Młodszy specjalista do spraw rozliczeń

Młodszy specjalista do spraw rozliczeń

Poszukuje kandydatów do pracy w dziale operacyjnym (back office) - umowa na czas określony: 12 miesięcy

Zakres obowiązków:

•    obsługa i bieżące wyceny funduszy inwestycyjnych (kontrola poprawności wycen funduszy)
•    sporządzanie bieżącej dokumentacji operacyjnej (dyspozycje, raporty, przelewy itp.)
•    współpraca z domami maklerskimi i bankami w zakresie potwierdzania i rozliczania transakcji
•    sporządzanie instrukcji rozliczeniowych dla banków depozytariuszy

Wymagania stawiane kandydatom:

•    znajomość zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i funduszami inwestycyjnymi
•    znajomość instrumentów finansowych (akcje, obligacje, instrumenty pochodne)
•    umiejętność obsługi aplikacji biurowych (MS Word, Excel, Access)
•    kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia
•    umiejętność pracy w zespole
•    umiejętność pracy pod presją czasu
•    znajomość języka angielskiego
•    mile widziane doświadczenie zawodowe w dziale operacyjnym firmy Asset Management, biura maklerskiego, banku lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać pod adres:
e-mail: rekrutacja@pekaotfi.pl

Prosimy o dopisanie nazwy stanowiska w temacie maila oraz o dołączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.” 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia

1. Administrator danych 
Administratorem danych jest Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. 
Z Administratorem danych można skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 640 40 00 lub pisemnie: Pekao TFI S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City, 02-674 Warszawa.
2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Administratora danych. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są na podstawie:
- przepisów art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dane osobowe wskazane w tym akcie prawnym)
- zgody - w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie ww. przepisu 
3. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.
4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego w Pekao TFI S.A.: adres iod@pekaotfi.pl.
5. Okres przechowywania danych
Administrator danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych lub przeniesienia danych do innego administratora danych, nie dłużej niż 6 miesięcy od chwili zakończenia procesu rekrutacji.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, o ile jest to technicznie możliwe oraz wykonalne w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pekao TFI S.A. nie dokonuje profilowania i nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji przetwarzając dane osobowe kandydatów.

{category}

{title}

{author}
{content}