Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu

Subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pekao Funduszy Globalnych SFIO

Wartość j.u. na dzień

Wartość j.u. na dzień

Stopa zwrotu dla zadanego okresu j.u. na dzień

Profil ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
1 2 3 4 5 6 7
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Horyzont inwestycyjny

co najmniej
1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat
Wybrany okres
od
do
Okres (w miesiącach)
 • Procentowe zmiany wartości jednostek
 • Notowania jednostek

Korzyści

 • strategia absolutnej stopy zwrotu - dążenie do osiągania w średnim okresie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od warunków rynkowych. Strategia realizowana jest w ramach części aktywnej poprzez inwestowanie w zagraniczne fundusze o charakterze absolutnej stopy zwrotu;
 • potencjał wzrostu - w okresie dobrej koniunktury całość aktywów może być ulokowana w zagraniczne fundusze inwestycyjne;
 • strategia zabezpieczająca - dążenie do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na określonym poziomie. Strategia realizowana jest poprzez zmianę proporcji pomiędzy częścią aktywną (przede wszystkim fundusze zagraniczne o strategii absolutnej stopy zwrotu) oraz częścią pasywną (np. depozyty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego), w zależności od sytuacji na rynkach;
 • wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia globalnych firm zarządzających aktywami - w ramach części aktywnej optymalny dobór do portfela subfunduszu rozwiązań z grupy najlepszych, w ocenie zarządzającego, zagranicznych funduszy różnych kategorii;
 • przenoszenie środków do innego subfunduszu (zamiana jednostek uczestnictwa) w ramach Pekao Funduszy Globalnych SFIO nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych jest pobierany dopiero przy odkupieniu).

Profil Inwestora

Subfundusz może zainteresować osoby, które:

 • chciałyby czerpać korzyści z potencjału rynków globalnych oraz z inwestycji w wiele klas aktywów, a także oczekują dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych;
 • oczekują ograniczenia ryzyka inwestycyjnego poprzez wykorzystanie w subfunduszu mechanizmu zabezpieczającego wartość jednostki uczestnictwa na określonym poziomie;
 • akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z możliwości zainwestowania całości portfela subfunduszu w fundusze zagraniczne;
 • zamierzają zainwestować środki na okres co najmniej 3 lat.

Polityka inwestycyjna

główne zasady

 • Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu stosuje strategię zabezpieczającą;
 • subfundusz dąży do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na każdy dzień wyceny na poziomie nie niższym niż 90% maksymalnej wartości jednostki uczestnictwa;
 • w tym celu subfundusz zmienia proporcje pomiędzy tzw. częścią aktywną oraz częścią pasywną portfela subfunduszu, przy czym w zależności od sytuacji całość portfela może stanowić zarówno część pasywna, jak też część aktywna;
 • w ramach części aktywnej subfundusz lokuje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, realizujących strategię mającą na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych niż wskazane powyżej. Udział tytułów uczestnictwa pojedynczego funduszu lub subfunduszu zagranicznego może stanowić do 20% wartości aktywów subfunduszu;
 • w ramach części pasywnej subfundusz może lokować aktywa w depozyty bankowe, instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym do 100% wartości aktywów w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Aktywa subfunduszu mogą być też lokowane w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaliczanych do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych;
 • subfundusz inwestuje również w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
 • w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.


Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Ryzyko

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłosci. Przed inwestycją zapoznaj się z prospektem informacyjnym oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Podstawowe informacje

Kategoria subfunduszu
Data pierwszej wyceny
Zespół odpowiedzialny za wyniki subfunduszu
Waluta subfunduszu
Minimalna pierwsza wpłata
Minimalna dopłata
Wartość aktywów (31.08.2020)

Dokumenty

Karta subfunduszu

Skład portfela subfunduszu

stan na dzień 31.12.2019

Informacja prawna

Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.
Do 100% wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Wyniki prezentowane w materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków obciążających uczestnika. 

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. 

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej ani doradztwa podatkowego. 

Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz definicji informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku.

Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI S.A., o ile nie wskazano inaczej.