Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Pekao TFI


Obejrzyj filmAby otworzyć Program IKZE za pośrednictwem usługi eFunduszePekao, kliknij tutaj!

Program Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Pekao TFI (Program IKZE) to proste i wygodne rozwiązanie ułatwiające samodzielne gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę w ramach III dobrowolnego filaru emerytalnego, na warunkach określonych w Ustawie IKE/IKZE*.

Korzyści
połączenie korzyści podatkowych IKZE z potencjałem funduszy inwestycyjnych Pekao;
ulga podatkowa – możliwość odliczania wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania, aby sprawdzić ulgę podatkową przejdź do kalkulatora IKE/IKZE;
duży wybór funduszy/subfunduszy dostępnych w Portfelu indywidualnym;
mechanizm dostosowania poziomu ryzyka i potencjału wzrostu inwestycji w Portfelu modelowym do okresu oszczędzania pozostałego do ukończenia przez oszczędzającego 65 roku życia;
możliwość realokacji dotychczas zgromadzonych środków (realokacja to zmiana procentowych udziałów zgromadzonych środków w poszczególnych funduszach/subfunduszach wchodzących w skład portfela Uczestnika i/lub zmiana funduszy/subfunduszy wchodzących w skład Portfela indywidualnego, i/lub zmiana Portfela modelowego na Portfel indywidualny, dokonywana poprzez konwersje i/lub odpowiednio zamiany jednostek uczestnictwa);
przystępne kwoty jednorazowych wpłat:
- pierwsza wpłata to min. 200 zł, przy czym w Portfelu indywidualnym pierwsza wpłata na każdy fundusz/subfundusz, wchodzący w skład tego portfela, nie może być niższa niż 100 zł,
- kolejne wpłaty – w Portfelu modelowym to min. 100 zł, a w Portfelu indywidualnym min. 100 zł na dany fundusz/ subfundusz, wchodzący w skład tego portfela.
Z tytułu nabywania jednostek uczestnictwa Uczestnik ponosi opłatę manipulacyjną zgodnie z Warunkami uczestnictwa w Programie IKZE;
zniżki w opłatach manipulacyjnych już od początku oszczędzania;
dowolna częstotliwość wpłat – do wysokości rocznego limitu;
możliwość wskazania osób uprawnionych do odbioru środków zgromadzonych w Programie IKZE po śmierci Uczestnika. W przypadku braku wskazania tych osób, środki wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych.


Charakterystyka
• Uczestnikiem Programu IKZE może być osoba, która ukończyła 16 lat;
• wpłaty dokonane w danym roku kalendarzowym można odliczyć od dochodu (podstawy opodatkowania) w zeznaniu podatkowym za ten rok;
wypłata środków na zasadach wynikających z Ustawy IKE/IKZE może nastąpić po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata następuje jednorazowo, bądź w ratach – przez co najmniej 10 lat;
• wypłata środków po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata na rzecz osób uprawnionych podlegać będzie opodatkowaniu 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym;
zwrot środków (w przypadku wypowiedzenia umowy IKZE) podlegać będzie opodatkowaniu PIT według skali podatkowej. Dodatkowo, jeśli wycofanie środków nastąpi przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy IKZE, zostanie pobrana opłata w wysokości 100 zł;
• przystępując do Programu IKZE można wybrać:
– jeden z dwóch Portfeli modelowych: Dynamicznego Inwestowania lub Stabilnego Inwestowania, składających się z 3 subfunduszy, bądź
Portfel indywidualny, zbudowany przez Uczestnika samodzielnie w oparciu o jeden lub kilka (maksymalnie sześć) spośród blisko 30 funduszy/subfunduszy;
limit wpłat na IKZE w 2019 roku wynosi 5 718 zł;
IKZE nie wyklucza innych form oszczędzania na emeryturę - właściciel IKZE może mieć również IKE czy konto w Pracowniczym Programie Emerytalnym;
• z uwagi na to, że Program IKZE jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie.

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1776 t.j.)


Portfele modelowe:
• Portfel Dynamicznego Inwestowania,
• Portfel Stabilnego Inwestowania.

W skład obu Portfeli modelowych wchodzą te same trzy subfundusze w ramach funduszu Pekao FIO (Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Obligacji Plus oraz Pekao Konserwatywny). Portfele te różnią się natomiast proporcjami podziału wpłat na poszczególne subfundusze, a tym samym potencjałem zysku i poziomem ryzyka. Proporcje podziału wpłat pomiędzy poszczególne subfundusze zmieniają się wraz z upływem czasu tak, aby zapewnić początkowo większy potencjał zysku z rynku akcji, a następnie ograniczać ryzyko w miarę zbliżania się końca okresu oszczędzania.

Proporcje podziału wpłat w Portfelach modelowych

Portfel Dynamicznego Inwestowania może zainteresować osoby, które chcą, wykorzystując długi okres oszczędzania, osiągać potencjalnie wyższe zyski dzięki większemu zaangażowaniu na rynku akcji.
W Portfelu Stabilnego Inwestowania procentowy udział wpłat na subfundusze o niższym ryzyku jest większy niż w Portfelu Dynamicznego Inwestowania, dzięki czemu wzrost wartości inwestycji może być bardziej stabilny.


Portfel indywidualny
zbudowany przez Uczestnika samodzielnie w oparciu o jeden lub kilka (maksymalnie sześć) spośród niżej wymienionych funduszy/subfunduszy
- lista funduszy inwestycyjnych/subfunduszy oferujących Program IKZE w ramach Portfela indywidualnego:

Uwaga! 11 stycznia 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Pieniężny na Pekao Oszczędny, subfunduszu Pekao Pieniężny Plus na Pekao Oszczędny Plus oraz subfunduszu Pekao Gotówkowy na Pekao Spokojna Inwestycja.


Uwaga! 14 czerwca 2019 r. zmianie uległy nazwy subfunduszu Pekao Oszczędny na Pekao Konserwatywny oraz subfunduszu Pekao Oszczędny Plus na Pekao Konserwatywny Plus.ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI DYSTRYBUTORAMI LUB CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA  801-641-641 lub (+48) 22 640 40 40 - numer dostępny także dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych. Opłata za minutę połączenia zgodna z taryfą danego operatora.

Informacja prawna

Pekao TFI S.A. oferuje prowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w ramach Programu Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Pekao TFI. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie IKZE określają Warunki uczestnictwa w tym Programie, dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz po zalogowaniu na stronie Usługi eFundusze Pekao.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.