Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Fundusze Pioneer Pekao - zmiany w statutach

Warszawa, 25.03.2002r.

Informacja prasowa

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pragnie poinformować o zmianach w statutach funduszy inwestycyjnych Pioneer i Eurofunduszach. Zmiany te zostały opublikowane w "Gazecie Wyborczej" i "Parkiecie" w dniu 23 marca. Wchodzą w życie w dniu 6 kwietnia.

Wszystkie fundusze pod marką Pioneera

Jedną z istotnych nowości, którą wprowadzają nowe statuty, jest zmiana nazw Eurofunduszy. Dotychczas towarzystwo stosowało dla swoich funduszy dwa systemy nazw: "fundusze Pioneer" oraz "Eurofundusze". Niejednorodność ta ma uwarunkowania historyczne, ponieważ towarzystwo zostało utworzone w ubiegłym roku przez połączenie: Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Obecna zmiana generalnie sprowadza się do nadania Eurofunduszom nazwy: "Pioneer". Ułatwi to klientom orientowanie się w ofercie towarzystwa.

Od 6 kwietnia Eurofundusze będą nosiły następujące nazwy:

Nazwa dotychczasowa Nowa nazwa*
Eurofundusz Zrównoważony Otwarty Fundusz Inwestycyjny Pioneer Zrównoważony Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Eurofundusz Akcji Otwarty Fundusz Inwestycyjny Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Eurofundusz Obligacji Otwarty Fundusz Inwestycyjny Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Pioneer Indeksowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty

*- w tabelce podano pełne nazwy funduszy, a w tym wyboldowane części nazw, to skróty marketingowe

Zmodyfikowano także nazwy funduszy Pioneer, w celu lepszego usystematyzowania nazewnictwa całej grupy.

Obecnie wprowadzane są następujące nazwy:

Nazwa dotychczas stosowana Nowa nazwa*
Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Wierzycielskich Papierów Wartościowych Pioneer Wierzycielskich Papierów Wartościowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Agresywnego Inwestowania Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Sektora Usług Pioneer Sektora Usług Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji Amerykańskich "Fundusz Amerykański" Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty

* - w tabelce podano pełne nazwy funduszy, a w tym wyboldowane części nazw, to skróty marketingowe

Nazwy następujących funduszy nie ulegają zmianie:

- Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
- Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej,
- Pioneer Arbitrażowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Eurofundusz Zrównoważony - zmiana w polityce inwestycyjnej

W przypadku trzech Eurofunduszy polityka inwestycyjna będzie taka sama jak dotychczas, ulega ona zmianie tylko w przypadku Eurofunduszu Zrównoważonego, czyli obecnego Pioneera Zrównoważonego Plus. Jak można zauważyć w tabelce, Eurofundusz Zrównoważony nie tylko zmienia nazwę na Pioneer Zrównoważony, ale w nazwie pojawia się jeszcze określenie "Plus". Ten dodatkowy element w nazwie podkreśla fakt modyfikacji strategii inwestycyjnej funduszu, dokonanej równocześnie ze zmianą nazwy. W portfelu inwestycyjnym udział akcji został zapisany w przedziale od 0 % do 70 proc. (poprzednio było to od 30 do 70 proc.), a minimalna granica udziału obligacji została ustalona na poziomie 20 proc. Taki zapis w statucie Pioneera Zrównoważonego Plus daje zarządzającemu, jak twierdzi Mariusz Adamiak, dyrektor Departamentu Inwestycji Pioneer Pekao Investment Management SA: "większą możliwość elastycznego doboru różnych instrumentów, w tym komercyjnych papierów wartościowych, co pozwala na osiągnięcie większego zysku".

Nowe jednostki - typu E i I

Dotychczas fundusze Pioneera miały tylko jednostki typu A, natomiast Eurofundusze miały jednostki typu A oraz jednostki typu B. Ta zasada pozostaje niezmieniona, natomiast statuty wprowadzają nowy typ jednostek uczestnictwa w niektórych funduszach. Są to jednostki typu E oraz I.

Jednostki uczestnictwa typu I są zbywane za wpłaty wynoszące minimum 300 000 zł. Łączna wartość tego typu jednostek zgromadzonych na jednym rejestrze nie może być niższa niż 300 000 zł i jeżeli wartość zgromadzonych oszczędności na rejestrze spadnie poniżej tej kwoty w wyniku odkupienia części jednostek, pozostałe jednostki są zamieniane na jednostki typu A. Uczestnik funduszu może również zażądać zamiany jednostek typu A na jednostki typu I, jeżeli wartość rejestru przekroczyła 300 000 zł. Zamiana ta dokonywana jest bezpłatnie.

Jednostki uczestnictwa typu E są zbywane wyłącznie w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych oferowanych podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne ( na podstawie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych) oraz zakładowe programy oszczędnościowe utworzone z uwzględnieniem prawa do odliczania inwestycji w jednostki uczestnictwa od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jednostki typu E mogą być także oferowane podmiotom, które planują dla swoich pracowników inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na funduszach inwestycyjnych. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć jednostki typu E, wynosi 1 złoty. W przypadku jednostek typu E opłata manipulacyjna nie jest pobierana.

"Wprowadzenie nowych typów jednostek umożliwia nam rozszerzenie naszej oferty produktowej. Jednostki typu E to propozycja atrakcyjna dla inwestorów instytucjonalnych, którzy są zainteresowani tworzeniem pracowniczych programów emerytalnych lub planują inną formę dodatkowego zabezpieczenia finansowego swoich pracowników, w oparciu o fundusze inwestycyjne. Jednostki typu I są bardzo korzystnym rozwiązaniem dla zamożniejszych klientów, ze względu na niższe opłaty za zarządzanie." - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes Pioneer Pekao TFI.

Ponadto fundusze Pioneer, powstałe z dawnych Eurofunduszy, mają, jak dotychczas, jednostki typu B. Generalnie różnica między jednostkami A i B sprowadza się do innego sposobu ponoszenia opłaty za ich zakup: w przypadku jednostek typu A jest to opłata manipulacyjna pobierana w momencie zakupu, w przypadku jednostek typu B - opłata umorzeniowa, ponoszona przy umarzaniu jednostek przez fundusz.

Obecnie fundusze Pioneer mają następujące typy jednostek uczestnictwa:

Fundusz Jednostki
Pioneer Zrównoważony A, E, I
Pioneer Wierzycielskich Papierów Wartościowych A
Pioneer Agresywnego Inwestowania A, E, I
Pioneer Sektora Usług A, E, I
Pioneer Akcji Amerykańskich A, E, I
Pioneer Pieniężny A
Pioneer Zrównoważony Plus A, B, E, I
Pioneer Akcji A, B, E, I
Pioneer Obligacji A, B
Pioneer Indeksowy A, B, I

Opłata za zarządzanie

W rozdziale III każdego ze statutów opisane są koszty, ponoszone przez fundusz. Jednym z nich jest opłata za zarządzanie funduszem, określona procentowo w skali roku, wypłacana towarzystwu miesięcznie. Statut precyzuje maksymalną wysokość opłaty za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od rodzaju funduszu (niższe opłaty dla funduszy obligacyjnych i rynku pieniężnego) oraz typu jednostki (w przypadku jednostek typu E i I opłaty te są niższe niż w przypadku jednostek typu A i B).

Maksymalna stawka wynagrodzenia towarzystwa w przypadku istniejących dotąd typów jednostek została utrzymana na niezmienionym poziomie. Wartość ta, zapisana w statucie, określa górną granicę opłaty, towarzystwo może jednak podjąć decyzję o pobieraniu niższej opłaty.

Faktycznie pobierana opłata za zarządzanie funduszem jest obecnie niższa od maksymalnej w następujących funduszach:

Fundusz Maksymalne wynagrodzenie Faktyczne wynagrodzenie towarzystwa
Pioneer Wierzycielskich Papierów Wartościowych jednostki typu A 2,5 proc. 2,25 proc.
Pioneer Pieniężny, jednostki typu A 2,5 proc. 1,5 proc.
Pioneer Obligacji, jednostki typu A, B 2,5 proc. 2,25 proc.

Jednakowe prawa uczestników funduszy

W dwóch grupach funduszy: Pioneer i Eurofunduszach istniały dotychczas pewne różnice w odniesieniu do niektórych praw uczestników, dotyczące np. czasu, w jaki można dokonywać reinwestycji, która jest zwolniona z opłaty manipulacyjnej. Obecnie statuty ujednolicają te zasady tak, by uczestnicy wszystkich funduszy mieli jednakowe prawa i obowiązki. Przy ujednolicaniu statutów brano pod uwagę rozwiązania najkorzystniejsze dla klientów.

Reinwestycja

O reinwestycji mówimy wtedy, gdy nabywamy nowe jednostki typu A, po wcześniejszym odkupieniu przez fundusz posiadanych przez nas jednostek uczestnictwa i dokonujemy ponownego zakupu na ten sam rejestr oraz do takiej kwoty, jaką otrzymaliśmy przy odkupieniu. Obecnie wszyscy uczestnicy funduszy mają na tę operację, którą można wykonywać raz w roku, 90 dni kalendarzowych. Dotychczas uczestnicy dawnych funduszy Pioneer mieli na to 60 dni.

Konta małżonków oraz konta wspólne

Oprócz istniejącej dotychczas formy - wspólnego konta małżonków (dla których może być prowadzone jedno konto jeżeli obydwoje są uczestnikami funduszu), wprowadzone zostało także konto wspólne. Konto to, prowadzone na zasadzie współwłasności, przeznaczone jest dla dwóch osób fizycznych, które nabyły jednostki uczestnictwa oraz złożą oświadczenie woli, że jednostki uczestnictwa nabywane są na zasadzie współwłasności.

Kiedy wycena jednostek

Dzień wyceny jednostek uczestnictwa, zarówno przy nabyciu, jak i odkupieniu przez fundusz, zależy od momentu otrzymania informacji przez prowadzącego dystrybucję lub depozytariusza, o przekazaniu środków pieniężnych na kupno lub informacji o złożeniu zlecenia odkupienia. Istotna jest również godzina uzyskania tych informacji. Poprzednio precyzowane ją jako godzinę rozpoczęcia sesji giełdowej - informacje otrzymane po tej godzinie powodowały przeniesienie wyceny i transakcji na następny dzień (ale taki, w którym odbywa się wycena). Wprowadzone w jesieni ubiegłego roku zmiany w systemie notowań giełdowych sprawiły, że informacja ta stała się mało czytelna. Obecnie wprowadzono więc zapis, że cezurą czasową jest godz. 11.00.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2018 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.