduszach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”);
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), a w przypadku gdy Uczestnik zawarł Umowę IKE lub Umowę IKZE również ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;
c) przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, za które Administrator danych uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń (w tym roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym), obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
d) przetwarzanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt d Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, tj. w celu ochrony aktywów Funduszy (a w konsekwencji ochrony interesu wszystkich uczestników Funduszy) przed roszczeniami przedawnionymi lub nienależnymi.

3. Przewidywany krąg odbiorców – podmioty, takie jak: depozytariusz, agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszy, podmioty prowadzące dystrybucję jednostek uczestnictwa, biegli rewidenci - wskazane w Prospektach Informacyjnych Funduszy, jak również polskie i europejskie organy podatkowe w związku z raportowaniem danych dotyczących statusu rezydencji podatkowej (FATCA i CRS), a także inne podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, archiwizacji dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz Funduszy lub Towarzystwa.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszach. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy uczestnictwa w Funduszu.

5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Kamila Chojnowska, adres e-mail: iod@pekaotfi.pl, adres pocztowy: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania przez osobę, której dane dotyczą z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku zmiany danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych, aktualne dane kontaktowe są podane na stronie internetowej Towarzystwa www.pekaotfi.pl w zakładce Informacje → Administrator Danych Osobowych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z uczestnictwa w Funduszach, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz ustalenia istnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w tym obrony przed roszczeniami przedawnionymi), w szczególności wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.

7. Gromadzone dane są poufne i chronione przed dostępem osób niepowołanych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, o ile jest to technicznie możliwe oraz wykonalne w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

8. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.